Skip to main content
Ako začať s modulom Aktíva

Začíname s modulom Aktíva

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

V Prievodcovi nastavením firmy je popísaná postupnosť krokov a spôsob nastavenia parametrov programu, ktoré sú potrebné pre správnu funkčnosť a súdržnosť systému. V kapitole Spoločné vlastnosti dokumentov nájdete podrobné informácie o spoločných vlastnostiach všetkých dokumentov v systéme Flexi.

Predovšetkým je potrebné vyplniť potrebné číselníky pred vydaním prvej položky v aktívach. Pokročilejší používateľ môže aktualizovať číselníky počas vytvárania zoznamu aktív.

  • Najprv je potrebné definovať sériu čísel faktúr.

  • Dalej je potrebné rozšíriť štandardné typy faktúr a pridať informácie o ich zaúčtovaní, zahrnutí do formulára DPH, zaokrúhľovaní atď. Použitie typu faktúry umožňuje preddefinovať množstvo parametrov, ktoré už nebudete musieť zadávať pri bežnom vystavovaní.

Predpokladá sa, že účtovný rozvrh spoločnosti už bol vytvorený v účtovnom systéme.

  • Po vyplnení týchto číselníkov môžete pokračovať v aktualizácii aktív.

  • Po zadaní hlavičky karty majetku sa vygenerujú odpisy a udalosti.

  • Záhlavie karty majetku možno kedykoľvek zmeniť (ak je vytvorené v aktuálnom období).

Správne vyplnené karty majetku sa po uložení automaticky zaúčtujú do aktuálneho účtovného obdobia. Po jeho uzavretí sa odpisy zaúčtujú v nasledujúcom účtovnom období.

Did this answer your question?