Precenenie pohľadávok a záväzkov

Ako sa preceňujú pohľadávky a záväzky na konci účtovného obdobia

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Výnimkou je pokladnica a banka, kde sa preceňovanie vykonáva automaticky inicializáciou (Účtovníctvo -> Inicializácia nasledujúceho účtovného obdobia).
V prípade pokladnice a banky sa musí vykonať ručne pomocou interných dokladov.

Did this answer your question?