Skip to main content
Číselníky

Nástroje - Číselníky

Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Jedným zo základov práce so systémom ABRA Flexi sú správne nastavené číselníky položiek. Niektoré z nich sú predvyplnené hodnotami danými legislatívou (napr. Sadzby DPH, Štandardná účtovná osnova), ostatné hodnoty si každý používateľ zaznamenáva podľa vlastných potrieb.

Numerátory pomáhajú pri vypĺňaní dokladov (napr. Známky, Preddefinované texty), pri účtovaní (Pravidlá účtovania, Účtová osnova atď.) a pri sprehľadňovaní výstupov (napr. Strediská, Zákazky). Používajú sa takmer vo všetkých moduloch (Stavy, Strediská a Objednávky) alebo v závislosti od evidencie vašej spoločnosti (Sadzby DPH, riadky priznania DPH).

Niektoré číselníky môžete doplniť aj počas vykonávania účtovných operácií pomocou klávesu F2 v poli pre položku číselníka - otvorí sa číselník a umožní vám pridať hodnotu.

__________________________________________________________________

Popis jednotlivých číselníkov
Intrastat

Nástroje - Číselníky - Intrastat

Niekoľko číselníkov potrebných a špecifických pre vykazovanie do štatistického systému Intrastat je podrobnejšie popísaných v samostatnej kapitole.

__________________________________________________________________

Sadzby DPH

Nástroje - Denníky - Sadzby DPH

Toto je číselník, ktorý obsahuje všetky sadzby DPH podľa legislatívy štátu, ktoré sa vyberajú pri zakladaní podniku. Uvádza aj sadzby, ktorých platnosť vypršala.

__________________________________________________________________

Centrá

Nástroje - Číselníky - Centrá

Formulár má automaticky prednastavené stredisko Sídlo, ostatné strediská si používateľ vytvára podľa vlastných potrieb, napr. pre predajňu, pobočku. Je potrebné uviesť najmä stredisko pre každý účtovaný doklad, pretože bez neho sa neúčtuje žiadny doklad.

__________________________________________________________________

Aktivita

Nástroje - Číselníky - Aktivita

Tento formulár budú používať príspevkové organizácie. Zaznamenávajú tu svoje hlavné a doplnkové (vedľajšie) činnosti.

__________________________________________________________________

Štáty

Nástroje - Enumerátory - Stavy

Kódex sa používa najmä pri obchodovaní so zahraničnými partnermi a hodnoty v ňom zaznamenané sa ponúkajú v ponuke Obchodní partneri - Adresy firiem a v dokladoch v časti Stát DPH.

__________________________________________________________________

Meny

Nástroje - Číselníky - Meny

Výpočet má svoje hlavné využitie pri obchodovaní so zahraničnými partnermi a používa sa v dokladoch v položke Mena. Pri vystavovaní dokladu sa táto položka automaticky vyplní menou, ktorú ste vybrali pri zakladaní spoločnosti (samozrejme, je možné ju zmeniť).

__________________________________________________________________

Kurzy

Nástroje - Číselníky - Kurzy

Formulár uvádza použité výmenné kurzy mien. Používa sa pri dokladoch obstaraných v cudzej mene (systém zistí platný kurz pre danú menu a doplní ho do dokladu). Výmenné kurzy sa upravujú na základe nastavení spoločnosti (menu Spoločnosť - Nastavenia - karta Automatické operácie).

__________________________________________________________________

Cenové kurzy

Nástroje - Číselníky - Cenové kurzy

Cenové kurzy môžete použiť, ak máte sklad v CZK, ale tovar nakupujete a predávate v cudzej mene. Tento kurz sa používa na prepočet poslednej nákupnej ceny a stanovenej predajnej ceny z cenníka na cudziu menu. Umožňuje tiež nastaviť napríklad výhodnejší kurz pre prepočet predajnej ceny alebo rovnakú predajnú cenu na určité obdobie.

Pri prepočte ceny podľa cenového výmeru je cena za MJ farebne vyznačená v pokladničných dokladoch, v prijatej a vystavenej faktúre. Ak kurzorom prejdete nad pole, zobrazia sa informácie o tejto skutočnosti.

Príklad: predajná cena tovaru na sklade je nastavená na 100,- za MJ. Napríklad aktuálny výmenný kurz na devízovom trhu je 24,675 CZK za euro.

Ak nemáte nastavený výmenný kurz pre oceňovanie, v položke "Základ [mena]" faktúry vystavenej v cudzej mene sa zobrazí hodnota 100,- za MJ. V položke "Základ [CZK]" sa hodnota 100,- prepočíta podľa kurzu uvedeného v doklade na karte "Mena". Predajná cena sa preto vypočíta na 2467,50 Kč (100 × 24,675).

