Skip to main content
Odpisové skupiny

Ako pracovať s odpisovými skupinami pre majetok

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Majtok - Odpisové skupiny

Pri odpisovaní majetku ste podľa zákona povinní zaradiť ho do príslušnej odpisovej skupiny. Formulár Odpisové skupiny obsahuje striktne prednastavené skupiny podľa zákona o dani z príjmov a umožňuje aj vytváranie nových. Táto tabuľka sa používa na definovanie sadzieb daňových odpisov pre odpisovaný majetok.


Tento formulár je prepojený s kartou Odpisovanie v ponuke Majetok - Majetok.

Všeobecné informácie o číselníkoch nájdete v časti Číselníky.

Soznam môžete spustiť v module "Majetok" v rámci možnosti "Odpisové skupiny".

Na hornej lište tabuľky sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

Hlavný panel

Stlačením tlačidla "Nový" alebo klávesovej skratky Alt+N otvoríte formulár pre nový záznam.

Horná lišta formulára obsahuje sériu tlačidiel, ktorých význam je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

.

Skratka

Povinné pole, môže obsahovať maximálne 20 znakov. Hodnota musí byť jedinečná medzi záznamami.

Zkratka (tiež kód) je skrátené vyjadrenie skupiny.

Na vyjadrenie vlastnosti zadanej skupiny sa odporúča zvoliť skratku. Potom nemusíte premýšľať o tom, čo skupina znamená.

Názov

Povinné pole, môže obsahovať až 255 znakov.

Všeobecne reprezentuje záznam v zostavách, tlačových zostavách alebo výberových zoznamoch, takže by mal jednoznačne reprezentovať záznam.

Ak ste nastavili cudzie jazyky v úvodných nastaveniach, potom môžete vyplniť pole "Názov" vo vybraných cudzích jazykoch stlačením tlačidla "+". Tieto jazykové varianty názvu sa tlačia na dokumenty pri tlači v cudzích jazykoch. Stlačením tlačidla "-" zatvorte pole s cudzojazyčným názvom.

Metóda odpisovania

Toto pole musíte vyplniť. Zodpovedá metóde odpisovania, ktorá je stanovená zákonom o dani z príjmov. Pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte jednu z nasledujúcich hodnôt:

- Hladký - podľa § 31 zákona o dani z príjmov

- Zrýchlené - podľa § 32 zákona o dani z príjmov

- Mesačne - podľa § 30 písm. a) - Mimoriadne odpisy, § 32 písm. a) - Odpisy z nehmotného majetku zákona o dani z príjmov. Túto metódu odpisovania môžete použiť aj v prípade, že požadujete mesačné odpisy, napr. pri malom majetku.

Vytvorené používateľom

  • Ak otvárate existujúcu - už pripravenú odpisovú skupinu, toto pole má túto hodnotu prázdnu a nemožno ju zmeniť. V nasledujúcej karte "Koeficienty" nemôžete zmeniť metódu odpisovania ani žiadne iné údaje.

  • V prípade novo vytvorenej odpisovej skupiny sa toto pole automaticky začiarkne. Ani túto hodnotu nemožno zmeniť. V závislosti od vybranej metódy odpisovania vám systém umožní vyplniť niektoré polia na karte "Koeficienty".

"Koeficienty" karta

Podľa nastavení na tejto karte sa vypočítajú odpisy majetku.

Doba odpisovania

Pri zrýchlenom a rovnomernom odpisovaní sa hodnota uvádza v rokoch.

Pri mesačných odpisoch sa hodnota uvádza v mesiacoch.

Minimálna doba odpisovania

Pre mesačné odpisy - ide o hodnotu, ktorá určuje minimálnu dobu odpisovania po technickom zhodnotení. Toto obdobie je stanovené zákonom o dani z príjmov - podľa § 30.

Zrýchlené odpisovanie

Tieto údaje sú k dispozícii na vyplnenie, ak ste nastavili metódu odpisovania na "Zrýchlené". Metóda výpočtu zodpovedá metóde výpočtu podľa § 32 zákona o dani z príjmov.

