Fixopia: SSLPeerUnverifiedException: peer nie je overený

OS nedôveruje certifikátu servera, čo môže mať viacero dôvodov.

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Vo všeobecnosti môže byť riešením úplná preinštalácia Javy (napr. v prípade systému Windows jej odstránenie z ProgramFiles).

Pomôcť môže aj vypnutie protokolu SIP. (Protokol iniciovania relácie)

Ak používate aplikáciu Flexi v cloude, môže vám pomôcť nainštalovať klientsky balík

rovnakej verzie ako aplikácia Flexi.

Fedora 28
Vo Fedore sú pre Javajdk
.certpath.disabledAlgoritmy=MD2, MD5, DSA, RSA keySize < 2048na

tomto riadku je potrebné nahradiť číslo 2048 číslom 1024 (v /etc/crypto-policies/back-ends/java.config)Potom
sa Flexi spustí v poriadku

Centos 6

Problém sa objavil aj pri certifikáte Let's encrypt v systéme Centos 6, riešenie:

1. prihláste sa do PostgreSQL a odstráňte tabuľku cscert

v centralServer

2. reštartujte systém Flexi, vytvorí si vlastný samopodpísaný

3. nahrajte správny certifikát

openSUSE

openSUSE Tumbleweed (nie je oficiálne podporovaný OS)

Riešenie problému som overil preinštalovaním na Javu 1_8_0-1.8.162-30 (z repozitára polyconvex).

Did this answer your question?