Skip to main content
Prechod účtovníctva na ABRA Flexi (13/16)

Zaznamenávanie zostatkov účtov (len pre podvojné účtovníctvo)

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

V každom účtovnom období, v ktorom sú zaúčtované doklady, spustíme v účtovníctve ponuku Inicializácia ďalšieho účtovného obdobia. Pri týchto malých "účtovných uzávierkach" sa konečné zostatky súvahových účtov predchádzajúceho obdobia prenesú do počiatočných zostatkov účtov nasledujúceho obdobia. Po vykonaní inicializácie sa zobrazí upozornenie "Na účte 431001 nie je nulový zostatok. Chcete pokračovať v uzávierke?"- vyberte "Áno".

V predchádzajúcich obdobiach je upozornenie irelevantné, zaujíma nás len to najnovšie. V tomto poslednom roku budeme iniciovať aj generovanie precenenia pohľadávok/záväzkov.

Potom sa vrátime k možnosti Účtovníctvo - Začiatočné zostatky účtov a zadáme užívateľskú hodnotu 0,00 pre účet 431.

Nasledujúcim krokom je nasadenie konečných zostatkov účtov pomocou interných dokladov. V predchádzajúcich už vykonaných krokoch máme správne hodnoty pohľadávok a záväzkov, ako aj bankových a pokladničných účtov a zálohových účtov. Zostáva doplniť zostatky ostatných účtov.

Postup je jednoduchý - vytvoríme štyri interné dokumenty, ktoré pre prehľadnosť uvedieme v popise:

  • Aktíva - na karte Účtovníctvo a v riadku DPH sa zobrazí prepojovací účet pre hodnotu "Základ Dal";

  • Majetok - na karte Účtovníctvo a v riadku DPH sa zadá prepojovací účet pre hodnotu "základ MD";

  • Výnosy - na karte Účtovníctvo a v riadku DPH sa zadá prepojovací účet pre hodnotu "základ MD";

  • Výdavky - na záložke Účtovníctvo a riadku DPH sa uvedie prepojovací účet pre hodnotu "základ MD"

Do vytvorených dokladov zadávame záznamy pre doteraz nepoužité účty, ku každému môžeme pridať aj text. Ak boli doklady precenené v cudzej mene k poslednému dňu obdobia, nezabudnite, že kurzové rozdiely sú zaúčtované, preto sumu interného dokladu upravíme o už zaúčtovanú hodnotu; rovnako postupujeme aj pri účtoch DPH, ak boli vygenerované daňové doklady na úhradu.

Did this answer your question?