Skip to main content
Podporované formáty

Aké sú podporované formáty pre Rest API ABRA Flexi

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

REST API ABRA Flexi dokáže exportovať a importovať údaje v rôznych formátoch. Typ výstupného formátu možno určiť pomocou prípony (.xml, .json) alebo pomocou hlavičky v požiadavke HTTP(Accept / Content-Type). Formát ako rozšírenie je voliteľný a má prednosť pred hlavičkou HTTP. Ak je zadané Accept: */*, vráti sa formulár HTML.

ABRA Flexi podporuje tieto formáty:

Názov

Poznámka

Rozšírenie

Content-Type

Import?

HTML

Stránka HTML na zobrazenie informácií na webovej stránke.

.html

text/html

Nie

Strojovo čitateľná štruktúra vo formáte XML.

.xml

application/xml

áno

Strojovo čitateľná štruktúra vo formáte JSON.

.js
.json

text/javascript
application/json

áno

Tabuľkový výstup do formátu CSV.

.csv
.csv?encoding=iso-8859-2

text/csv

áno

Výstup databázy vo formáte DBF (dBase).

.dbf
.dbf?encoding=iso-8859-2

aplikácia/dbf

áno

XLS

Výstup tabuľky vo formáte Excel.

.xls

application/ms-excel

áno

Formát elektronickej fakturácie - ISDOC.
Parametre importu: typeDocl - Typ faktúry (povinné), typeUcOp - Predpis zaúčtovania. Identifikátoroboch typov.

.isdoc
.isdocx
?typeDocl=code:INVOICE
&typeUcOp=code:PURCHASE%20SERVICES

application/x-isdoc
application/x-isdocx

áno

Elektronická výmena údajov (EDI) vo formáte INHOUSE.

.edi

application/x-edi-inhouse

áno

Vytvorenie tlačovej správy. Ide o rovnakú funkciu, ktorá je k dispozícii v aplikácii. Export do PDF.

.pdf
.pdf?report-name=release

aplikácia/pdf

Nie

Výstup adresára do formátu elektronickej vizitky vCard.

.vcf

text/karta

nie

Výstup do kalendára vo formáte iCalendar. Takto môžete exportovať udalosti, ale aj dátumy splatnosti prijatých alebo vydaných faktúr.

.ical

text/kalendár

nie

Did this answer your question?