Skip to main content
Nastavenie počiatočných stavov účtov

Ak prechádzate z iného účtovného systému, je potrebné nastaviť počiatočné stavy účtov.

Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Ak

prechádzate z iného účtovného systému, je potrebné nastaviť počiatočné stavy účtov.

Odporúčaný postup je nastaviť predchádzajúce účtovné obdobie a tu zadať pohyb, ktorý zodpovedá počiatočnému stavu, pomocou interných dokladov

. Namiesto zadávania počiatočných stavov prostredníctvom interných dokladov môžete použiť modul Účtovníctvo - Počiatočné stavy.

V záujme zachovania väzby na pokladničnú a bankovú knihu sa odporúča, aby sa počiatočné stavy týchto účtov zaznamenávali v module Pokladňa a banka formou pokladničných/bankových dokladov.

Pre možnosť následného párovania súvahových účtov si zaobstarajte faktúry v module "Nákup" a "Predaj", kde stačí vyplniť dátumy, firmu, variabilný symbol a celkové sumy. Tieto faktúry potom budete môcť spárovať s dokladmi na úhradu.

Následne vykonajte uzávierku tohto obdobia a pôvodné zostatky sa premietnu do nového obdobia.

Did this answer your question?