Skip to main content
Ako začať

Ako začať

Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Sprievodca nastavením spoločnosti opisuje postupnosť krokov a spôsob nastavenia parametrov programu, ktoré sú potrebné pre správnu funkčnosť a súdržnosť systému. V kapitole všeobecné vlastnosti dokumentu nájdete podrobné informácie o spoločných vlastnostiach všetkých dokumentov v systéme ABRA Flexi.

Predovšetkým musíte pred vystavením prvej faktúry vyplniť potrebné číselníky. Pokročilejší používateľ môže aktualizovať číselníky počas vytvárania dokumentu.

Najprv je potrebné definovať sériu čísel faktúr.


Ďalej je potrebné rozšíriť štandardné typy faktúr a pridať informácie o ich účtovaní, zahrnutí do formulára DPH, zaokrúhľovaní atď. Použitie typu faktúry umožňuje preddefinovať množstvo parametrov, ktoré potom už nemusíte zadávať.

Predpokladá sa, že účtovný rozvrh spoločnosti už bol vytvorený v účtovnom systéme.

Takisto venujte pozornosť skupinám tovaru a vytvoreniu prehľadného cenníka.

Pri vytváraní faktúry môžete priebežne aktualizovať adresár a skupiny spoločností.

Po vyplnení týchto číselníkov môžete pristúpiť k vytvoreniu dokladu (ponuka "+Vystaviť/akceptovať faktúru" alebo "Vystavené/akceptované faktúry").

Dátum zaúčtovania dokladu musí patriť do účtovného obdobia nastaveného pri spustení programu.

Po zadaní hlavičky sa vyplní vlastný obsah dokumentu, t. j. zadajú sa položky.

Doklad je možné kedykoľvek zmeniť, ak ešte nie je zaplatený. Môžete zmeniť záhlavie dokumentu aj jeho obsah.

Modul pracuje so zálohovými faktúrami aj zálohovými daňovými dokladmi. Vystavíte zálohovú platbu a po jej zaplatení v banke alebo v pokladni môžete automaticky vygenerovať zálohový daňový doklad stlačením jediného tlačidla vedľa platobného dokladu.

Na konci účtovného obdobia program preceňuje faktúry v mene. Pri postupnom spracovaní dokumentu jednotlivými funkciami modulu sa mení jeho stav. Samotná úhrada faktúr sa vykonáva v module BANKA, KASÍRKA alebo INTERNÉ DOKLADY. Tieto moduly konvertujú faktúry do stavu POZASTAVENÉ alebo ČASTO POZASTAVENÉ. Opis párovania spoločného pre bankové, pokladničné a interné doklady.

Môžete si prezerať knihu faktúr, výkaz DPH a zostatky odberateľov/dodávateľov v ľubovoľnom období. Dokumenty si môžete prezerať a tlačiť aj podľa mnohých voliteľných kritérií, ktoré si môžete vopred pripraviť.

Správne vyplnené účtenky sa po uložení automaticky zaúčtujú.

Ak v dokumente chýba niektorý z údajov potrebných na zaúčtovanie, dokument sa uloží s poľom "zaúčtované" nastaveným na "NIE".

Did this answer your question?