Skip to main content
Ako začať s účtovníctvom

Začíname s účtovníctvom v ABRA Flexi

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Průvodca nastavením podnikania popisuje postupnosť krokov a spôsob nastavenia parametrov programu potrebných pre správnu funkčnosť a súdržnosť systému.

Kapitola Spoločné vlastnosti dokumentov podrobne popisuje spoločné vlastnosti všetkých dokumentov vo Flexi.

Vzhľadom na jednotnosť konštrukcie všetkých dokladov budeme pre zjednodušenie označovať interné doklady, ostatné pohľadávky a ostatné záväzky ako účtovné doklady.

Predovšetkým je potrebné vyplniť potrebné číselníky pred vystavením prvého účtovného dokladu. Pokročilejší používateľ môže aktualizovať číselníky počas vytvárania účtovných dokladov.

Najprv je potrebné definovať číselný rad účtovných dokladov.

Vtedy je potrebné rozšíriť štandardné Typy účtovných dokladov a doplniť údaje o ich účtovaní, zaradenie do formulára DPH. Použitie Typu účtovného dokladu umožňuje preddefinovať množstvo parametrov, ktoré potom už nemusíte zadávať.

Je potrebné rozšíriť základný účtovný rozvrh spoločnosti a definovať zoznam stredísk.

Po vyplnení týchto číselníkov môžete pristúpiť k vytvoreniu účtovného dokladu.

Dátum zaúčtovania dokladu musí spadať do účtovného obdobia nastaveného pri spustení programu.

Správne vyplnené dokumenty sa po uložení automaticky zaúčtujú.

Ak v dokumente chýba niektorý z údajov potrebných na zaúčtovanie, dokument sa uloží s poľom "zaúčtované" nastaveným na hodnotu "NIE"

Druhým dôležitým krokom je nastavenie počiatočných zostatkov na účtoch.

Ak prechádzate na Flexi z iného účtovného systému, musíte nastaviť iniciálne zostatky účtov.

Odporúčaný postup je vytvoriť predchádzajúce účtovné obdobie a zadať tu pohyb, ktorý zodpovedá počiatočnému stavu, pomocou interných dokladov.


Následne vykonajte uzávierku tohto obdobia a počiatočné zostatky sa premietnu do nového obdobia.

Pozor!

Ak zadáte počiatočné stavy v aktuálnom účtovnom období (nie v predchádzajúcom), tieto počiatočné stavy sa premietnu do obratov v danom mesiaci.

Did this answer your question?