Pro správné vyplnění přiznání DPH je nutné mít primární nastavení, které se bude
do přiznání DPH / podkladů DPH přetahovat.

Základní podmínky pro přiznání DPH:

1. menu Firma – Nastavení

  • záložka Firma – vyplňte pole DIČ,

  • záložka Upřesnění – vyplňte pole Finanční úřad (z číselníku, do kterého doplníme příslušný účet pro platbu DPH), Oprávněná osoba;poznámka: v případě,

  • že daňové přiznání podává zástupce, uveďte i údaje vztahující se k němu,

  • záložka Legislativa – zaškrtněte příznak Plátce DPH.

2. menu Obchodní partneři - Adresy firem – v hlavičce záznamu uveďte hodnotu
do pole Název a na záložce Základní informace hodnoty do polí DIČ, Stát a v případě,
že jste plátcem DPH, zaškrtněte příznak Plátce DPH,

3. menu Nástroje – Číselníky – Sazby DPH (při změně aktualizovány programově),

4. menu Nástroje – Číselníky - Řádky přiznání DPH (také programově předdefinovány),

5. menu Nástroje – Číselníky - Řádky kontrolního výkazu DPH (také programově předdefinovány),

6. menu Nástroje – Číselníky - Předpisy zaúčtování – záložka Základní informace - vyplňte sekci Nastavení účtů (pro DPH) a pole Kód plnění pro DPH.

Nastavení, které usnadňuje natahování řádků DPH a řádků kontrolního výkazu v rámci vytvářených dokladů:

1. v menu Prodej - Typy vydaných faktur / Nákup – Typy přijatých faktur / Peníze – Typy pokladních dokladů / Účetnictví – Typy interních dokladů / Účetnictví – Typy ostatních pohledávek / Účetnictví – Typy ostatních závazků

na záložce Účtování existuje možnost vyplnit pole Řádek kontrolního výkazu DPH
a Stát DPH; tato hodnota evidovaná v typech dokladů se přednabídne při vytváření vlastních dokladů,

2. kvůli řádkům Kontrolního výkazu DPH je vhodné vytvořit více typů dokladů, které budou odpovídat jednotlivým řádkům kontrolního výkazu,

3. pole Datum uskutečnění zdanitelného plnění u vydaných faktur, pokladních (eventuálně bankovních dokladů), ostatních pohledávek a interních dokladů – hodnota v poli Datum zdanitelného plnění se přednabízejí dle data nastaveného
v poli Vystaveno (lze změnit),

4. pole Datum uskutečnění zdanitelného plnění u přijatých faktur a ostatních závazků – hodnoty v poli Datum zdanitelného plnění a Uplatnit zdanitelné plnění se přednabízejí dle data nastaveného v poli Přijato (lze změnit); do podkladů DPH se přenáší datum z pole Uplatnit zdanitelné plnění,

5. hodnoty v polích Stát DPH, Řádky DPH a Řádek kontrolního výkazu na položce dokladu lze dle potřeby změnit oproti tomu, jak jsou předdefinovány v daném typu dokladu,

6. hodnoty v polích Stát DPH, Řádky DPH a Řádek kontrolního výkazu uvedené na Položce na záložce Účtování/Upřesnění mají přednost před hodnotami uvedenými
na záložce Účtování a řádek DPH v těchto polích v hlavičce dokladu.

Kde naleznete výstupy DPH:

V menu Účetnictví – Účetní výstupy:

  • Podklady DPH,

  • Přiznání DPH,

  • Souhrnné hlášení k DPH,

  • Kontrolní výkaz DPH.

Před vytvořením vlastních přiznání lze všechny účetní výstupy zkontrolovat
ve vygenerovaných podkladech DPH. Stejně tak je možné upravit vstupní doklady přímo z podkladů DPH.

Veškeré výstupy DPH se podávají elektronicky. Máte také možnost kontrolního tisku papírového přiznání DPH a kontrolního výkazu DPH.

K Přiznání DPH lze vytvořit Dodatečné přiznání, nikoliv však ke Kontrolnímu výkazu DPH.

Našli jste odpověď?