V tejto príručke si ukážeme niekoľko prípadov účtovania majetku, či už ide o odpisovaný, neodpisovaný, čiastočne odpisovaný v inom softvéri, majetok nadobudnutý darovaním, a teda daňovo neodpisovaný, technicky zhodnotený majetok v priebehu účtovného obdobia, mimoriadne odpisy 1. a 2. odpisovej skupiny podľa daňového balíčka 2020/2021 atď.

Príručka obsahuje tieto kapitoly:

  1. Ako stanoviť neodpisovateľný majetok

  2. Ako stanoviť odpisovaný majetok

  3. Ako technicky oceniť odpisovaný majetok

  4. Ako vytvoriť majetok, ktorý sa daňovo neodpisuje

  5. Ako nastaviť majetok, ktorý sa čiastočne odpisuje v inom účtovnom programe

  6. Ako evidovať majetok s mimoriadnymi odpismi odpisových skupín 1 a 2

  7. Ako zaznamenávať drobný majetok

  8. Ako účtovať odpisovaný majetok

Did this answer your question?