Skip to main content
Položky faktúry

Položky faktúry

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Tabuľka položiek faktúry má nasledujúce roletky pod horným panelom nástrojov.

Výberové roletky na rýchly výber v zozname dokumentov. Nasleduje zoznam spustení:

Kalendárny rok

Od: Aktuálny počítačový rok+1

Do: 1990

Kalendárny mesiac

1-12 mesiacov, 4 štvrťroky, posledný deň, posledný týždeň

Rok a mesiac sú filtrované podľa dátumu vystavenia dokladu.

Typ položky

Prijateľné typy položiek (cenník, všeobecné, účtovné)

Zásoby

Zoznam skladov

Skupina tovaru

Zoznam skupín tovaru

Program zobrazuje prehľad všetkých fakturačných položiek. Na vytvorenie požadovaného výberu môžete použiť štandardný filter.

Filter nad položkami musí byť schopný filtrovať aj podľa kódu zákazníka alebo miesta určenia, ktorý preberá z hlavičky dokumentu. Je tiež potrebné, aby sa táto hodnota zobrazovala v prehľade položiek.

Štandardné výstupy

Štandardný tlačový výstup obsahuje nasledujúce polia

Súhrn položiek bez medzisúčtov

Program vypíše všetky uvedené polia

Súčet podľa strediska a položky

Kód, názov a stredisko budú pri tlači položiek vynechané.Stredisko, kód a názov tovaru budú vždy na začiatku a na konci sumárnej skupiny, zoradené podľa: stredisko+kód tovaru.

Súhrn podľa kódu komodity

Kód, názov budú pri tlači položiek vynechané.Kód a názov komodity budú vždy na začiatku a na konci sumárnej skupiny, zoradené podľa: Kód tovaru.

Súhrn podľa komoditných skupín a komoditných kódov

Skupina tovaru, kód, názov sa pri tlači položiek vynechajú. Skupina tovaru, kód a názov budú vždy na začiatku a na konci sumárnej skupiny, zoradené podľa: skupina tovaru + kód tovaru.

Súhrn podľa zákazníka a kódu komodity

Pri tlači položiek sa vynechajú údaje o zákazníkovi, kód a názov. Kupujúci, kód a názov tovaru budú vždy na začiatku a na konci sumárnej skupiny, zoradené podľa: kupujúci + kód tovaru.

Súhrn podľa skupín kupujúcich, kupujúcich a kódov komodít

Skupina predplatiteľov, Predplatiteľ a Kód, názov sa v tlačových položkách vynechajú. Skupina Zákazník, Kupujúci a Kód, Názov bude vždy na začiatku a na konci súhrnnej skupiny, zoradená podľa: Skupina zákazníkov, zákazník a kód.

Súhrn podľa miesta určenia a kódu

Destination, Code, Name sa pri tlači položiek vynechajú. Miesto určenia, kód a názov tovaru budú vždy na začiatku a na konci sumárnej skupiny, zoradené podľa: Určenie + kód položky.

Súhrn podľa skupín kódov miesta určenia, zákazníkov a komodít

V tlačových položkách sa vynechajú názvy skupín Cieľ, Miesto určenia a Kód. Skupina Cieľ, miesto určenia a Kód, názov bude vždy na začiatku a na konci sumárnej skupiny, zoradená podľa: Určenie skupiny, určenie a kód.

Príklad tlače súhrnu podľa firmy a kódu položky

Ak pole nemá popis, platia preň rovnaké podmienky a má rovnaké vlastnosti ako vo vystavených faktúrach.

Did this answer your question?