Skip to main content
Typy objednávok

Ako pracovať s typmi objednávok

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Typy objednávok

Typy objednávok umožňujú triediť objednávky podľa rôznych kritérií - typov v rámci pevného typu objednávky. K dispozícii sú dva typy, ktoré môžete upraviť, alebo ich môžete vymazať a vytvoriť si vlastné podľa potrieb vašej spoločnosti. Nájdete ich v module "Predaj" v možnosti "Číselníky objednávok".

Na hornej lište tabuľky sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je popísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

Hlavný panel

Stlačením tlačidla "Nový" alebo klávesovej skratky Alt+N otvoríte formulár pre nový záznam.

Na hornej lište formulára sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

Skratka

Povinné pole, môže obsahovať maximálne 20 znakov. Hodnota musí byť jedinečná medzi záznamami.

Zkratka (tiež kód) je skrátené vyjadrenie záznamu. Zadaním skratky je možné vybrať konkrétny záznam a vyhnúť sa jeho hľadaniu napríklad medzi stovkami záznamov.

Odporúčame zvoliť skratku tak, aby ste z nej vedeli rozpoznať názov záznamu (a naopak, aby ste z názvu záznamu vedeli uhádnuť skratku). Skratky sa zobrazujú v jednotlivých riadkoch zostáv, preto je vhodné zvoliť kratšie skratky.

Názov

Povinné pole, môže obsahovať až 255 znakov.

Všeobecne reprezentuje záznam v zostavách, tlačových zostavách alebo výberových zoznamoch, takže záznam by mal byť jednoznačne reprezentovaný.

Ak ste nastavili cudzie jazyky v úvodných nastaveniach, potom môžete vyplniť pole "Názov" vo vybraných cudzích jazykoch stlačením tlačidla "+". Tieto jazykové varianty názvu sa tlačia na dokumenty pri tlači v cudzích jazykoch. Stlačením tlačidla "-" zatvorte pole s cudzojazyčným názvom.

Záložka so základnými informáciami"

Vyplnenie údajov na tejto karte je voliteľné. Používa sa na uľahčenie realizácie jednotlivých objednávok.

Zodpovedný úradník

Pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte osobu, ktorú ste uviedli v zozname osôb. Tu uložená osoba sa potom prenesie do dotazov tohto typu.

Typ zmluvy

Pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte: produkčné, nevýrobné. Tieto údaje sú v programe pevne stanovené a nemožno ich upravovať. Používajú sa len na základné rozdelenie typov objednávok.

Centrum

Pomocou rozbaľovacieho zoznamu môžete vybrať centrum, ktoré bude spracovávať napríklad objednávku. Tu uložené stredisko sa potom prenesie do objednávok tohto typu.


Karta "Texty"

Karta "Texty" obsahuje všetky číselníky, všetky zoznamy. Existujú dve polia, do ktorých môžete vyplniť údaje podľa svojich potrieb. Ich vyplnenie nie je povinné.

Popis

Podrobnejší opis typu objednávky.

Poznámka

Podrobnejšia poznámka k typu zmluvy.

Záložka Správa

Záložka "Správa" obsahuje údaj o časovej platnosti a tiež viditeľnosti daného záznamu v číselníku (zozname). Platnosť záznamu je daná rozsahom kalendárnych rokov. V rozsahu zadaných rokov je záznam platný, v ostatných rokoch je záznam neplatný a záznam sa v číselníku vôbec nezobrazí. Obmedzením platnosti zabezpečíte, aby používateľ nebol zdržovaný pri bežnom používaní kódovníka prezeraním záznamov, ktoré sa už nepoužívajú.

Keďže dátum skončenia platnosti je založený na kalendárnych rokoch, nezodpovedá fiškálnym účtovným obdobiam.

platné od

Kalendárny rok začiatku záznamu.

platné do

Kalendárny rok ukončenia platnosti záznamu.

Ak požadujete neobmedzenú platnosť záznamu, nemeňte predvolenú hodnotu "0" v poli platné od a hodnotu "9999" v poli platné do. Záznam bude potom použiteľný vo všetkých kalendárnych rokoch a v zozname sa objaví v každom kalendárnom roku.

Ak vyplníte polia Platí od a Platí do hodnotou "2016", záznam bude použiteľný len v roku 2016, t. j. bude viditeľný v zozname len v tomto roku (pozri účtovné obdobie bočné navigačné záhlavie)

Did this answer your question?