Přeskočit na hlavní obsah
Párování plateb

Jak v REST API párovat platby s doklady?

Petr Pech avatar
Autor: Petr Pech
Aktualizováno před více než týdnem

Pokladnu nebo banku lze spárovat s jednou nebo více fakturami vydanými nebo přijatými následujícím způsobem:

<?xml version="1.0"?>
<winstrom version="1.0">
<banka>
<!-- uhrazující doklad; může být i "pokladni-pohyb" -->
<id>code:BANKA1</id>
<!-- lze normálně uvést další vlastnosti dokladu jako při běžném importu -->
<sparovani>
<!-- uhrazovaný doklad - pro uhrazení více faktur se element opakuje type - ve spárování lze použít pouze faktury stejného typu (vydané nebo přijaté) castka - (volitelný) určuje částku, která se má z faktury uhradit -->
<uhrazovanaFak type="faktura-vydana" castka="1000">code:FV1</uhrazovanaFak>
<zbytek>ignorovat</zbytek>
<!-- co dělat se zbytkem, pokud nastane -->
</sparovani>
</banka>
</winstrom>

V jednom spárování lze uhrazovat více faktur najednou. Při spárování s více fakturami musí být všechny uvedené faktury stejného typu faktury (vydané nebo přijaté).

U každé uhrazované faktury lze uvést atribut castka, jehož hodnota omezuje celkovou částku k úhradě, která bude z faktury uhrazena.

<?xml version="1.0"?>
<winstrom version="1.0">
<banka>
<id>code:BANKA1</id>
<sparovani>
<!-- uhrazují se dvě faktury najednou -->
<uhrazovanaFak type="faktura-vydana" castka="500">code:FV1</uhrazovanaFak>
<!-- z FV1 se uhrazuje 500 -->
<uhrazovanaFak type="faktura-vydana">code:FV2</uhrazovanaFak>
<!-- z FV2 se uhrazuje celá zbývající částka -->
<zbytek>ignorovat</zbytek>
</sparovani>
</banka>
</winstrom>

Příklad ve formátu JSON:

{
"winstrom": {
"banka": {
"id": "code:BANKA1",
"sparovani": {
"uhrazovanaFak": {
"@castka": "500.0",
"@type": "faktura-vydana",
"filter": "code:FV2"
},
"zbytek": "ignorovat"
}
}
}
}

Hodnota atributu castka nesmí překročit zbývající částku k úhradě na uhrazované faktuře. Je-li hodnota atributu castka menší než zbývající částka k úhradě, bude tato konkrétní faktura vždy uhrazena jako částečná úhrada. Je-li hodnota atributu castka rovna zbývající částce k úhradě, pak atribut ztrácí význam a spárování proběhne stejně, jako by nebyl uveden.

Může se stát, že uhrazující částka na uhrazujícím dokladu a součet částek na uhrazovaných fakturách nesouhlasí (např. při kurzovém rozdílu a nebo schází doplatit pár korun), v takovém případě se import řídí hodnotou v tagu <zbytek/> .

Lze zvolit tyto hodnoty zbytku:

 • ne: zbytek nesmí nastat; pokud k němu dojde, jedná se o chybu

 • zauctovat: zbytek se zaúčtuje

 • ignorovat: zbytek se ignoruje

 • castecnaUhrada: pokud je částka na uhrazujícím dokladu menší než na uhrazovaném, jedná se o částečnou úhradu

 • castecnaUhradaNeboZauctovat: pokud je částka na uhrazujícím dokladu větší než na uhrazovaném, zbytek se zaúčtuje; pokud je menší, jedná se o částečnou úhradu

 • castecnaUhradaNeboIgnorovat: pokud je částka na uhrazujícím dokladu větší než na uhrazovaném, zbytek se ignoruje; pokud je menší, jedná se o částečnou úhradu

Výsledek importu v závislosti na zvolené hodnotě tagu <zbytek/> a velikosti rozdílu uhrazující a uhrazované částky (zbytku) může mít následující podobu:

parametr zbytek

zbytek = 0

zbytek > 0

zbytek < 0

ne

Faktury budou zcela uhrazeny, nebo částečně uhrazeny, pokud došlo k omezení úhrady atributem castka.

