Ak použijeme postup odporúčaný v bode 7 (platba záloh), hotovosť/bankové účty už budú mať zostatok. Preto upravíme hodnotu pripočítaním rozdielového zápisu na príslušný pokladničný/bankový účet, ktorý opäť zaúčtujeme so súvzťažným zápisom na súvzťažný účet 395xxx.

Pri pokladničných/bankových účtoch vedených v cudzej mene (rovnako ako pri zálohách) nedochádza k automatickému preceneniu v posledný deň účtovného obdobia. Môžeme zadať opravnú položku na odsúhlasenie korunovej hodnoty pokladnice/banky a ako protiúčet opäť použiť prepojovací účet 395xxx.

Did this answer your question?