Skip to main content
Automatické odosielanie dokladov zo zákazníckych zmlúv

Ako nastaviť automatické odosielanie faktúr vygenerovaných zo zmlúv

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Potrebné predpoklady

 • Predpokladom je, že máte povolený SMTP. Ak chcete nastaviť vlastné pripojenie SMTP pomocou konfiguračného súboru, pozrite si dokumentáciu. Ako nastaviť SMTP priamo v aplikácii nájdete zde.

 • V nastaveniach spoločnosti (Firma -> Nastavenia -> Ostatné) musíte mať položku "Nastavenia automatického odosielania pošty" nastavenú na Odoslať. (alebo Odoslať len na e-mail so skrytou kópiou)

 • Aby ste mohli odosielať automaticky, musíte zaškrtnúť políčko Automaticky posielať e-mail klientovi na type zmluvy účastníka na karte Základné alebo priamo na zmluve účastníka na karte Nastavenia generovania.

 • Odosielajú sa len novo vytvorené dokumenty a vždy pri prvom uložení dokumentu.

 • Pri vytvorení faktúry sa systém Flexi pokúsi odoslať dokument a po pokuse o odoslanie sa pole Stav pošty zmení na "Odoslaný".

 • Môžete zistiť, či bol e-mail skutočne odoslaný alebo nie zo servera SMTP.

________________________________________________

Odosielateľ

 • Odosielateľ správy sa vyplní podľa nastavení vášho SMTP servera.

________________________________________________

Príjemca

 • Dokument sa odošle na e-mailovú adresu, ktorá je zadaná pre kontaktnú osobu spoločnosti (Obchodní partneri -> Adresy spoločnosti -> Kontakty) a na karte Rozšírené sú pre tento kontakt zaškrtnuté príznaky pre odosielanie dokumentov: Odosielať faktúry, Odosielať objednávky atď.

 • Ak existuje viac kontaktov, faktúry sa odošlú všetkým kontaktom.

 • Ak neexistuje žiadny kontakt, faktúry sa odosielajú na e-mail uvedený priamo v záhlaví spoločnosti.

________________________________________________

Téma správy

 • Predmet správy obsahuje názov tlačovej zostavy, ktorý je prednastavený na type dokumentu na karte Tlač.

 • Ak je vybraná štandardná správa, do predmetu sa pridá interné číslo dokumentu.

 • Ak je vybraná používateľská správa, do predmetu sa zadá samotný názov správy.

 • Ak je na karte Tlač nastavených viacero zostáv typu dokumentu, do predmetu sa vždy prevezme tá, ktorá bola pridaná ako posledná.

________________________________________________

Príloha

 • V prílohe sa dokument vždy vloží vo formáte PDF. V prípade faktúr sa vložia súbory PDF a ISDOC. Vždy sa vložia oba súbory a nie je možné to ovplyvniť.

 • Názov súboru je opäť názov tlačovej zostavy a interné číslo dokumentu, pričom sa používajú len písmená a číslice, ostatné znaky sú nahradené podčiarkovníkom.

 • Ak je na karte Tlač v type dokumentu zadaných viac tlačových zostáv, pre každú zadanú zostavu sa vytvorí príloha e-mailu. V prípade faktúr sa vloží vo formáte PDF aj ISDOC.

 • Ak nie je zadaná žiadna zostava, vždy sa vloží štandardná tlačová zostava.

________________________________________________

Text e-mailu

 • Text v tele e-mailu môže byť opäť prednastavený na typ dokumentu. Konkrétne na karte Text dokumentu a v poli Odosielanie textu... možno zadávať iba text, formátovanie nie je podporované.

 • Na titul, meno a priezvisko používateľa v aplikácii Flex, ktorý vykonáva nahrávanie, sa pridá ako nadpis. Používateľa môžete upraviť v ponuke Nástroje -> Ľudia a používatelia, ak máte práva správcu.

 • Záverečný text: Generované ekonomickým systémom ABRA Flexi sa pridáva vždy a nemožno ho ničím zmeniť.

__________________________________________________________________

Did this answer your question?