Skip to main content
Zvýšiť cenu tovaru o súvisiace náklady

Ako zabezpečím, aby sa cena tovaru zvýšila o súvisiace náklady

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Na prijatej faktúre kliknite na položku Služby - Zúčtovať vedľajšie náklady skladu. V tabuľke sa v prvom poli zobrazí nákupná cena tovaru, v druhom poli "Náklady, ktoré sa majú účtovať" zadáme celkovú hodnotu nákladov a v treťom poli sa zobrazí celková cena tovaru vrátane nákladov.

Najbližšie sa musíme rozhodnúť, či chceme náklady rozdeliť podľa ceny tovaru alebo podľa počtu položiek. Účtovanie nákladov má zmysel vtedy, keď sa nákupné ceny jednotlivých položiek výrazne líšia.

Účtovanie nákladov zvýši nákupnú cenu, za ktorú bol tovar prijatý na sklad, ale suma na prijatej faktúre zostane v pôvodnej výške.

Z účtovného hľadiska to potom bude vyzerať takto:
Máme prijatú faktúru s nasledujúcimi položkami:
židľa 100 Kč: 131/321
stôl 100 Kč: 131/321
dodávka 100 Kč: 131/321

K cene tovaru na sklade pripočítame poštovné 100 Kč, takže fakturovaná suma zostáva 300 Kč, ale príjemka sa zvýši z 200 Kč na 300 Kč. Keďže príjem bude zaúčtovaný ako 132/131, na účte 131 nám nič nezostane.

Ak by ste náklady neúčtovali do nákladov na tovar, museli by ste zaúčtovať dopravu na nejaký nákladový účet, ak by ste to neurobili, doprava by zostala visieť na účte 131.

Did this answer your question?