Skip to main content
All CollectionsDokumentácia a nápovedaStanovenie nového účtovného obdobia
Uzatváranie účtov a nastavenie nového účtovného obdobia
Uzatváranie účtov a nastavenie nového účtovného obdobia

Táto kapitola sa zaoberá všetkými činnosťami, ktoré musí používateľ vykonať pri uzatváraní účtovného roka a prechode na nový účtovný rok

Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Uzatváranie účtov a nastavenie nového účtovného obdobia

Táto kapitola sa zaoberá všetkými úkonmi, ktoré musí používateľ vykonať pri uzávierke roka a prechode do nového roka, aby ste aj v novom roku mali založené rady dokladov, mohli v novom roku vystavovať skladové doklady, aby ste mali správne počiatočné stavy.

Po vykonaní nasledujúcich krokov budete môcť pracovať v oboch účtovných rokoch.

 • Nastavenie nového účtovného obdobia

 • Výsledky účtov za predchádzajúce účtovné obdobie

 • Kontrola počiatočných stavov v novom účtovnom období

 • Súbežné vysielanie do oboch rokov

__________________________________________________________________

Nastavenie nového účtovného obdobia

Toto je prvý krok, ktorý musíte urobiť. Existuje niekoľko spôsobov nastavenia nového účtovného obdobia. Jedna z možností je v module "Firma" -> "Zmeniť alebo pridať účtovné obdobie."

Viac o tom sa dočítate v samostatnej kapitole Účtovné obdobie.

__________________________________________________________________

Vykonávanie účtov za predchádzajúce účtovné obdobie

Aby sa všetky potrebné hodnoty preniesli do nového účtovného obdobia, je potrebné spustiť inicializáciu ďalšieho účtovného obdobia.
Tento krok je potrebné vykonať v období, ktoré budete uzatvárať, t. j. musíte toto obdobie vidieť v záhlaví bočnej navigácie.

Periodu môžete inicializovať kedykoľvek a toľkokrát, koľkokrát potrebujete. Pri opätovnom spustení tejto možnosti sa predtým prenesené zostatky nastavia na nové hodnoty, ak v predchádzajúcom účtovnom období došlo k nejakej zmene.

 • Po spustení tejto možnosti sa faktúry prepočítajú kurzom k 31. decembru, ak sú v cudzej mene, a vypočítajú sa a zaúčtujú kurzové rozdiely - vytvoria sa interné doklady.

 • Prevádzajú sa skladové karty vrátane konečných alebo počiatočných zostatkov.

 • Prevádzajú sa finančné prostriedky, bankové zostatky. Ak máte pokladňu alebo banku v cudzej mene, musíte vykonať ručný prepočet podľa výmenného kurzu k 31.12.

 • Všetky zostatky na účtoch sa prenesú do nového roka.

 • Interné doklady o odpisoch na nový rok sa pripravujú z modulu "Majetok".

 • Pripravte si interné doklady a záväzky na nový rok z modulu "Leasing".

 • Po dokončení inicializácie môžete vytlačiť správu o prevodoch účtov prostredníctvom konečnej súvahy a výkazu ziskov a strát.

__________________________________________________________________

Kontrola počiatočných stavov v novom účtovnom období

Ak chcete skontrolovať, či sa počiatočné stavy k 1. januáru nového roka zhodujú so stavmi k 31. decembru predchádzajúceho obdobia, použite možnosť v module "Účtovníctvo" -> "Výstupy z účtovníctva" -> "Zostatky účtov". Po zobrazení tabuľkového zobrazenia zostatkov účtov vyberte možnosť "Počiatočné zostatky účtov - kontrolná tlač"

__________________________________________________________________

Súbežné vysielanie do oboch rokov

Po vykonaní predchádzajúcich krokov môžete pracovať v oboch účtovných obdobiach súčasne. Na prepnutie týchto období stačí záhlavie bočnej navigácie. Systém vám neumožní uložiť dokument s dátumom napr. 31.12.2010 do roku 2011 a naopak.

Upozornenie: Účtovné obdobie nastavené v záhlaví bočnej navigácie nemá nič spoločné s vybraným účtovným obdobím v lište filtrov tabuľky.

Vždy môžete účtovať na obdobie, ktoré ste nastavili v záhlaví bočnej navigácie.

Obdobie, ktoré ste nastavili v paneli filtrov, umožňuje zobrazenie dokumentov za dané obdobie. Ak toto obdobie nie je zhodné s účtovným obdobím v hlavičke bočnej navigácie, môžete takto zobrazené doklady len prezerať, môžete ich tlačiť, posielať e-mailom a podobne, ale nemôžete ich opravovať.

Ak chcete v novom účtovnom období vykonávať hotovostné úhrady faktúr z predchádzajúceho účtovného obdobia, vystavovať faktúry z objednávok z predchádzajúceho obdobia a podobne, nastavte v hlavičke bočnej navigácie rok 2011 a vo filtračnej lište rok 2010. Zobrazia sa doklady z predchádzajúceho obdobia a vytvorené doklady budú v aktuálnom roku.

Did this answer your question?