Konfigurácia zdrojov údajov

Konfigurácia zdrojov údajov

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Po spustení aplikácie sa zobrazí prihlasovacie dialógové okno, v ktorom môžete vybrať zdroj údajov, ku ktorému sa chcete pripojiť. Ak používate systém Flexi len v jednom počítači, nemusíte sa zaoberať jeho nastavením. Ak používate Flexi v sieti a zdroj údajov sa nachádza na inom počítači, musíte k nemu nastaviť cestu.

Pridanie nového zdroja údajov

Pridanie nového zdroja údajov sa vykonáva prostredníctvom dialógového okna Spravovať zdroje údajov. Túto funkciu môžete otvoriť v prihlasovacom dialógovom okne kliknutím na ozubené koliesko.

Zobrazí sa dialógové okno správy zdrojov údajov, v ktorom je po inštalácii uvedený dostupný zdroj s názvom Miestny počítač. V pravej časti dialógového okna sú potom k dispozícii tlačidlá na správu zdrojov údajov

Kliknutím na tlačidlo Nájsť sa automaticky vyhľadá server Flexi v sieti. Ak pomocou tejto funkcie nebol nájdený žiadny server, máte možnosť pridať ho ručne kliknutím na tlačidlo Pridať.

V dialógovom okne Pridať nový prostriedok zadajte do poľa Pomenovanie servera názov, pod ktorým má byť prostriedok uvedený. Nie je to adresa servera a názov si môžete zvoliť podľa vlastného uváženia. Do poľa Server Address (Adresa servera) zadajte adresu servera (názov alebo IP adresu), na ktorom je spustený databázový server s účtovnými údajmi. Ako port servera zadajte 5434, pokiaľ vám správca servera nepovie inú hodnotu.

Po vyplnení formulára kliknite na tlačidlo Pridať. Pri pridávaní nového zdroja údajov sa overuje, či je zdroj údajov k dispozícii a či je správne inicializovaný. Ak sa zobrazí chybové hlásenie, že zdroj údajov nie je k dispozícii, overte, či je skutočne spustený a dostupný z vášho počítača. Je možné, že je blokovaný bránou firewall alebo databázový zdroj nie je nakonfigurovaný pre vzdialený prístup.

Po pridaní bude zdroj k dispozícii v zozname dostupných zdrojov, ktorý môžete ľubovoľne upravovať a v prípade potreby jednotlivé zdroje odstrániť. Ak sa chcete prihlásiť do novo pridaného zdroja, použite prihlasovacie dialógové okno a z výberového zoznamu vyberte pridaný zdroj údajov.

Obnovenie predvolených nastavení

Ak sa vám náhodou podarilo odstrániť predvolené nastavenia zdroja údajov, môžete ich jednoducho obnoviť. V dialógovom okne Správa zdrojov údajov kliknite na tlačidlo Predvolené.

Did this answer your question?