Skip to main content
Význam používaných tlačidiel

Tlačidlá používané v desktopovej aplikácii ABRA Flexi

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Význam používaných tlačidiel

V programe sa používa niekoľko tlačidiel. Hoci je program rozdelený na jednotlivé moduly, vizuálne sa mnohé možnosti správajú rovnako, a preto majú tlačidlá rovnaké funkcie. Len v niektorých možnostiach je viac tlačidiel a v niektorých menej. Ak na tlačidlo nabehnete myšou, v zobrazenej bubline sa zobrazí krátky popis tlačidla, napr. Zmeniť vybraný záznam (skratka Alt+E). Kvôli prehľadnosti sú tu rozdelené do niekoľkých kapitol.

  • kapitola "Horný panel tabuľky"

  • kapitola "Horná lišta formulára"

  • kapitola "Horná lišta formulára/položky"

  • kapitola "Tlačidlá formulára"

  • kapitola "Tlačidlá v spodnej časti formulárov"

  • kapitola "Tlačidlá v malých vyskakovacích oknách"

Horný panel tabuľky

Tlačidlá sa zobrazujú na hornom paneli. Napríklad na počítači s nižším rozlíšením alebo v zmenšenom okne sa nemusia zobraziť všetky tlačidlá, potom sa na konci zobrazí tlačidlo so šípkou nadol, ktoré rozbalí nezobrazené tlačidlá.

Ak stojíte na riadku tabuľky a stlačíte pravé tlačidlo myši, zobrazí sa dialógové okno, ktoré umožňuje rýchlejší výber z ponuky na hornej lište.

Prejdite na prvý a posledný riadok tabuľky

__________________________________________________________________

Získajte údaje z databázy. Ak sa chcete uistiť, že to, čo vidíte na obrazovke, zodpovedá skutočnosti, použite toto tlačidlo. Ak pracujete v počítačovej sieti alebo máte vzdialený prístup k údajom, iný používateľ môže pridať záznamy, ktoré sa zhodujú s vaším aktuálnym výberom, ale zostanú vám skryté.

__________________________________________________________________

Vytvorenie novej položky, nového dokumentu

__________________________________________________________________

Toto dvojtlačidlo sa nachádza na pokladničných, bankových a skladových dokladoch, kde prichádza do úvahy voľba medzi príjmami a výdajmi, v prípade skladových dokladov je k dispozícii aj možnosť prevodu.

__________________________________________________________________

- vytvorenie nového dokumentu. Iba na doklade vyberiete typ pohybu "Príjem/výdaj".

- vytvorenie dokumentu s okamžitou možnosťou výberu typu pohybu.

__________________________________________________________________

Zmena existujúcej položky

__________________________________________________________________

Odstrániť položku - položka je úplne odstránená. Podmienkou vymazania je, aby sa položka nikde nepoužívala. Príkladom môže byť položka cenníka, ktorá sa používa vo vystavenej faktúre. Ak táto podmienka nie je splnená, program vás upozorní a nedovolí vám položku odstrániť. V opačnom prípade sa položka vymaže a vy sa presuniete na ďalší záznam.

__________________________________________________________________

Toto dvojité tlačidlo sa nachádza všade tam, kde je karta "Prílohy", a slúži na skenovanie vytlačených dokumentov a ich uloženie.

__________________________________________________________________

Súbor dokumentov - položka v zozname je prečiarknutá. Prečiarknutá položka zostane v databáze - vytlačí sa do všetkých zostáv, ale nebude započítaná do stavu. Ak chcete takýto dokument vytlačiť, bude na ňom napísané "ZRUŠENÉ".

Poznámka: Pred zrušením párovania musíte dokument zrušiť, ak je spárovaný dokument zrušený, už ho nezrušíte.

__________________________________________________________________

Otvorí uloženú prílohu

__________________________________________________________________

Otvorí vybraný dokument

__________________________________________________________________

Tlačidlá na zapnutie zamykania dokumentov.

__________________________________________________________________

Vytvorenie kópie položky - používa sa na zjednodušenie získavania položiek s rovnakými údajmi.

__________________________________________________________________

Umožňuje vyhľadávať údaje vo vybraných stĺpcoch. Ide o takzvané filtrovanie stĺpcov - stále máte zobrazenú celú tabuľku a riadok vybraného stĺpca, v ktorom sa vyskytuje hľadaný výraz, sa vyberá postupne. Takto môžete vyhľadávať len v určitých stĺpcoch, ktoré sú vopred stanovené programom.

__________________________________________________________________

Používa sa na takzvané globálne filtrovanie položiek tabuľky. Vyhľadávať môžete súčasne vo všetkých stĺpcoch zobrazenej tabuľky.

