Skip to main content
Súhrnný výkaz pre DPH

Vytvorenie súhrnného výkazu v ABRA Flexi

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Súhrnný

výkaz pre DPH

Súhrnná správa je ďalším výstupom DPH, výstupné súbory možno previesť do elektronickej podoby.
Súhrnnú správu nájdete v zozname účtovných výstupov v module "Účtovníctvo

".

Citácia zo zákona č. 235/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

Citácia zo zákona č. 235/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, konkrétne § 102 Súhrnná správa:

(1

) Daňovník je povinný podať súhrnné hlásenie, ak podal

a

) dodanie tovaru do iného členského štátu osobe registrovanej pre daň v inom členskom štáte,

b

) prevod obchodného majetku do iného členského štátu,

c

) dodanie tovaru kupujúcemu v rámci zjednodušeného postupu pri dodaní tovaru v rámci Európskeho spoločenstva vo forme trojstranného obchodu, ak je zdaniteľná osoba v tomto obchode sprostredkovateľom, alebo

d

) poskytnutie služby s miestom dodania v inom členskom štáte v súlade s článkom 9 ods. 1, s výnimkou poskytnutia služby, ktorá je v inom členskom štáte oslobodená od dane, osobe registrovanej pre daň v inom členskom štáte, ak je príjemca služby povinný priznať daň.

(2

) Identifikovaná osoba je povinná podať súhrnné hlásenie, ak uskutočnila dodanie služby s miestom dodania v inom členskom štáte podľa § 9 ods. 1, okrem dodania služby, ktorá je v inom členskom štáte oslobodená od dane, osobe registrovanej pre daň v inom členskom štáte, kde je príjemca služby povinný priznať daň, a to do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom sa dodanie služby uskutočnilo.

(3

) Súhrnné hlásenie možno podať len elektronicky na elektronickú adresu podateľne zverejnenú správcom dane.

Ak sa súhrnný výkaz podáva prostredníctvom dátovej správy, ktorá nie je podpísaná uznávaným elektronickým podpisom alebo sa neposiela prostredníctvom dátovej schránky, musí sa potvrdiť za podmienok stanovených v daňovom poriadku v lehote na podanie súhrnného výkazu. Hodnota dodaného tovaru alebo poskytnutých služieb sa uvádza v českej mene.

Príprava súhrnnej správy o DPH

Po kliknutí na "Súhrnný výkaz DPH

" sa na obrazovke otvorí sprievodca, v ktorom môžete vybrať parametre na vytvorenie výkazu.

Štátna DPH

Pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte krajinu, pre ktorú chcete pripraviť súhrnnú správu.

Rok návratu

Pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte rok.

Štvrťročné predkladanie súhrnnej správy

Po začiarknutí príznaku vyberte štvrťrok.

Mesačné predkladanie súhrnnej správy

Po začiarknutí príznaku vyberte mesiac.

Po vyplnení potrebných údajov dokončite sprievodcu pomocou tlačidla "Dokončiť".

Výstup

Kód krajiny

ČÍSLO DPH

Kód transakcie

Počet transakcií

Základ [CZK]

Formát elektronickej podateľne

Pomocou tlačidla "Súhrnná správa VEIS

" na hornej lište tabuľky vygenerujte súbor XML, ktorý môžete odoslať prostredníctvom elektronickej podateľne. Po odoslaní prostredníctvom elektronickej podateľne je možné skontrolovať alebo opraviť chybné údaje.

Did this answer your question?