Nastavili ste výmenný kurz pre stanovenie ceny na 24,- CZK za euro. V tomto prípade sa v položke vystavenej faktúry v cudzej mene hodnota 100,- za MJ prepočíta podľa cenového kurzu na 4,17 eur (100:24) a uvedie sa v položke "Základ [mena]". V položke "Základ [CZK]" sa hodnota 4,17 Eur prepočíta podľa aktuálneho kurzu nastaveného v doklade v pravom dolnom paneli na záložke "Mena" tak, aby sa v účtovníctve použili správne kurzy pre prepočet. Týmto spôsobom si zabezpečíte rovnaké ceny pre svojho zahraničného partnera napríklad na jeden mesiac. Ak chcete na konverziu použiť aktuálny výmenný kurz, musíte k cenám pridať aktuálny výmenný kurz.

__________________________________________________________________

Stále symboly

Nástroje - Číselníky - Konštantné symboly

Tlačivo obsahuje číselník konštantných symbolov používaných pri platobných transakciách. Používa sa pri vystavovaní platobných príkazov a pri nastavovaní bankového spojenia v adresách firiem. Povinnosť vyplniť konštantný symbol v bežných platbách sa skončila.

__________________________________________________________________

Peňažné inštitúcie

Nástroje - Číselníky - Peňažné inštitúcie

Toto je zoznam peňažných inštitúcií. Používa sa pri vystavovaní platobných príkazov a pri nastavovaní bankového spojenia na firemných adresách.

__________________________________________________________________

Merné jednotky

Nástroje - Číselníky - Merné jednotky

Toto je zoznam merných jednotiek. Používajú sa v cenníku a pri vytváraní položiek dokladu.

__________________________________________________________________


Poštové smerovacie čísla

Nástroje - Číselníky - Poštové smerovacie čísla

Formulár obsahuje zoznam všetkých poštových smerovacích čísel v rámci Českej republiky.

__________________________________________________________________

Štandardná účtovná osnova

Nástroje - Číselníky - Štandardná účtovná osnova

Štandardná účtovná osnova je pevne stanovená a načítava sa podľa typu organizácie. Obsahuje trojmiestne syntetické účty podľa účtovného kódu. Používateľ nemôže meniť ani mazať existujúce záznamy, ale môže pridávať
vlastné podsúvahové účty.

Poznámka: ABRA Flexi ponúka len syntetické účty a analytické účty si vytvára každý používateľ sám.

__________________________________________________________________

Riadky na vrátenie DPH

Nástroje - Denníky - Riadky priznania DPH

Tento formulár používajú platitelia DPH pri vystavovaní všetkých účtovných dokladov na záložke Účtovný doklad a riadok DPH v poli Riadky DPH. Podľa údajov v tomto zozname sa hodnoty z dokladov prenesú do riadkov formulára Deklarácia DPH.

__________________________________________________________________

Riadky kontrolného výkazu DPH

Nástroje - Denníky - Riadky kontrolného výkazu DPH

Číselník používajú platitelia DPH v Českej republike pri vystavovaní všetkých účtovných dokladov na záložke Účtovníctvo a riadok DPH v poli Riadok kontrolného výkazu DPH alebo pri položkách dokladu na záložke Účtovníctvo/Upresnenie v poli Riadok kontrolného výkazu DPH. Podľa údajov v tomto zozname sa hodnoty z dokladov a ich položiek prenesú do riadkov formulára Kontrolná správa.

Záznamy v kalendári sú pripravené a nie je možné ich upravovať.

 • Zkratka: Skratka riadku kontrolnej správy.

 • Názov: Názov riadku kontrolnej správy.

 • Popis: Úplný opis riadku kontrolnej správy vrátane špecifických rozšírení.

 • Poznámka: Nevyužíva sa.

 • Vyplňte číselný kód položky

 • Vyplňte druh tovaru

 • Skratka transakcie XML

 • Účinnosť od:Kalendárny rok začiatku záznamu. Spolu s nasledujúcim poľom určuje obdobie platnosti záznamu v číselníku.

 • platné do: Kalendárny rok platnosti záznamu.

__________________________________________________________________

Zoznam tovaru v režime prenesenia daňovej povinnosti

Nástroje - Denníky - Zoznam tovaru v režime prenesenia daňovej povinnosti

Zoznam kódov uvádza typy prípadov, v ktorých sa uplatňuje režim prenesenia daňovej povinnosti k DPH, ako sú uvedené v zákone.

__________________________________________________________________

Tagy

Nástroje - Číselníky - Štítky

Štítok je univerzálny nástroj na filtrovanie. Každému formuláru môžete priradiť ľubovoľnú kombináciu štítkov. Pomocou tlačidla v tvare vejára môžete filtrovať podľa štítkov v každej tabuľke.

Poznámka: štítky nie je možné prekrývať na iné formuláre.

__________________________________________________________________

Skupiny štítkov

Nástroje - Číselníky - Skupiny štítkov

Ak v systéme zaznamenávate štítky, môžete ich teraz tiež zaradiť do skupín, napríklad podľa farby. To vám umožní lepšie organizovať štítky a filtrovať ich.