__________________________________________________________________

Pomocou tohto tlačidla môžete nastaviť, podľa ktorých stĺpcov budú položky v zobrazení tabuľky usporiadané.

__________________________________________________________________

Umožňuje tlač správ, dokumentov. Podrobnejší popis jednotlivých zostáv nájdete v jednotlivých moduloch alebo v možnostiach jednotlivých modulov.

__________________________________________________________________

Umožňuje odosielať dokumenty e-mailom vo formáte PDF a zároveň vo formáte elektronickej faktúry ISDOC.

Stlačením tlačidla sa otvorí formulár "Písanie správy" v príslušnom poštovom klientovi s priloženými súbormi faktúr v oboch formátoch. Stačí vyplniť e-mailovú adresu príjemcu a odoslať.

__________________________________________________________________

Po stlačení tlačidla sa zobrazí dialógové okno výberu používateľského dotazu, ktoré sa vykoná po stlačení tlačidla Dokončiť. Ak sa toto tlačidlo na lište nezobrazí, nie je pripravený žiadny požiadavka používateľa na prihlásenie.

V predvolenej inštalácii aplikácie je pre vybrané záznamy k dispozícii dotaz, ktorý zobrazí zhrnutie zmien vybraného záznamu (log).

V samotnej správe používateľských dotazov sa nachádza tlačidlo na okamžité spustenie vybraného používateľského dotazu.

__________________________________________________________________

Tieto tlačidlá umožňujú exportovať údaje do programu Microsoft Excel (XLS), do textového súboru XML alebo do formátu elektronickej faktúry ISDOC. V niektorých prípadoch existuje aj možnosť importovať tieto údaje. Aktuálne možnosti si môžete pozrieť kliknutím na tlačidlá:

umožňuje export do textového formátu XML

export do súboru kalendára iCal

__________________________________________________________________

Pomocou tohto tlačidla môžete zobraziť vzťahy jednotlivých dokladov, napr. faktúra - bankový doklad, ktorým bola faktúra uhradená - skladový doklad, ak mala faktúra skladové položky - alebo interný doklad, ktorý bol použitý na zaúčtovanie malého preplatku atď.

__________________________________________________________________

Pomocou tohto tlačidla získate súhrny v CZK (mena) pre zobrazenú tabuľku. Výstupy sa líšia v závislosti od zvoleného modulu.

__________________________________________________________________

Tlačidlo služby pod sebou skrýva množstvo ďalších možností, ktoré závisia od konkrétnej tabuľky - konkrétneho zoznamu dokumentov. Sú opísané samostatne v jednotlivých moduloch pre konkrétne možnosti.

__________________________________________________________________

Toto tlačidlo nájdete v adresári. Umožňuje nájsť dokumenty, ktoré majú prepojenie na vybranú spoločnosť.

__________________________________________________________________

Toto tlačidlo umožňuje zobraziť/skryť stromovú štruktúru cenníka. Ak je zobrazený strom cenníka, máte k dispozícii ďalšie tlačidlá:

umožňuje zmeniť názov vybraného priečinka

umožňuje pridať podpriečinok do vybraného priečinka

umožňuje odstrániť priečinok, prípadne aj s podpriečinkami

umožňuje pripojiť položku cenníka k vybranému priečinku

umožňuje odpojiť položku cenníka od vybraného priečinka

umožňuje odpojiť všetky položky cenníka z vybraného priečinka

__________________________________________________________________

Tlačidlo Hromadné zmeny sa zobrazuje v Adresári, items -> Cenník, Predaj, Kúpa, Peniaze a Peniaze. Toto tlačidlo slúži na hromadné zmeny položiek v adresári, cenách a dokumentoch. Hromadné zmeny možno vykonať dvoma spôsobmi, len pre vybrané položky alebo pre všetky zobrazené položky. Ak chcete vykonať zmeny vo vybraných položkách, musíte ich najprv vybrať začiarknutím políčka umiestneného na začiatku každého riadku. Ak chcete hromadne zmeniť všetky zobrazené položky, najprv vykonajte požadované filtrovanie. Potom stlačte tlačidlo Hromadné zmeny a výberom typu hromadnej zmeny otvorte "Sprievodca hromadnou zmenou", kde pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte pole, ktoré chcete zmeniť, a vyplňte jeho hodnotu. Všetko potvrďte kliknutím na tlačidlo "Dokončiť"

a zmeny sa prejavia okamžite.

Poznámka: Vykonané zmeny sú nezvratné, preto túto funkciu používajte s rozvahou.

