Tlačovú zostavu je potrebné upraviť tak, aby bolo možné zapísať spotrebnú daň. Sadzbu spotrebnej dane je potrebné uviesť pre danú položku v nepoužitom poli (zvyčajne sa uvádza v poli MJ 2 a vynásobí sa počtom jednotiek).


Vo faktúre je možné súčet súm spotrebnej dane zadať textovo v položkách.

Did this answer your question?