Skip to main content
Správa zdrojov údajov

Ako pridať alebo upraviť zdroj údajov

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Po spustení aplikácie Flexi pomocou ikony na ploche alebo ponuky Štart sa zobrazí dialógové okno Prihlásenie do aplikácie. Po kliknutí na tlačidlo sa zobrazí toto dialógové okno:

Správa zdrojov údajov slúži na správu účtovných zdrojov údajov. Zdroje údajov si možno predstaviť ako miesto, kde sú uložené účtovné záznamy vašej spoločnosti alebo spoločností, ktoré spravujete. Ak vediete účtovníctvo len na jednom počítači, nemusíte sa zaoberať nastavením tohto dialógového okna. V prípade, že máte údaje účtovných firiem uložené v sieti, pridáte ich umiestnenie pomocou tohto dialógového okna.

V ľavej časti dialógového okna sú uvedené zdroje údajov (úložiská, servery), v ktorých sa nachádza účtovníctvo vašej firmy alebo účtovníctvo iných účtovaných firiem. Ak spúšťate ABRA Flexi len na lokálnom počítači, zoznam zdrojov údajov je predvolene nastavený na "Lokálny počítač".

Na pravej strane dialógového okna sa nachádza zoznam akcií, ktoré je možné vykonať s týmito zdrojmi. Dostupné možnosti:

Nájsť

Vykoná automatické vyhľadávanie dostupných zdrojov údajov v miestnej sieti. Ak sa zdroj údajov nájde, automaticky sa pridá do zoznamu.

Pridať

Použite na pridanie nového zdroja údajov (napr. servera v sieti).

Upraviť

Upravte existujúci zdroj údajov.

Odstránenie stránky

Slúži na odstránenie existujúceho zdroja údajov.

Predvolené nastavenie

Slúži na obnovenie predvolených nastavení zdrojov údajov.

Po výbere akcie "Pridať" alebo "Upraviť" sa zobrazí dialógové okno, v ktorom je možné pridať, resp. upraviť zdroj údajov (server):

Dialógové okno obsahuje polia:

Pomenovanie servera

Názov zdroja údajov. Vyberte názov servera.

Adresa servera

Adresa databázového servera. Adresa môže byť napríklad mujserver.cz.

Port servera

Číslo portu (predvolená hodnota je "5434"), na ktorom je zdroj údajov dostupný.

Did this answer your question?