Uhrazující doklad bude spárován.

CHYBA:

400 – Částky na uhrazovaném a uhrazujícím dokladu se neshodují

zauctovat

Faktury budou zcela uhrazeny, nebo částečně uhrazeny, pokud došlo k omezení úhrady atributem castka.

Uhrazující doklad bude spárován.

Pro zbytek vznikne interní doklad.

ignorovat

Faktury budou zcela uhrazeny, nebo částečně uhrazeny, pokud došlo k omezení úhrady atributem castka.

Uhrazující doklad nebude spárován.

castecnaUhrada

CHYBA:

400 – Částečná úhrada nemá smysl, částka na uhrazujícím dokladu je větší než na uhrazovaném

Částka uhrazujícího dokladu se postupně „spotřebovává“ na uhrazení faktur nebo částek, které se z nich mají uhradit, v pořadí jejich uvedení v elementu <sparovani/> .

Faktura, na kterou z úhrady už nezbývá dostatečná částka na úplnou úhradu nebo úhradu celé uvedené částky, se uhradí částečně do výše zbývajících prostředků z uhrazující částky.

Faktury, na které z uhrazující částky nezbývají žádné prostředky, jsou z párování vyřazeny a zůstanou neuhrazeny.

castecnaUhradaNeboZauctovat

Faktury budou zcela uhrazeny, nebo částečně uhrazeny, pokud došlo k omezení úhrady atributem castka.

Uhrazující doklad bude spárován.

Pro zbytek vznikne interní doklad.

castecnaUhradaNeboIgnorovat

Faktury budou zcela uhrazeny, nebo částečně uhrazeny, pokud došlo k omezení úhrady atributem castka.

Uhrazující doklad nebude spárován.

V tagu <sparovani/> lze navíc uvést ještě i následující. Není to povinné a standardně se bere z nastavení firmy.

<!-- kurzový rozdíl, defaultně z nastavení firmy --> 

<krTypDokl></krTypDokl>
<!-- typ dokladu pro kurzový rozdíl -->

<krTypDoklZisk></krTypDoklZisk>
<!-- typ dokladu pro zisk kurzového rozdílu -->

<krTypDoklZtrata></krTypDoklZtrata>
<!-- typ dokladu pro ztrátu kurzového rozdílu -->

<krRada></krRada>
<!-- řada pro kurzový rozdíl -->

<!-- zbytek, defaultně z nastavení firmy -->

<zbTypDokl></zbTypDokl>
<!-- typ dokladu pro zbytek -->

<zbTypDoklZisk></zbTypDoklZisk>
<!-- typ dokladu pro zisk zbytku -->

<zbTypDoklZtrata></zbTypDoklZtrata>
<!-- typ dokladu pro ztrátu zbytku -->

<zbRada></zbRada>
<!-- řada pro zbytek -->

Spárování úhrady v domácí měně s fakturou v cizí měně

Vedle párování dokladů ve stejných měnách, lze také spárovat pokladnu nebo banku v domácí měně s fakturami v cizí měně. Cizí měna musí být pro všechny párované faktury stejná. V tomto případě se uhrazující doklad automaticky převede do cizí měny v kurzu rovnající se poměru uhrazující částky na bance v domácí měně ku celkové uhrazované částce na fakturách v cizí měně.

Odpárování

Analogicky lze provádět i odpárování:

<?xml version="1.0"?>
<winstrom version="1.0">
<banka>
<id>code:BANKA1</id>
<odparovani>
<uhrazovanaFak type="faktura-vydana">code:FV1</uhrazovanaFak>
<!-- nepovinné, lze vícekrát -->
</odparovani>
</banka>
</winstrom>

Příklad v JSON:

{
"winstrom": {
"banka": {
"id": "code:BANKA1",
"odparovani": {
"uhrazovanaFak": {
"@type": "faktura-vydana",
"filter": "code:FV1"
}
}
}
}
}

Pokud žádný uhrazovaný doklad není uveden, odpárují se všechny, které jsou s daným uhrazujícím dokladem spárovány.

