Skip to main content
All CollectionsVýukové článkyImporty z programu Excel
Import z programu Excel (4/18) - Cenník
Import z programu Excel (4/18) - Cenník

Ďalšia časť návodu o importe do programu Excel - Cenník

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

V tejto kapitole sa pozrieme na konkrétny príklad importu položky cenníka z programu Excel. Všeobecné zásady importu z programu Excel odporúčame preštudovať v prvej kapitole - Úvod. Importy z programu Excel sú k dispozícii od variantu Business.

Import z programu Excel do cenníka, ako aj ďalšie importy, nájdete v časti Nástroje -> Import -> Import z programu Excel.

Odporúčanie.

Teraz prejdeme k importu konkrétnej položky cenníka z programu Excel.
Importujeme nasledujúci súbor: price list_pattern.xlsx

Keďže Excel obsahuje názvy stĺpcov, pri výbere stĺpcov začiarknite možnosť"Ignorovať prvý riadok (názvy stĺpcov)".

Poznámka: Poradie stĺpcov vybraných na import musí byť presne rovnaké ako poradie stĺpcov v programe Excel.

Kód/skratka - Kód/skratka položky, jedinečný identifikátor. Požadované.

Názov - Názov položky. Textový reťazec (max. 255 znakov).

MJ - Merná jednotka položky, odkazuje na číselník merných jednotiek. Ako identifikátor zadajte kód mernej jednotky.

Predajná cena - predajná cena položky. Nižšie uvedený typ ceny určuje, aká je cena (bez DPH alebo vrátane DPH). Na základe toho sa vypočíta zvyšok ceny.

Typ ceny - Typ ceny položky. Určuje, ktorý z typov sa použije ako predvolený. Možné hodnoty:

 • PriceType.withoutDV

 • PriceType.withDph

 • typePrice.sDphKoef

EAN - čiarový kód položky. Podľa nej je potom možné pomocou čítačky načítať položky do vybraných dokumentov.
Textový reťazec.

Popis - Popis položky. Textový reťazec (max. 255 znakov).

Sadzba DPH - sadzba DPH, do ktorej položka patrí. Možné hodnoty:

 • typSzbDph.dphOsv

 • typSzbDph.dphSniz

 • typSzbDph.dphSniz2

 • typSzbDph.dphZkl

Komoditná skupina - Komoditná skupina, do ktorej položka patrí. Zadajte kód danej skupiny tovaru. Sledovateľné v evidencii tovarov - >Skupiny tovarov.

Typ zásoby - Typ zásoby položky. Možné hodnoty:

 • Typ zásob.tovar

 • Skladový typ.materiál

 • typStock.non-production

 • typStocks.semi-finished goods

 • typeSupplies.product

 • typeSupplies.animal

 • typeSupplies.service

 • typeFacilities.fee

Inventár - Je položka na sklade? Áno/Nie.
Logická hodnota (Áno = 1; Nie = 0).

Nákupná cena - nákupná cena položky(bez DPH).

Predvolená cena - Predvolená cena položky (nákupná/ predvolená).
Možné hodnoty:

 • typePricesOut.purchasePrice

 • typePricesOutput.back

Evidencia šarží - Majú sa pre danú položku evidovať šarže?
Logická hodnota (Áno = 1; Nie = 0).

Záznam o exspirácii - Majú sa pri položke zaznamenávať dátumy exspirácie? Áno/Nie.
Logická hodnota (Áno = 1; Nie = 0).

Hmotnosť (netto ) - Hmotnosť položky v danej mernej jednotke. Textový reťazec (uveďte číslice).

MJ hmotnosti - jednotka hmotnosti položky.

Záruka - Záručná doba položky. Zadajte číslice.

Záručná jednotka - Merná jednotka záruky (rok/mesiac/deň).
Možné hodnoty:

 • mjWarranty.year

 • mjWarranty.month

 • mjWarranty.day

Všetky vlastnosti záznamov položiek vydanej faktúry nájdete na adrese:
https://demo.flexibee.eu/c/demo/cenik/properties

Po stlačení tlačidla "Ok" vedľa výberu stĺpca sa zobrazí okno s typom údajov a vlastnosťami stĺpca. Okrem iného tu nájdete požadované špeciálne hodnoty stĺpcov.

Po potvrdení vlastností importovaných stĺpcov sa zobrazí okno, v ktorom sa vyčísli, koľko novovytvorených alebo aktualizovaných záznamov sa pridá k záznamom.

Ak import neprebehol správne a je potrebné upraviť Excel, malo by sa zobraziť okno s konkrétnymi chybami alebo možnosť odoslať chybovú správu na podporu Flexi.

Ak import prebehne v poriadku, novoimportované záznamy sa zobrazia v cenníku(Tovar -> Cenník).

Did this answer your question?