Skip to main content
Zostavenie URL

Štruktúra URL pre ABRA Flexi sa skladá z niekoľkých častí

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago
/c///.
  • <identifikátor spoločnosti>: jednoznačná identifikácia spoločnosti

  • <evidence>: typ evidencie (adresár, objednávka, faktúra, ...), kompletný zoznam tu, alebo vyhľadajte Zoznam evidencií priamo vo svojom webovom rozhraní.

  • <ID záznamu: ID záznamu

  • <výstupný formát>: výstupný formát (XML, JSON, ...). Ak nie je zadaný, berie sa do úvahy hlavička Accept, alebo sa vráti formulár HTML.

Zoznam záznamov

Ak chcete výpis položiek záznamov (pozri výpis), nezadávajte žiadny identifikátor záznamu:

/c//

Možno tiež použiť filtrovanie:

/c///()

Súhrn záznamov

Ak potrebujete získať základné súčty pre daný záznam, použite súčet:

/c///$sum

Možno tiež kombinovať filtrovanie a sčítanie:

/c///()/$sum

Prehľad atribútov

Pre každý záznam je možné získať zoznam atribútov podporovaných daným záznamom. Tento zoznam zohľadňuje prístupové práva a licencie.

/c///vlastnosti

Prehľad tlačových správ

Zoznam podporovaných zostáv pre tlač do PDF si môžete pozrieť v aplikácii Evidencia:

/c///správy

Sub-register

Každý záznam môže mať čiastkový záznam (reláciu). Príkladom môže byť položka faktúry alebo kontakty pre adresár. Tieto záznamy sú zvyčajne priamo prístupné aj ako záznamy. Rozdiel je v tom, že čiastkové dôkazy sú filtrované podľa danej relácie. Prehľad čiastkových záznamov možno získať takto:

/c///vzťahy

S podreferenciami potom môžete pracovať rovnako ako so záznamami:

/c////

Ak chcete pri exporte z ABRA Flexi exportovať čiastkový záznam spolu so záznamom, použite parameter ?relations=väzby,prílohy,bankové spojenia.

Všetky podporované parametre

ABRA Flexi podporuje mnoho atribútov a na tejto stránke nájdete ich popis.

?dry-run=true

?fail-on-warning=true

Ak sa vyskytne varovanie, neukladajte protokol (Overenie údajov)

?report-name=faktúra

Vytlačiť výstupný názov pri exporte do PDF

?report-lang=en

Jazyk, v ktorom sa má generovať tlačový výstup pri exporte do PDF

?report-sign=true

Či exportovať PDF elektronicky podpísaný

?detail=summary

?mode=ruby

?limit=100

?start=10

?order=name@A

?sort=name&dir=desc

Triedenie záznamov pre ExtJS

?add-row-count=true

Pridanie celkového počtu záznamov na výstup (Paging)

?relations=väzby

Dáta o reláciách (pozri úrovne podrobnosti) Prehľad relácií možno získať pre každý záznam (/relationships).

?includes=invoice-issued/center

Zaradiť súvisiaci objekt úrovne podrobnosti

?use-ext-id=ESHOP,MUJ

Ak objekt obsahuje externé ID typu ESHOP alebo MUJ, použite ho ako väzbu.

?use-internal-id=true

Pri objektoch okrem atribútov ref a showAs poskytne atribút internalId, ktorý obsahuje interné ID záznamu

?stitches-as-ids=true

Známky sa nebudú exportovať a importovať ako zoznam kódov, ale ako zoznam číselných ID

?only-ext-ids=true

Primárny kľúč sa nebude exportovať, prvky <?xml version="1.0"?> , ale ovplyvňuje to aj sub-ids.

?no-ext-ids=true

Odpoveď nebude obsahovať externé identifikátory (optimalizácia výkonu)

?no-ids=true

Odpoveď nebude obsahovať žiadne primárne identifikátory (optimalizácia výkonu). Ovplyvňuje len hlavné záznamy.

?code-as-id=true

Ak má objekt jedinečný kód, exportuje sa (okrem elementu <?xml version="1.0"?>

?no-http-errors=true

Ak sa pri spracovaní požiadavky vyskytne chyba 4xx, server aj tak odošle 200 OK

?export-settings=true

Exportujte jeden záznam navyše s aktuálnymi nastaveniami na začiatku

?as-gui=true

Nastaví funkcie, ktoré doplnia výstup pre spracovanie grafického rozhrania

?code-in-response=true

Odpoveď bude obsahovať nielen ID a URL, ale aj kód každého objektu.

?add-global-version=true

Odpoveď bude obsahovať globálne číslo verzie aktuálne v čase vykonania exportu.

?encoding=iso-8859-2

Určuje kódovanie vstupného/výstupného súboru vo formáte CSV.

?delimeter=;

Určuje vstupný/výstupný oddeľovač pre súbor CSV.

?format=awis

Na výstupné XML sa použije jedna zo zostavených transformácií XSL (tu awis).

?auth=http

Povolenie prihlásenia pomocou autentifikácie HTTP, ktoré môže zmeniť napríklad predvolenú metódu prihlásenia v používateľskom rozhraní.

?auth=html

Povolenie overovania pomocou formulára HTML. To môže byť užitočné na potlačenie automatického overovania SSO.

?group-strict=GROUP1,GROUP2

Umožňuje zoskupovanie značiek pri exporte podľa skupín (viac značiek).

Did this answer your question?