Skip to main content
Vyhľadávanie a filtrovanie

Ako vyhľadávať a filtrovať záznamy v ABRA Flexi

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Program umožňuje:

 • rôzne spôsoby triedenia stĺpcov v zobrazení tabuľky

 • rôzne spôsoby vyhľadávania

 • jednoduchšie - v jednom konkrétnom stĺpci

 • kombinované - hodnota vyhľadávania môže zodpovedať viacerým kritériám súčasne

Filtrovanie stĺpcov (vyhľadanie hodnoty v jednom stĺpci zoznamu)

Filtrovanie podľa stĺpcov umožňuje vyhľadávať údaje vo vybraných (programom pevne stanovených) stĺpcoch - stále máte zobrazenú celú tabuľku a riadky, v ktorých sa vyskytuje hľadaný výraz, sú vyberané po jednom.

Potvrdením tlačidla v hornej lište programu sa zobrazí dialógové okno na označenie vyhľadaných údajov:

Najít ve sloupci

V rozbaľovacom zozname vyberte stĺpec z tabuľky, v ktorom chcete vyhľadať konkrétny výraz. Ponuka týchto stĺpcov je daná programom, používateľ ju nemôže zmeniť. Samozrejme, závisí to od vybranej správy.

Názov druhého riadku dialógového okna závisí od výberu stĺpca

Zmenia sa aj hodnoty, ktoré sa ponúkajú v rozbaľovacom zozname.

 • Pre hodnotu Celkom [Kč] môžete vybrať rovná sa, nerovná sa, menšia ako, väčšia ako, od .. do .., prázdna, neprázdna.

 • Pre hodnotu Interné číslo, Názov firmy, Premenný symbol, Text môžete vybrať obsahuje, neobsahuje, rovná sa, nerovná sa, začína, končí, od.. do.., prázdne, neprázdne.

 • Pre hodnotu Zrušiť môžete vybrať možnosť áno, nie.

 • Pre hodnotu Exposed môžete vybrať rovná sa, nerovná sa, menšia ako, väčšia ako, od .. do .., prázdna, nie prázdna.

Vyplňte hodnotu podľa vlastného uváženia. Ak budete napríklad vyhľadávať v hodnotách z vyplneného zoznamu, budete si môcť uľahčiť prácu výberom z rozbaľovacieho zoznamu. Ak budete vypĺňať dátum, môžete otvoriť kalendár.

Vyhľadávanie

Tu môžete pomocou prepínača áno/nie vybrať jednu z dvoch možností:

 • Dole - program vyhľadáva od aktuálneho riadku smerom nadol. Po dosiahnutí konca tabuľky vás o tom informuje a vy si môžete vybrať, či chcete hľadať od začiatku tabuľky alebo vyhľadávanie ukončiť.

 • Všetko - program vyhľadá položku v celom zozname od začiatku tabuľky. Po dosiahnutí konca tabuľky vás informuje, že vyhľadávanie bolo ukončené.

Pri každom potvrdení tlačidla sa zvýrazní riadok s vyhľadávanými údajmi. Jeho opakovaným stláčaním sa program zastaví na všetkých riadkoch, ktoré obsahujú hľadané údaje.

Tlačidlo zruší možnosť vyhľadávania údajov v tabuľke.

Napr. nastavíte, že v stĺpci "Spolu [Kč]" chcete nájsť tie položky, ktorých hodnota je menšia ako (vyberte "menej ako") suma 1000,- Kč (vyplňte "1000"). Vyberte "all" a potvrďte tlačidlom "Find more". Program prehľadá celú tabuľku a zastaví sa na riadku, kde je suma menšia ako 1000,- Kč. Ak sa položka opakuje vo viac ako jednom riadku, budete to často potvrdzovať tlačidlom "Nájsť ďalšie", kým sa nezobrazí dialógové okno "Vyhľadávanie v tabuľke dokončené".

Rýchly filter

Ak v zobrazení tabuľky stlačíte súčasne klávesovú skratku CTRL + F, v spodnej časti obrazovky sa zobrazí panel rýchleho vyhľadávania.

Vždy hľadá hodnoty v stĺpcoch nastavených programom, napr. int. čísla, názov spoločnosti, popis. Ak sa vám nepodarí nájsť požadovaný dokument týmto spôsobom, môžete rýchlo prepnúť na filtrovanie stĺpcov pomocou posledného tlačidla.

Filter global (nájdi hodnotu kdekoľvek v tabuľke)

Globálne filtrovanie umožňuje vyhľadávať údaje v ľubovoľnom zobrazenom stĺpci, kde je možné splniť ešte viac vašich požiadaviek.

Potvrdením tlačidla v hornej lište programu sa zobrazí dialógové okno na širší výber, v ktorom sú nižšie zoradené ponuky, ktoré zodpovedajú všetkým stĺpcom príslušnej tabuľky.

Takto môžete definovať podmienku výberu pre ľubovoľný stĺpec v tabuľke. Týmto spôsobom môžete zadať aj viacero podmienok výberu. Existuje viac možností kombinácie. Ak vypĺňate nejaké údaje vo formulári dokumentu, ale nevidíte ich v nastavenej tabuľke, ale chcete podľa nich filtrovať, môžete ich pridať stlačením ľavého tlačidla myši - výberom možnosti "Výber stĺpcov". Ak je táto hodnota zobrazená v tabuľke, zobrazí sa aj v dialógovom okne "Nastavenia filtrovania".