__________________________________________________________________

Pravidlá zverejňovania

Nástroje - Číselníky - Pravidlá vysielania

Pravidlá účtovania uľahčujú účtovanie dokladov pri vedení daňovej evidencie alebo podvojného účtovníctva. Používajú sa v každom module v nastaveniach typov dokumentov:

Predtým, ako začnete pridávať ďalšie predpisy účtovania, je nevyhnutné mať vopred pripravenú účtovnú osnovu.

__________________________________________________________________

Preddefinované texty

Nástroje - Číselníky - Preddefinované texty

Formulár obsahuje zoznam textov.

__________________________________________________________________

Certifikačné orgány

Nástroje - Slovníky - Certifikačné autority

Certifikačná autorita je subjekt, ktorý vydáva digitálne certifikáty (elektronicky podpísané verejné šifrovacie kľúče). Uľahčuje používanie infraštruktúry verejných kľúčov (PKI) tým, že svojou autoritou potvrdzuje pravdivosť údajov obsiahnutých vo voľne dostupnom verejnom kľúči. Na základe princípu prenosu dôveryhodnosti teda môžete dôverovať údajom obsiahnutým v digitálnom certifikáte za predpokladu, že dôverujete samotnej certifikačnej autorite.

Na internete existuje mnoho komerčných certifikačných autorít, ktoré majú svoje verejné kľúče zvyčajne vložené priamo do webových prehliadačov a iných programov. Používateľ sa tak môže ľahšie rozhodnúť, do akej miery bude dôverovať webovým serverom, ku ktorým sa pripája. Existujú aj slobodné certifikačné autority alebo tie, ktoré sa riadia zákonmi konkrétnej krajiny alebo internými predpismi organizácie.

__________________________________________________________________

Poznámky

Nástroje - Denníky - Pripomienky

Obsahujú preddefinované typy a texty pripomienok.

__________________________________________________________________

Platobné formuláre

Nástroje - Číselníky - Formuláre na úhradu nákladov

Jedná sa o veľmi jednoduchý číselník, ktorý možno použiť vo formulároch v moduloch Predaj a Nákup.

K dispozícii je prednastavená forma platby "Hotovosť" a "Karta", ďalšie doplnenia sú ponechané na používateľa.

__________________________________________________________________

Formy dopravy

Nástroje - Číselníky - Transportné formuláre

Jedná sa o veľmi jednoduchý číselník, ktorý možno použiť vo formulároch v moduloch Predaj a Nákup.

__________________________________________________________________

Typy používateľských prepojení

Nástroje - Číselníky - Typy väzieb používateľov

Väzby používateľov majú informačnú funkciu. Umožňujú prepojenie jednotlivých dokumentov, ak nie je vytvorený generovaný odkaz.

__________________________________________________________________

Zmluvné štáty

Nástroje - Číselníky - Zmluvné štáty

Vami vytvorený informačný číselník sa používa v zákazníckych a dodávateľských zmluvách.

__________________________________________________________________

Zoznam číselníkov

Zoznam číselníkov predvyplnených systémom ABRA Flexi:

 • Sadzby DPH,

 • Státy,

 • Meny,

 • Konštantné symboly,

 • Peňažné inštitúcie,

 • Merné jednotky,

 • Poštové smerovacie čísla,

 • Štandardná účtovná osnova,

 • Riadky pre vrátenie DPH,

 • Zoznam tovaru v režime prenesenia daňovej povinnosti,

 • Formy platby,

 • Formy dopravy.

Zoznam číselníkov, ktoré je potrebné vyplniť pred začatím práce s ABRA Flexi:

 • Centrá,

 • Aktivita,

 • Značky,

 • Značka Skupiny,

 • Pravidlá pre vkladanie príspevkov.

__________________________________________________________________

Zoznam ďalších číselníkov

Základom celého účtovníctva je účtovná osnova. Venujte osobitnú pozornosť jeho tvorbe.

Ďalší zoznam, ktorý je potrebné mať vopred a ktorý sa používa v každom type dokumentu, je rad dokumentov. Nie je to klasický zoznam kódov, takže nie je medzi nimi uvedený, ale v skutočnosti sa používa takmer vo všetkých moduloch. Základné rady dokumentov sú nastavené. Jednotlivé série dokumentov sa vytvárajú v jednotlivých moduloch pod voľbou "Série dokumentov". Ich vnútorná štruktúra je rovnaká pre všetky série dokumentov, preto je tu zhrnutie ich štruktúry.

Potom existuje ďalšia séria zoznamov, ktoré si používateľ vytvára sám, vytvárajú sa v jednotlivých moduloch, v ktorých sa používajú (ale môžu sa používať aj v iných moduloch). Pred vyhotovením jednotlivých dokumentov je však potrebné venovať pozornosť aj im. Ich dobré usporiadanie vám zjednoduší neskoršiu prácu.

Ďalšie dôležité zoznamy sú uvedené podľa modulov, v ktorých sa nachádzajú a kde ich možno vytvoriť alebo upraviť.

Modul Obchodní partneri

"Tovar"

Predajný modul

Modul nákupu

Modul "Money"

"Aktíva"

"Účtovníctvo"

Did this answer your question?