Skip to main content
Zoznam bankových účtov (WUI)

Kde môžem nájsť a upraviť bankové účty vo webovom rozhraní

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Peniaze - Zoznam bankových účtov

Ide o zoznam bankových účtov, ktoré vaša spoločnosť používa. Bankové účty môžu byť vedené v rôznych menách a môžu obsahovať prepojenie na elektronickú banku. Používa sa pri vystavovaní bankových dokladov.

Zoznam môžete spustiť v module "Peniaze" v možnosti "Zoznam bankových účtov".

__________________________________________________________________

Hlavný panel

Stlačením tlačidla "Nový" alebo klávesovej skratky Alt+N otvorte formulár pre nový záznam.

Názov

Povinné pole, môže obsahovať maximálne 255 znakov.

Všeobecne predstavuje záznam v zostavách, tlačových zostavách alebo výberových zoznamoch, takže záznam by mal byť jednoznačne popísaný.

Ak ste v úvodnom nastavení nastavili cudzie jazyky, po stlačení tlačidla plus môžete vyplniť pole "Názov" vo vybraných cudzích jazykoch. Tieto jazykové varianty názvu sa pri tlači v cudzích jazykoch vypisujú do dokumentov. Stlačením tlačidla mínus zatvoríte pole s názvom v cudzích jazykoch.

Skratka

Povinné pole, môže obsahovať maximálne 20 znakov. Hodnota musí byť medzi záznamami jedinečná.

Skratka (tiež kód) je skrátené vyjadrenie záznamu. Zadaním skratky je možné vybrať konkrétny záznam a vyhnúť sa jeho hľadaniu napríklad medzi stovkami záznamov.

Odporúča sa vybrať skratku tak, aby ste podľa nej vedeli rozpoznať názov záznamu (a naopak, aby ste vedeli odhadnúť skratku podľa názvu záznamu). Skratky sa zobrazujú v jednotlivých riadkoch zostáv, preto je vhodné zvoliť kratšie skratky.

Číslo účtu

Číslo vášho bankového účtu vrátane predvoľby.

Kód banky

Zadajte ho ručne alebo vyberte kód banky zo zoznamu finančných inštitúcií pomocou rozbaľovacieho zoznamu. Ide o štvormiestne číslo, ktoré jednoznačne identifikuje banku.

Formulár je kvôli prehľadnosti rozdelený na niekoľko kariet:

Primárny účet

Ak zaškrtnete tento príznak, definujete tento účet ako svoj primárny účet. Pri vytváraní dokumentov sa bude ponúkať v mriežkach ako "predvolený".

Riadok na príjem, na vydanie

Ručne alebo pomocou šípky posúvania vyberte riadok dokladu zo zoznamu riadkov dokladu. Ak máte vyplnené rady dokladov pre typy bankových dokladov, nie je potrebné ich tu vypĺňať.

Bankový účet

Ručne alebo pomocou výberu zo zoznamu účtov. Účet sa pridá do bankových dokladov v položke Bankový účet v záložke "Účtovníctvo a riadok DPH".

Stredisko

Ručne alebo pomocou šípky posúvania vyberte zo zoznamu stredísk. Stredisko sa pridá do bankových dokladov.

Mena

Ručne alebo pomocou šípky posúvania vyberte zo zoznamu mien. Pri vystavení bankového dokladu sa pre tento typ nastaví požadovaná mena. Ak vyberiete CZK: česká koruna, nastaví sa vyplnenie záložky "CZK". Ak vyberiete cudziu menu, záložka "Mena" sa nastaví tak, aby bola vyplnená.

Elektronická banka

Formát

Pomocou rolovacej šípky vyberte formáty, ktoré ABRA Flexi podporuje:

 • Formát ABO,

 • Citibank,

 • Citibank direct,

 • Blíženci,

 • Gemini XML,

 • KB Best,

 • MultiCash (UTF-8),

 • MultiCash (windows-1250),

 • MultiCash (cp852),

 • SEPA XML - Camt.053|Pain.001

 • PayPal (formát dátumu CZ [31.12.2018]),

 • PayPal (formát dátumu v Spojenom kráľovstve [31/12/2018]),

 • PayPal (formát dátumu v USA [31.12.2018]),

 • Poštová poukážka A,

 • Platobný rozvrh pre dobierku,

 • SIPO.

Ak neviete, ktorý formát si vybrať, pozrite si náš prehľad formátov bánk.

Názov klienta

Tento údaj nie je povinný, je to názov bankovej inštitúcie

Názov protistrany v texte príkazu

Ak chcete, aby sa informácie o protistrane uvádzali v platobnom príkaze, začiarknite toto pole.

Opis dokumentu v texte objednávky

Ak chcete, aby sa v texte platobného príkazu nachádzal popis z bankového dokladu, zaškrtnite toto pole.

Vyhlásenia

Tu nastavíte priečinok v počítači, do ktorého budete ukladať bankové výpisy, ktoré následne načítate do systému Flexi

Rozšírenie vyhlásenia

Prípona sa vyplní podľa formátu banky. Je to prípona výpisov, ktoré sa majú načítať, napr. pre formát ABO je to prípona gpc.

Príkazy

Tu nastavíte priečinok v počítači, do ktorého chcete ukladať platobné príkazy, ktoré následne načítate do internetového bankovníctva.

Prípona objednávky

Prípona sa vyplní podľa bankového formátu. Je to prípona platobných príkazov, ktoré sa majú uložiť, napr. pre formát ABO je to prípona kpc.

Kontrola duplicitných výpisov

Tu si môžete vybrať z nasledujúcich možností:

 • ignorovať už načítané položky - ak načítaný výkaz obsahuje položky, ktoré už sú vo Flexi, tieto položky sa do Flexi nenačítajú

 • ignorovať už načítané výpisy - ak načítaný výpis obsahuje rovnaké číslo výpisu, ktorý je už načítaný vo Flexi, výpis nebude importovaný do Flexi

 • nekontrolovať - kontrola sa nevykoná a Flexi načíta celý výpis

Token pre príkazy

Token pre výkazy

Ak máte FIO banku, je možné získať výpisy priamo z internetového bankovníctva a príkazy nahrať priamo do banky bez toho, aby ste ich ukladali do priečinka v počítači. V tomto prípade je potrebné vyplniť tokeny na sťahovanie výpisov a nahrávanie platobných príkazov, Tokeny získate vo svojom internet bankingu vo FIO banke. Podrobné pokyny nájdete tu.

Táto funkcia je k dispozícii len vo variante Premium.

Did this answer your question?