Horná časť dialógového okna

Ak chcete upraviť poradie triedenia vo vybranej filtrovanej tabuľke.

Slúpce, podľa ktorých bolo vybrané triedenie, sa potom zobrazia v dolnej časti dialógového okna.

Ľavá časť dialógu

Levá časť dialógového okna obsahuje údaje, ktoré sú totožné s názvami stĺpcov v tabuľke. Ich poradie tiež zodpovedá. Ľavý stĺpec v tabuľke je prvým stĺpcom v dialógovom okne.

Stredná časť dialógu

V strednej časti dialógového okna sa skrývajú rozbaľovacie zoznamy, ktoré môžete otvoriť pomocou rozbaľovacieho zoznamu a vždy vybrať príslušnú možnosť. Ich obsah závisí od typu stĺpca.

 • Pre hodnotu Celkom [Kč] môžete vybrať rovná sa, nerovná sa, menšia ako, väčšia ako, od .. do .., prázdna, neprázdna.

 • Pre hodnotu Interné číslo, Názov firmy, Premenný symbol, Text môžete vybrať obsahuje, neobsahuje, rovná sa, nerovná sa, začína, končí, od.. do.., prázdne, neprázdne.

 • Pre hodnotu Zrušiť môžete vybrať možnosť áno, nie.

 • Pre vystavenú hodnotu môžete vybrať rovná sa, nerovná sa, menšia ako, väčšia ako, od .. do .., prázdna, nie prázdna.

Pravá strana dialógového okna

V pravej časti vyplníte údaje podľa potreby. Ak budete vyhľadávať hodnoty napríklad z vyplneného zoznamu, môžete si uľahčiť prácu výberom z rozbaľovacieho zoznamu. Ak budete vypĺňať dátum, môžete kalendár otvoriť znova.

Dole dialógového okna

Hodnoty, ktoré ste vybrali v hornej časti dialógového okna, sa po stlačení tlačidla triedenia presunú do poľa "Triediť". Stlačením tlačidla "OK" výber potvrďte a následne sa zobrazí. Zároveň sa nad tabuľkou zobrazí riadok so správou, že je použitý filter a čo filter obsahuje. Pomocou novo zobrazených tlačidiel Upraviť filtrovanie alebo Zrušiť filtrovanie môžete filter ďalej upraviť alebo zrušiť.

Tlačidlom Zrušiť zrušíte výber a tabuľka zostane nezmenená. Tlačidlo Použiť uloží výber a pri ďalšom použití tlačidla filtra (lievik) sa tento uložený výber ponúkne na ďalšie použitie alebo úpravu. Ak chcete zobraziť výber, musíte ešte použiť tlačidlo OK.

Sort table-view

Každé zobrazenie tabuľky si môžete zoradiť podľa svojich predstáv. Na tento účel slúži tlačidlo v hornej lište programu. Po potvrdení sa zobrazí dialógové okno, v ktorom si môžete vybrať, podľa ktorého stĺpca alebo stĺpcov chcete prehľad zoradiť. Je tiež možné vybrať, či chcete vzostupné alebo zostupné triedenie.

Levá část "Dostupná pole"

Tento zoznam obsahuje názvy všetkých stĺpcov v tabuľke v abecednom poradí.

Pravá časť "Zoradiť podľa polí"

Tu sa uvedú názvy tých stĺpcov tabuľky, podľa ktorých chcete tabuľku zoradiť. Vždy v prvom riadku bude stĺpec, podľa ktorého chcete pôvodne triediť.

Môžete napríklad chcieť triediť podľa konkrétneho strediska a v rámci strediska podľa interného čísla. V prvom riadku pravého stĺpca musíte mať "Centrum" a v druhom riadku "Interné číslo".

Ak si chcete prispôsobiť triedenie podľa svojich predstáv, použite tlačidlá na presun (šípky) (alebo dvojklik) na presunutie z ľavého zoznamu "Dostupné polia" do pravého zoznamu "Triediť podľa polí" názvov stĺpcov, podľa ktorých chcete údaje v tabuľke zoradiť. Ak použijete tlačidlá s dvojitou šípkou (na presun na začiatok/koniec), všetky názvy stĺpcov sa prevedú.

Zoznam v stĺpci "Zoradiť podľa polí" môžete upraviť pomocou tlačidiel na presun (šípok). Stĺpec, ktorý je na prvom mieste, bude označený v záhlaví tabuľky, a tak budú ostatné stĺpce očíslované postupne, ak je v pravom výbere viac názvov.
Systém umožňuje nastaviť, či chcete stĺpce zoradiť vzostupne alebo zostupne. Spôsob zoradenia stĺpca môžete určiť podľa značky vedľa názvu stĺpca = vzostupne, = zostupne.

Ak chcete zoradiť tabuľku len podľa jedného stĺpca, je rýchlejšie označiť tento stĺpec v zobrazení tabuľky, t. j. kliknúť myšou na názov stĺpca. Prvým kliknutím sa stĺpec označí vzostupne alebo zostupne, tretím kliknutím sa označenie zruší - položky nebudú zoradené podľa daného stĺpca.

Súvisiace

Did this answer your question?