- Prvý rok - koeficient pre zrýchlené odpisovanie v prvom roku odpisovania

- ďalšie roky - koeficient pre zrýchlené odpisovanie v ďalších rokoch odpisovania

- Vnútorné zvýšenie nákladov - koeficient zrýchleného odpisovania, ktorý sa vzťahuje na zvýšenú zostatkovú hodnotu v prípade technického zhodnotenia

Pre zaujímavosť uvádzame princíp zrýchleného výpočtu:

- Prvý rok = vstupná cena / koeficient za prvý rok

- Nasledujúce roky = 2 x odpisovaná cena / koeficient pre nasledujúce roky mínus rozdiel medzi prideleným koeficientom a počtom rokov, počas ktorých sa majetok už odpisoval

- Po technickom zhodnotení = 2 x odpisovaná cena / koeficient zrýchleného odpisovania platný pre zvýšenú odpisovanú cenu mínus rozdiel medzi prideleným koeficientom a počtom rokov, počas ktorých sa majetok odpisoval zo zvýšenej odpisovanej ceny

Plynulé odpisy

Sú k dispozícii, ak ste nastavili metódu odpisovania na "Lineárne". Spôsob výpočtu zodpovedá spôsobu výpočtu podľa § 31 zákona o dani z príjmov.

- Prvý rok - ročná odpisová sadzba za prvý rok odpisovania

- ďalšie roky - ročná odpisová sadzba pre ďalšie roky odpisovania

- Zvýšenie ceny vstupov - ročná odpisová sadzba platná pre zvýšenú cenu vstupov v prípade technického zhodnotenia

Pre zaujímavosť uvádzame princíp lineárneho výpočtu:

- Prvý rok = vstupná cena x percento za prvý rok / 100

- Nasledujúce roky = vstupná cena x percento pre nasledujúce roky / 100

- Po technickom zhodnotení = vstupná cena + technické zhodnotenie x percento pre technické zhodnotenie. / 100

Tab "Texty"

Karta "Texty" obsahuje všetky číselníky, všetky zoznamy. Existujú dve polia, do ktorých môžete vyplniť údaje podľa svojich potrieb. Ich vyplnenie nie je povinné. Túto kartu je možné vyplniť, aj keď predchádzajúca karta nie je upraviteľná.

Popis

Môžete poskytnúť podrobnejší opis.

Poznámka

Poznámka sa používa na upozornenie operátora na zvláštnosť záznamu alebo na čo by si mali dať ostatní používatelia pozor pri "manipulácii" so záznamom.

Správa karty

Záložka "Správa" obsahuje údaj o časovej platnosti a tiež viditeľnosť záznamu v číselníku (zozname). Platnosť záznamu je daná rozsahom kalendárnych rokov. V rozsahu zadaných rokov je záznam platný, v ostatných rokoch je záznam neplatný a záznam sa v číselníku vôbec nezobrazí. Obmedzením platnosti zabezpečíte, aby používateľ nebol zdržovaný pri bežnom používaní kódovníka prezeraním záznamov, ktoré sa už nepoužívajú.

Keďže dátum skončenia platnosti je založený na kalendárnych rokoch, nezodpovedá fiškálnym účtovným obdobiam.

platné od

Kalendárny rok začiatku záznamu.

platné do

Kalendárny rok ukončenia platnosti záznamu.

Ak požadujete neobmedzenú platnosť záznamu, nemeňte predvolenú hodnotu "0" v poli platné od a hodnotu "9999" v poli platné do. Záznam bude potom použiteľný vo všetkých kalendárnych rokoch a v zozname sa objaví v každom kalendárnom roku.

Ak vyplníte polia Platí od a Platí do hodnotou "2016", záznam bude použiteľný len v roku 2016, t. j. bude viditeľný v zozname len v tomto roku (pozri účtovné obdobie bočné navigačné záhlavie)

Na tejto karte nie je možné upravovať odpisové skupiny určené legislatívou alebo už použité odpisové skupiny.

Did this answer your question?