Formát banky pre výpisy a príkazy

Môžem nastaviť iný formát banky pre výpisy a iný pre príkazy

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Nie, súbory pre výpisy a príkazy majú len rozdielne prípony.

Did this answer your question?