__________________________________________________________________

Toto tlačidlo sa zobrazuje v module Zamestnanci -> Aktualizácie miezd. Automaticky vypočíta mzdy za vybraný mesiac pre všetkých zamestnancov podľa nastavení pre každého zamestnanca.

__________________________________________________________________

Toto tlačidlo sa zobrazuje v module Zamestnanci -> Aktualizácie miezd. Automaticky vytvorí mzdové záväzky podľa vašich nastavení.

__________________________________________________________________

Toto tlačidlo sa zobrazuje v module Zamestnanci -> Aktualizácie miezd. Ak vyplácate zamestnancov v hotovosti, vytvorí mzdový list.

__________________________________________________________________

Toto tlačidlo sa zobrazuje v module Obchodní partneri -> Dodávateľské zmluvy/Dodávateľské zmluvy. Môže sa použiť na automatickú valorizáciu zmlúv.

__________________________________________________________________

Toto tlačidlo sa zobrazuje v module Obchodní partneri -> Dodávateľské zmluvy/Dodávateľské zmluvy. Vygeneruje zoznam faktúr zo zmlúv podľa dátumu nastaveného na vašom lokálnom počítači; použite ho, ak existuje viacero zmlúv s viacerými dňami obratu, a len pre účastnícke zmluvy (keď zákazníkovi vystavíte faktúru)

__________________________________________________________________

Toto tlačidlo sa zobrazuje v module Obchodní partneri -> Dodávateľské zmluvy/Dodávateľské zmluvy. V zozname zmlúv vyberte zmluvu, pre ktorú chcete generovať faktúry, a systém zobrazí faktúry spojené s touto zmluvou.

__________________________________________________________________

Toto tlačidlo sa zobrazuje v module Obchodní partneri -> Dodávateľské zmluvy/Dodávateľské zmluvy. Pomocou neho zistíte, koľko zmlúv bolo za deň vygenerovaných (pozri polia Dátum a čas a Počet vygenerovaných faktúr)

__________________________________________________________________

Potvrdením tohto tlačidla sa zobrazí nápoveda pre danú obrazovku.

__________________________________________________________________

Top-form-bar

Pomocou týchto šípok môžete prechádzať dokumenty tabuľky. Nie je potrebné zatvoriť dokument a otvoriť iný. Ak ste v dokumente vykonali zmenu, zobrazí sa otázka, či chcete zmenu uložiť.

__________________________________________________________________

Získajte údaje z databázy. Ak sa chcete uistiť, že to, čo vidíte na obrazovke, zodpovedá skutočnosti, použite toto tlačidlo. Ak pracujete v počítačovej sieti alebo máte vzdialený prístup k údajom, iný používateľ môže pridať záznamy, ktoré sa zhodujú s vaším aktuálnym výberom, ale zostanú vám skryté.

__________________________________________________________________

Otvorí vybraný dokument

__________________________________________________________________

Odstrániť položku - týmto spôsobom sa položka úplne zruší. Podmienkou vymazania je, aby sa položka nikde nepoužívala. Príkladom môže byť položka cenníka, ktorá sa používa vo vystavenej faktúre. Ak táto podmienka nie je splnená, program vás upozorní a nedovolí vám položku odstrániť. V opačnom prípade sa položka vymaže a vy sa presuniete na ďalší záznam.

__________________________________________________________________

Súbor dokumentov - položka v tabuľke bude odstránená. Prečiarknutá položka zostane v databáze - vytlačí sa do všetkých zostáv, ale nebude započítaná do stavu. Ak chcete takýto dokument vytlačiť, bude na ňom napísané "ZRUŠENÉ".

Pred použitím tlačidla zrušiť musíte skontrolovať, či dokument, ktorý sa chystáte zrušiť, nie je prepojený s iným dokumentom. Ak spárovaný dokument zrušíte, nie je už možné ho zrušiť.

__________________________________________________________________

Tlačidlá na zapnutie zamykania dokumentov.

__________________________________________________________________

Umožňuje okamžitý tlač aktuálneho dokumentu.

__________________________________________________________________

Umožňuje prehliadnuť aktuálny dokument - ktorý potom môžete vytlačiť bežným spôsobom.

__________________________________________________________________

Po stlačení tlačidla sa zobrazí dialógové okno výberu používateľského dotazu, ktoré sa vykoná po výbere tlačidla Dokončiť. Ak sa tlačidlo na lište nezobrazí, nie je pripravený žiadny dotaz používateľa na prihlásenie.

V predvolenej inštalácii aplikácie je pre vybrané záznamy k dispozícii dotaz, ktorý zobrazuje zhrnutie zmien aktuálneho záznamu (log).