Párování je idempotentní (tj. lze opakovat jeho volání).

Automatické párování

Přes API lze vyvolat i automatické párování plateb.

curl -H "Accept: application/xml" -u winstrom:winstrom -X PUT -L https://demo.flexibee.eu:5434/c/demo/banka/automaticke-parovani

Filtrováním lze omezit úhrady vstupující do párování.

/c/{firma}/banka/{filtr}/automaticke-parovani

Příklad níže bude párovat jen úhrady zadané od 1.3.2020

/c/{firma}/banka/(datVyst>='2020-03-01')/automaticke-parovani

Pomocí parametrů lze nastavit mód párování, omezit v jakých účetních obdobích se budou hledat doklady k úhradě a jak nakládat s rozdílem mezi úhradou a uhrazovaným dokladem.

/c/{firma}/banka/automaticke-parovani?mod=jenVar&obdobi=aktualni&ignorovat-rozdil-castka=1.5&zauctovat-rozdil=true

modmód automatického párování. Možné hodnoty:

 • varCasUcet: párovat dle variabilního sym. a částky a účtu

 • varCas: párovat dle variabilního sym. a částky (výchozí hodnota)

 • jenVar: párovat dle variabilního sym.

 • jenCastka: připojit – párovat kdy souhlasí částka a nesouhlasí VS

obdobiv kterých obdobích se budou hledat doklady k úhradě. Možné hodnoty:

 • aktualni: aktuální účetní období

 • aktualni-predchozi: aktuální a předchozí účetní období

 • vsechna: všechna účetní období (výchozí hodnota)

ignorovat-rozdil-castkajak velký rozdíl mezi úhradou a uhrazovaným dokladem ignorovat (výchozí hodnota 0.0 – částky musí odpovídat, v módu jenVar se nastavení rozdílu ignoruje). Jedná se o rozdíl v částce v měně bankovního dokladu, tedy na příkladu s bankovním dokladem v EUR a parametru ignorovat-rozdil-castka=1 bude ignorován rozdíl 1 EUR.

zauctovat-rozdil – zda se zaúčtují doklady pokud dojde ke spojení úhrad, kdy nejsou částky dokladů shodné (výchozí hodnota true – vznikne interní doklad na rozdíl mezi doklady a doklady budou plně spárovány)

Dále je možné automatické párování omezit pomocí parametrizace automatického párování.

 • V případě pokročilé varianty automatického párování lze ovlivnit období pokročilým parametrem paramParovaniUhradOmezeniObdobiDrgn a hodnotami: aktualni, aktualni-predchozi (výchozí pro aplikaci), vsechna (výchozí pro API).

Původní způsob párování pouze přes REST API

Je podporován i zastaralý způsob, kterým šlo párovat pouze přes REST API (nikoliv XML importem) na URL /c/{firma}/parovani-uhrad.

<?xml version="1.0"?>
<winstrom version="1.0">
<sparovani>
<uhrazovanaFak type="faktura-prijata">code:FP1</uhrazovanaFak>
<!-- faktura -->
<uhrazujiciDokl type="banka">code:BANKA1</uhrazujiciDokl>
<!-- bankovní doklad -->
<zbytek>ignorovat</zbytek>
<!-- zbytek ignorovat -->
</sparovani>
</winstrom>

<?xml version="1.0"?>
<winstrom version="1.0">
<odparovani>
<uhrazujiciDokl>code:foo</uhrazujiciDokl>
<!-- povinné -->
<uhrazovanaFak>code:bar</uhrazovanaFak>
<!-- nepovinné, lze vícekrát -->
</odparovani>
</winstrom>
Dostali jste odpověď na svou otázku?