Skip to main content
All CollectionsVýukové články
Import z programu Excel - webové rozhranie
Import z programu Excel - webové rozhranie

Ako vytvoriť importný súbor programu Excel - webové rozhranie

Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

V ABRA Flexi je možné importovať údaje v oboch verziách programu (desktopová aj webové rozhranie). Import cez webové rozhranie sa však líši od importu do počítačovej aplikácie, takže údaje sa musia v každej verzii upravovať inak. V tomto článku si ukážeme všeobecnú prípravu na import z programu Excel do webového rozhrania.
__________________________________________________________________

Pre webové rozhranie je potrebné, aby boli informácie v súbore zapísané trochu inak, ako ste zvyknutí v aplikácii pre počítače. Najjednoduchší spôsob, ako zistiť, ako zapísať jednotlivé hodnoty pre úspešný import, je najprv údaje exportovať (export prepíše správne formáty hodnôt polí).
__________________________________________________________________

Teraz vás prevedieme jednotlivými krokmi exportu.

V žltom označení nájdete zaškrtávacie políčka, ktoré vám umožnia vybrať, ktoré faktúry chcete exportovať. V červenom označení sa nachádza funkcia Export / Import - konkrétne ju nájdete pod tromi bodkami (Ďalšie funkcie):

V tomto okamihu je dobré vybrať Export do Excelu - pre import späť do Flexi (Tento export nám ukáže, ako správne zadať údaje).

Po potvrdení tlačidla "Exportovať do Excelu" sa vytvorí súbor Excel.

Tu je vidieť, že napríklad do stĺpca J pre stredisko sa musí napísať kód:hodnota strediska a do stĺpca K pre stav úhrady statusUhr.Stav dokumentu

V tomto exporte sú predvolené stĺpce preddefinované vo webovom rozhraní. Stĺpce môžete ľubovoľne pridávať prostredníctvom položky "Nastavenia" v pravom dolnom rohu.
__________________________________________________________________

Teraz vás prevediem jednotlivými krokmi importu.


Pripravte súbor na import a kliknite na tri bodky (Viac možností) a vyberte Import z Excelu, teraz sa nám zobrazí tabuľka, kde sa nás Flexi opýta, či riadok v importovanom súbore = faktúra alebo či riadok = položka dokladu, vyberte správnu možnosť a presuňte pripravený súbor do označeného poľa:


Po pretiahnutí sa zobrazí tabuľka s hodnotami a Flexi k nim priradí stĺpce, pre niektoré údaje je potrebné stĺpce špecifikovať. Ak nezadáte stĺpec a necháte toto pole prázdne, údaje sa neimportujú a Flexi ich bude ignorovať. Výhodou je, že ak ste zabudli na stĺpec a údaje, môžete ich pridať ručne na koniec tabuľky.

Ak ste skončili s upresňovaním, potvrďte import prostredníctvom položky "Try import". Flexi vám zobrazí tabuľku, v ktorej môžete vidieť nové importy, zmeny a chyby:

Na kontrolu môžete porovnať počty nových alebo zmenených záznamov. Ak je všetko v poriadku, môžete import potvrdiť tlačidlom import. Flexi potvrdí úspešnosť dovozu:

__________________________________________________________________

Did this answer your question?