Skip to main content
All CollectionsDokumentácia a nápovedaDokumenty
Zálohové platby a zálohové daňové doklady
Zálohové platby a zálohové daňové doklady

Ako pracovať so zálohovými platbami a zálohovými daňovými dokladmi v systéme ABRA Flexi

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Zálohové platby a zálohové daňové doklady

Ak zákon neustanovuje inak, platiteľ DPH je povinný priznať daň na výstupe v deň prijatia protihodnoty, ak k tomu dôjde pred uskutočnením zdaniteľného plnenia. Daňovník uvedie daň v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom mu vznikla povinnosť podať daňové priznanie. Preto musí byť možné vystavovať zálohové daňové doklady.

Preddavková faktúra

Vydané

  • .

    Platba sa zvyčajne uskutoční na základe nejakého dokladu - v našom systéme môžete vystaviť zálohovú faktúru, čo je faktúra vydaná, kde vyberiete typ "Záloha". Ide o dokument, ktorý je označený ako neúčtovný a nedaňový.

Prijaté

Uplatnenie zálohovej faktúry

Prijaté

  • Príjemca zálohovej faktúry vykoná platbu z banky alebo v hotovosti z pokladne. Táto platba je spárovaná s prijatou zálohovou faktúrou.

Vydané

  • Dodávateľ prijíma platby do banky alebo v hotovosti do pokladne. Táto platba je spárovaná s vystavenou zálohovou faktúrou.

Zálohový daňový doklad (ďalej len "zálohový daňový doklad")

Ak bola zálohová faktúra vystavená v tom istom zdaňovacom období, v ktorom bude vystavená vyúčtovacia faktúra s odpočtom preddavku, nevzniká povinnosť vystaviť ZDD. Ak sa vyúčtovacia faktúra vystaví až v nasledujúcom období, platiteľ DPH musí vystaviť ZDD.

Vydané ZZDD

  • Najjednoduchšie je vystaviť ZDD z prijatej platby v banke alebo v pokladni prostredníctvom tlačidla Služby, kde vyberiete možnosť "Vytvoriť ZDD". Ak ste v prvotnom nastavení firmy nastavili typ dokladu pre automatické generovanie ZDD, budete priamo vyzvaní na vyplnenie presných súm podľa sadzieb DPH (v opačnom prípade budete ešte vyzvaní na výber typu dokladu pre ZDD). V oboch prípadoch sa zobrazí dialóg.

Základná sadzba sa nastaví automaticky, výpočet sa vykoná zhora pomocou koeficientu. Sumy môžete upraviť ručne alebo zvoliť inú sadzbu DPH. Ak sa výsledná suma líši od zaplatenej zálohy, dialógové okno sa neuloží - zobrazí sa chybové hlásenie. Ak sa všetko zhoduje a DPH je vygenerovaná správne, budete o tom informovaní.

V tabuľkovom zobrazení sa stĺpec "Odpočet zálohy" pre prepojenú zálohovú faktúru vyplní hodnotou "ZDD vytvorená".

Prijaté ZDD

  • .

    Postup je tu úplne rovnaký ako pri vystavenom ZDD, len ZDD budete vystavovať z výdavkového bankového alebo pokladničného dokladu.

Vydaná faktúra typuZDD

  • Praktickejší prístup je vytvoriť novú vydanú faktúru, kde vyberiete typ "ZDD". Potom však musíte tento ZDD spárovať s príslušnou platbou zálohovej faktúry - cez tlačidlo Služby vyberte "Vytvoriť/zrušiť prepojenie ZDD". Zobrazí sa otázka, kde máte hľadať platbu.

Po výbere príslušného modulu (Banka alebo Pokladnica) sa zobrazí výzva na zadanie platby, ktorá spĺňa podmienky na priradenie ZDD. Ak sa takáto platba nenájde, budete o tom informovaní a ZDD nebude s platbou spojený.

Odpočet zálohy, ZDD

Odpočet sa vykonáva rovnakým spôsobom pre vydané aj prijaté faktúry. Faktúru vytvoríte bežným spôsobom. Ako poslednú položku vytvoríte položku pre odpočet zálohy alebo GST - použijete tlačidlo Služby, vyberiete možnosť "Odpočet GST" alebo "Odpočet zálohy" - následne sa ponúknu faktúry vhodné pre požadovaný odpočet.

Pri výbere požadovanej faktúry je možné zvoliť výšku odpočtu, t. j. je možné vykonať len čiastočný odpočet zálohy/GST.

Potvrdením ponúknutého dialógu s požadovanou sumou sa odpočet uloží ako dodatočná položka vo faktúre. Ak je konečná suma faktúry po odpočítaní zálohy/platby nulová, faktúra sa označí ako "zaplatená".

V tabuľkovom zobrazení sa v prípade odpočítanej zálohovej faktúry alebo odpočítanej VDD v stĺpci "Odpočet zálohy" vyplní "odpočítaná" alebo "čiastočne odpočítaná"

Odpočet devízového preddavku

Suma odpočtu sa odpočíta podľa fakturačného výmenného kurzu.

Ak sa výmenný kurz uvedený na faktúre v čase odpočtu líši od výmenného kurzu uvedeného na PDS, na faktúre sa vytvorí opravný záznam: jeho výška zodpovedá rozdielu medzi odpočítanou sumou a sumou na odpočítanom doklade. Opravný zápis sa zaúčtuje na príslušný zálohový účet oproti účtu kurzového rozdielu - konkrétny účet je potrebné nastaviť v nastaveniach účtovanej firmy (Nastavenia - Automatické operácie - Účty pre automatické operácie - Účty pre kurzový rozdiel zálohového odpočtu).

Po odpočítaní celej sumy faktúry sa hodnota kurzového rozdielu zobrazí ako celková suma v domácej mene v hlavičke dokladu.

V tlačenej faktúre, ktorá má rekapituláciu DPH v domácej mene, je zálohový odpočet sumou, ktorá zodpovedá hodnote odpočítavaného dokladu, a kurzový rozdiel je vyčíslený v riadku Spolu.

Vzťahy

Na formulári dokumentu a v tabuľke dokumentu sa na hornej lište nachádza tlačidlo Väzby. Po jeho stlačení sa zobrazí dialógové okno, v ktorom môžete zobraziť všetky súvisiace dokumenty.

Súvisiace

Did this answer your question?