__________________________________________________________________

Umožňuje odoslať dokument e-mailom vo formáte PDF aj vo formáte elektronickej faktúry ISDOC.

Potvrdením tohto tlačidla sa pripojíte na internet k formuláru "Písanie správy", faktúry v týchto dvoch formátoch sú priložené. Stačí vyplniť e-mailovú adresu príjemcu a odoslať.

__________________________________________________________________

Týmto tlačidlom zobrazíte vzťahy jednotlivých dokladov, napr. faktúra - bankový doklad, ktorým bola faktúra uhradená - skladový doklad, ak mala faktúra skladové položky - alebo interný doklad, ktorým bol zaúčtovaný malý preplatok a pod.

__________________________________________________________________

Tlačidlo služby pod sebou skrýva množstvo ďalších možností, ktoré závisia od konkrétneho dokumentu. Tie sú popísané samostatne v jednotlivých moduloch pre konkrétne možnosti.

__________________________________________________________________

Potvrdením tohto tlačidla sa zobrazí nápoveda pre danú obrazovku.

__________________________________________________________________

Toto tlačidlo sa zobrazuje na pokladničných a bankových dokladoch. Môžete ho použiť na spárovanie platieb s faktúrami, pohľadávkami a záväzkami.

__________________________________________________________________

Toto tlačidlo sa zobrazuje pri spárovaných pokladničných a bankových dokladoch. Môžete ho použiť na odpárovanie platieb z faktúr, pohľadávok a záväzkov.

__________________________________________________________________

Toto tlačidlo sa zobrazuje na pokladničných a bankových dokladoch. Používa sa na vytvorenie zálohového daňového dokladu z platby, ktorá bola spárovaná so zálohou.

__________________________________________________________________

Toto tlačidlo nájdete v adresári. Umožňuje nájsť dokumenty, ktoré majú prepojenie na vybranú spoločnosť.

__________________________________________________________________

Toto tlačidlo nájdete na karte spoločnosti v adresári. Systém sa automaticky pripojí k českým webovým stránkam ARES, slovenským OSRS alebo EU VIES.

__________________________________________________________________

Formuláre/položky horného panela

Presun na prvý a posledný riadok tabuľky položiek

__________________________________________________________________

Vytvorenie novej položky

__________________________________________________________________

Toto dvojtlačidlo sa vyskytuje na položkách tých dokladov, pri ktorých prichádza do úvahy obstaranie položiek cenníka:

-vytvorenie novej položky s množstvom a cenou

-vytváranie položiek s okamžitou možnosťou výberu typu položky

__________________________________________________________________

Zmena existujúcej položky

__________________________________________________________________

Odstrániť položku - položka je úplne odstránená. Podmienkou vymazania je, aby sa položka nikde nepoužívala. Ak táto podmienka nie je splnená, program vás upozorní a nedovolí vám položku odstrániť. V opačnom prípade sa položka vymaže a presuniete sa na ďalší záznam.

__________________________________________________________________

Storno položky - položka v zozname položiek je odstránená. Odstránená položka zostane v databáze.

__________________________________________________________________

Otvorí uloženú prílohu

__________________________________________________________________

Vytvorenie kópie položky - používa sa na zjednodušenie získavania položiek s rovnakými údajmi.

__________________________________________________________________

Pomocou tohto tlačidla môžete nastaviť, podľa ktorých stĺpcov sa budú triediť položky v zobrazení tabuľky.

__________________________________________________________________

Tlačiteľné.

__________________________________________________________________

Používa sa na presun medzi položkami

__________________________________________________________________

Tlačidlá vo formulári

Tlačidlo rozbaľovacieho zoznamu - kliknutím rozbalíte zoznam, v ktorom môžete myšou vybrať príslušnú položku. Kliknutím na vybranú položku ju presuniete do vybraného poľa.

Bez kliknutia na tlačidlo môžete pomocou klávesov so šípkami na klávesnici prechádzať vybraným poľom. Funguje aj "našepkávač" - po zadaní prvého písmena požadovaného slova sa pole vyplní prvým slovom v zozname, ktoré začína na toto písmeno.

Napr. do poľa "Forma platby" zadáte "P" - vyplní sa slovo "kreditná karta". Po opätovnom potvrdení "P" sa vyplní slovo "prevodom". Ak zadáte "Š", vyplní sa slovo "šekom".

Niektoré z týchto zoznamov sú dané - nemenné, niektoré možno podľa potreby rozšíriť. Ak na toto pole nabehnete myšou, stlačením pravého tlačidla myši (alebo klávesu F2) otvoríte príslušný zoznam, do ktorého môžete pridávať položky bežným spôsobom.

