Pri spustení aplikácie Flexi pomocou ikony na ploche alebo ponuky Štart sa zobrazí dialógové okno Prihlásenie. Kliknutím na tlačidlo sa zobrazí nasledujúce dialógové okno:

Správa zdrojov údajov slúži na správu zdrojov účtovných údajov. Pod zdrojmi údajov si môžete predstaviť miesto, kde sú uložené účtovné záznamy vašej spoločnosti alebo spoločností, ktoré spravujete. Ak vediete účtovníctvo len na jednom počítači, nemusíte sa zaoberať nastavením tohto dialógového okna. V prípade, že máte údaje spoločností, ktoré účtujete, uložené v sieti, použite toto dialógové okno na pridanie ich umiestnenia.

V ľavej časti dialógového okna sú uvedené zdroje údajov (úložiská, servery), v ktorých sa nachádza účtovníctvo vašej firmy alebo účtovníctvo iných účtovaných firiem. Ak spúšťate ABRA Flexi len na lokálnom počítači, predvolená položka v zozname zdrojov údajov je "Lokálny počítač".

V pravej časti dialógového okna sa nachádza zoznam akcií, ktoré možno vykonať s týmito zdrojmi. Dostupné možnosti:

Nájdite

Vykoná automatické vyhľadávanie dostupných zdrojov údajov v miestnej sieti. Ak sa zdroj údajov nájde, automaticky sa pridá do zoznamu.

Pridanie

Používa sa na pridanie nového zdroja údajov (napr. servera v sieti).

Upraviť

Používa sa na úpravu existujúceho zdroja údajov.

Odstrániť

Odstránenie existujúceho zdroja údajov.

Predvolené

Používa sa na obnovenie predvolených nastavení zdrojov údajov.

Pri výbere akcie "Pridať" alebo "Upraviť" sa zobrazí dialógové okno, v ktorom je možné pridať, resp. upraviť zdroj údajov (server):

Dialógové okno obsahuje polia:

Pomenovanie servera

Názov zdroja údajov. Vyberte názov podľa vlastného výberu.

Adresa servera

Adresa servera databázy. Adresa môže byť napríklad mujserver.cz.

Port servera

Číslo portu (predvolená hodnota je "5434"), na ktorom je zdroj údajov dostupný.

Did this answer your question?