Skip to main content
Začíname s predajom

Ako začať s predajom

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Príručka nastavenia obchodu popisuje postupnosť krokov a spôsob nastavenia parametrov programu, ktoré sú potrebné pre správnu funkčnosť a súdržnosť systému. Kapitola všeobecné vlastnosti dokumentov podrobne popisuje spoločné vlastnosti všetkých dokumentov v ABRA Flexi

V prvom rade musíte pred vystavením prvej faktúry vyplniť potrebné číselníky. Pokročilejší používateľ môže aktualizovať číselníky počas vytvárania dokumentu.

Najprv je potrebné definovať rady čísel dokladov faktúr.


Dalej je potrebné rozšíriť štandardné typy faktúr a pridať informácie o ich zaúčtovaní, zahrnutí do formulára DPH, zaokrúhľovaní atď. Použitie typu faktúry umožňuje preddefinovať množstvo parametrov, ktoré potom už nemusíte zadávať.

Predpokladá sa, že účtovný rozvrh spoločnosti už bol vytvorený v účtovnom systéme.

Takisto venujte pozornosť skupinám tovaru a vytvoreniu prehľadného cenníka.

Pri vytváraní faktúry môžete priebežne aktualizovať adresár a skupiny spoločností.

Po vyplnení týchto číselníkov môžete pristúpiť k vytvoreniu dokladu (ponuka "+Vydanie/Prijatie faktúry" alebo "Vydané/Prijaté faktúry").

Dátum zaúčtovania dokladu musí spadať do účtovného obdobia nastaveného pri spustení programu.

Po zadaní hlavičky sa vyplní vlastný obsah dokumentu, t. j. zadajú sa položky.

Doklad je možné kedykoľvek zmeniť, ak ešte nie je zaplatený. Môžete zmeniť záhlavie dokumentu aj jeho obsah.

Modul pracuje so zálohovými faktúrami a zálohovými daňovými dokladmi. Vystavíte zálohovú platbu a po jej zaplatení v banke alebo v pokladni môžete automaticky vygenerovať zálohový daňový doklad stlačením jediného tlačidla vedľa platobného dokladu.

Na konci účtovného obdobia program preceňuje faktúry v danej mene. Pri postupnom spracovaní dokumentu jednotlivými funkciami modulu sa mení jeho stav. Samotná úhrada faktúr sa vykonáva v module BANKA, KASÍRKA alebo INTERNÉ DOKLADY. Tieto moduly konvertujú faktúry do stavu ZRUŠENÉ alebo ČASTO ZRUŠENÉ.

Môžete si prezerať knihu faktúr, výkaz DPH a zostatky odberateľov/dodávateľov v ľubovoľnom období. Dokumenty si môžete prezerať a tlačiť aj podľa mnohých voliteľných kritérií, ktoré si môžete vopred pripraviť.

Právne vyplnené dokumenty sa po uložení automaticky zaúčtujú.

Ak v dokumente chýba niektorá z informácií potrebných na zaúčtovanie, dokument sa uloží s poľom "zaúčtované" nastaveným na "NIE".

Did this answer your question?