Skip to main content
Analýza predaja - WUI

Ako spracovať analýzu predaja vo webovom rozhraní?

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Analýza predaja je výkonným nástrojom a pomôckou pri identifikácii všetkých údajov na predajných dokladoch. Rovnako ako počítačová aplikácia je analýza k dispozícii vo webovom rozhraní (WUI).

Obsahuje šesť základných metód analýzy, avšak môže sa stať, že žiadna z predvolených metód nebude vhodná. Preto ponúka aj možnosť vytvoriť vlastnú analýzu. Tú je možné prispôsobiť vašim potrebám analýzy.

Ak potrebujete špecifickú analýzu údajov, ktorá nie je k dispozícii v štandardnej analýze predaja, vytvoríme vám dotaz na mieru podľa vašich špecifikácií.

Analýzu predaja možno nájsť vyhľadaním kľúčových slov;

alebo vyhľadávaním v správe Všetky agentúry.

Po potvrdení otvorenia analýzy predaja sa otvoria už spomínané nastavenia analýzy. Spôsob spracovania analýzy určuje pole Nastavenia analýzy.

Šesť základných možností je nasledovných:

 • S ktorým zákazníkom som dosiahol najväčší predaj/zisk?

 • S ktorou skupinou zákazníkov som dosiahol najväčší obrat/zisk?

 • S ktorou cenovou skupinou som dosiahol najväčší obrat/zisk?

 • S ktorou komoditnou skupinou som dosiahol najväčší obrat/zisk?

 • Čo som predal vybranému zákazníkovi?

 • Komu som predal vybraný tovar?

Základnými poľami analýzy sú polia Analýza a Rozdelenie. Vyššie uvedených šesť základných možností nastavenia sa vyplní automaticky.

V prípade vlastných nastavení analýzy definujete hodnoty týchto polí sami.

Pre ilustráciu budeme analyzovať len prvú základnú možnosť, t. j. vyberieme možnosť"S ktorým zákazníkom som dosiahol najväčší predaj/zisk?".

Ďalej si môžeme vybrať medzi rôznymi údajmi:

 • Dátumy dokumentov - Určuje dátum, ku ktorému dokument vstúpi do analýzy.

 • Dátum vystavenia/zaúčtovania dokladu - Rozsah dátumu, pre ktorý chceme analyzovať doklady. Väzba na vyššie uvedené dátumy dokumentov . Môžeme si vybrať medzi rokom a mesiacom, účtovným obdobím a mesiacom, najčastejšími výbermi, rozsahom dátumu a poslednými X dňami.

 • Stredisko - Určuje stredisko, pre ktoré chceme spracovať analýzu. Prázdne pole zodpovedá všetkým strediskám.

 • Zahrnúť nekatalógové položky - prepínač, ktorý určuje zahrnutie cenových položiek do analýzy. Užitočné na analýzu pohybu tovaru.

 • Zahrnúť neúčtovné doklady - Prepínač, ktorý určuje zahrnutie neúčtovných dokladov do analýzy. Neúčtovné doklady sú neúčtovné typy dokladov - zálohové platby, proforma.

Ak máme nastavenia podľa našich potrieb, môžeme potvrdiť generovanie analýzy tlačidlom Analyzovať.

Vo vyššie uvedenom výstupe môžeme pozorovať obrat dvoch spoločností:

ABRA Software a.s . - Obrat tejto spoločnosti bol 183240 Kč a náklady 0 Kč. Preto je obchodná marža z výšky obratu a zisku 100 %.

ARIT s.r.o. - Obrat tejto spoločnosti dosiahol 84420 Kč a náklady 0 Kč. Preto je obchodná marža z výšky obratu a zisku 100 %.

Výstup analýzy predaja obsahuje veľký počet stĺpcov. Viaceré z nich nie sú použ iteľné pri každej metóde analýzy.

Stĺpce vo výstupe si môžeme prispôsobiť ako v každej inej agende. Môžeme ich ľubovoľne presúvať, skrývať z reportu alebo ich v reporte zobrazovať. Kliknutím pravým tlačidlom myši na záhlavie stĺpca môžeme ľahko získať prístup k ich nastaveniam.

Tu sú vysvetlenia niekoľkých dôležitých stĺpcov:

 • Celkom bez DPH - celkový obrat pre konkrétneho zákazníka. Hodnota poľa je ovplyvnená spôsobom generovania analýzy.

 • Náklady - Celkové náklady. V prípade skladových položiek sa vypočítajú z ceny zásob. V prípade neskladových položiek sa vypočíta z nákupnej ceny uvedenej v cenníku.

 • Zľava - Celková hodnota zľavy na predajných dokladoch. V analýze sa uvádza ako suma aj ako percento.

 • Obchodná marža - rozdiel medzi celkovou sumou bez DPH a nákladmi.

 • Zisk [%] - Percentuálny zisk.

 • Celkom MJ - Počet celkových merných jednotiek položiek. Užitočné pri analýze pohybu tovaru.

Did this answer your question?