Položku naleznete v modulu "Zboží" na "Pracovní ploše" pod čarou.

Funkce „inventura skladu“ zjednodušuje práci při inventuře. V několika vlnách umožňuje provádět částečné i kompletní inventury a následně vygenerovat inventurní doklady.

Můžete také zjistit, kdy byla naposledy u položky ceníku provedena inventura.
Po kliknutí se otevře seznam všech provedených inventur.

Nový záznam

Po kliknutí na tlačítko Nový se otevře formulář,

kde vyplníte tyto údaje:

Typ inventury

Typ inventury.

Datum zahájení

Zadejte datum zahájení inventury nebo pomocí tlačítka kalendáře vyberte datum pomocí formuláře "Výběr data".

Program kontroluje, zda zadané datum zahájení inventury patří do aktuálního účetního období.

Datum ukončení

Zadejte datum ukončení inventury nebo pomocí tlačítka kalendáře vyberte datum pomocí formuláře "Výběr data".

Záložka "Upřesnění"

Na první záložce je možné vyplnit položky:

Sklad

Vyberete z rozbalovacího seznamu jeden ze skladů, kde je inventura prováděna.

Stav inventury

Zvolíte stav, ve kterém se prováděná inventura nachází.Možné hodnoty: Zahájena, 1. vlna, 2. vlna, 3. vlna, 4. vlna, Hotovo, Uzavřeno

Záložka "Osoby"


Zde můžete vyplnit položky, které slouží pouze jako informace pro uživatele, nikam se netiskne: Vedoucí; Osoby

Záložka "Texty"

Záložku "Texty" obsahují všechny číselníky, všechny seznamy. Jsou to dvě pole, kde si můžete vyplňovat údaje dle vlastních potřeb. Jejich vyplnění není povinné.

Popis

Bližší popis inventury.

Poznámka

Další poznámka k inventuře.

Popis inventury

Další popis inventury.

"Položka inventury"

V této záložce pomocí tlačítka vložíte "Položky inventury" ze "Seznamu skladových karet". V horní liště tohoto seznamu je možno provést filtraci podle skladů nebo podle typu zásoby. Při vložení položek do inventury jste dotázáni, zda se mají položky vložit s nulovým množstvím.

Pomocí tlačítka přidáte "Položky inventury" pomocí nového záznamu a výběru ceníkové položky a zapsání jejího stavu do políček v záložkách (1.-4. vlna). Pro ukončení potvrďte pomocí tlačítka nebo pro potvrzení a přidání nového záznamu použijte .

Generování dokladů

Generování dokladů při zjištění inventurního rozdílu se provádí pomocí tlačítka Vygeneruj doklady:

  • V případě, že nebyl zjištěn inventurní rozdíl, objeví se dotaz:

  • V případě zjištění inventurního rozdílu se otevře seznam s "Typy skladových dokladů", kde pomocí tlačítka Zvolit vyberete typ dokladu, který chcete vytvořit.

  • Po vytvoření se objeví informace:

Aktualizace stavů

Pomocí tlačítka Aktualizuj stavy aktualizujete stavy ve skladech podle posledních inventurních rozdílů.

Skladové inventury od verze 2021.5.0 zohledňují požadavky na výdej

  • Programový stav v inventuře nově odpovídá stavu skladové karty k datu zahájení inventury se započtením požadavků na výdej vzniklých v daném období. Před zahájením inventury tak není nezbytně nutné provádět Aktualizaci požadavků na výdej. Inventurní příjem případně dorovná požadavky z aktuálního období (jako nákupní cena se použije první dostupná: průměrná cena ze skladové karty, poslední nákupní cena ze skladové karty nebo nákupní cena z ceníku).

  • Nadále je nezbytné se vypořádat s požadavky na výdej ve všech předcházejících období. Technicky není možné inventurou vyrovnat požadavky naakumulované ze skladových karet předchozích období.

Našli jste odpověď?