__________________________________________________________________

Tlačidlo Vybrať zoznam - kliknutím naň sa ihneď otvorí zoznam, v ktorom môžete vybrať požadovanú položku alebo ju hneď pridať.

Funguje aj takzvaný "našepkávač" - po zadaní prvého písmena požadovaného slova sa zobrazí zoznam všetkých položiek, ktoré obsahujú požadované písmeno, z ktorého si môžete vybrať. Ak chcete zoznam ešte zmenšiť, môžete to urobiť zadaním 2. alebo 3. písmena.

Napr. do poľa "Firma" zadáte písmeno "N" - otvorí sa zoznam: Novot, Novotny, Nesnídal, Janeček. Ak pridáte ďalšie písmeno - dostanete "Nie", zoznam sa zmenší. Zostane to ne lýtko, ne sveter.

__________________________________________________________________

Toto dvojité tlačidlo sa zobrazuje v textových poliach, ktoré majú tlačidlo

Tu je niekoľko možností, ako vyplniť toto pole alebo pridať ďalšie položky do zoznamu:

  • použitím tlačidla rozbaľovacieho zoznamu vyberte príslušnú položku

  • môžete použiť "našepkávač" - postupným vypĺňaním prvých písmen zúžite výber položiek

  • je možné použiť časť dvojtlačidla lupy, čím sa otvorí zoznam, v ktorom môžete vybrať položku alebo pridať novú položku

  • rýchlejší spôsob pridania novej položky je vyplnenie požadovaných informácií v textovom poli a použitie druhej časti dvojitého tlačidla + na uloženie tohto textu do zoznamu

__________________________________________________________________

Tlačidlo na vloženie dátumu. Pole môžete vyplniť ručne alebo použiť toto tlačidlo. Otvorí sa kalendár, v ktorom môžete prechádzať mesiace a roky.

Vyberte príslušný deň a potvrďte tlačidlo "Vybrať" na prenos dátumu.

__________________________________________________________________

Zaškrtávacie políčko prázdne a označené. Ich použitie je opísané v príslušných kapitolách.

__________________________________________________________________

Ak je pole takto označené, znamená to, že toto pole môže byť vyplnené v cudzích jazykoch v závislosti od iniciálnych nastavení. Stlačením tohto tlačidla to povolíte.

__________________________________________________________________

Toto tlačidlo zatvorí predchádzajúcu možnosť.

__________________________________________________________________

Tlačidlá na prepínanie, keď si potrebujete vybrať z dvoch možností. Ich použitie je opísané v príslušných kapitolách.

__________________________________________________________________

Tlačidlo nastavenia cesty, napr. v nastavení loga firmy.

__________________________________________________________________

Tlačidlá na spodku formulárov

Uloží záznam, v prípade potreby uloží opravu a okamžite umožní vytvorenie nového záznamu.

__________________________________________________________________

Uloží záznam, v prípade potreby uloží opravu a zavrie okno.

__________________________________________________________________

Zatvorí otvorené okno.
Ďalšie informácie o používaní vyššie uvedených tlačidiel vo formulároch dokumentov a položiek nájdete v časti "Uložiť dokument"

__________________________________________________________________

Ukončí ponúkanú akciu.

__________________________________________________________________

Potvrdí informácie v okne, okno sa zavrie.

__________________________________________________________________

Potvrdí vybranú možnosť a potom ju uloží. Používa sa napríklad pri výbere dátumu v kalendári.

__________________________________________________________________

Potvrdí vybranú možnosť a potom ju uloží. Používa sa napríklad pri výbere účtu v dokladoch, pri zaúčtovaní predpisov atď.

__________________________________________________________________

V sprievodcovi nastavením spoločnosti sa používajú najmä tieto tlačidlá:

Vráti vás do predchádzajúceho dialógu.

__________________________________________________________________

Vloží vás do nasledujúceho dialógového okna.

__________________________________________________________________

Ukončí akciu a uloží nastavené údaje.

__________________________________________________________________

Zruší akciu bez uloženia.

__________________________________________________________________

Tlačidlá v malých vyskakovacích oknách

Súhlasíte s dotazom - potvrďte ho.

__________________________________________________________________

Nesúhlasíte s otázkou - potvrďte nesúhlas.

__________________________________________________________________

Zatvorením informácií na obrazovke sa vrátite do pôvodného okna.

__________________________________________________________________

Potvrdenie informácií v okne potvrdením, čím sa okno zavrie.

Did this answer your question?