Automatické viazanie používateľov

Príklady nastavenia typu automatického viazania používateľov

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Automatické viazanie používateľov môžete vytvoriť v ponuke Nástroje -> Číselníky -> Typy viazania používateľov.

Zobraziť na formulári- agenda, v ktorej je možné zobraziť vybrané väzby

Dáta z formulára - agenda, z ktorej sa získavajú vybrané údaje

Keď nasledujúce pole zodpovedá primárnemu záznamu - vybrané údaje


_____________________________________________

Príklad vytvorenia používateľského prepojenia medzi inventárnymi a generovanými dokumentmi.

Vygenerované dokumenty z inventára sú potom viditeľné väzbách tohto inventára.

_____________________________________________

Príklad vytvorenia používateľského prepojenia medzi prijatou faktúrou a platobným príkazom.

Pri načítaní do platobného príkazu sa potom vytvorí odkaz na prijatú faktúru.

Aby ste zistili, o akú objednávku ide, musíte označiť väzbu a vybrať Otvoriť. Tým sa otvoria položky platobného príkazu. Potom zobrazíme stĺpec Objednávka, ktorý obsahuje Identifikátor objednávky, v ktorej je faktúra obsiahnutá. Príkaz potom môžeme vyhľadať podľa ID v registri platobných príkazov.

Did this answer your question?