Skip to main content
Používateľské roly

Tools - Používateľské roly

Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Používateľské roly

Nástroje - Používateľské roly

Formulár obsahuje zoznam všetkých rolí - prístupových práv, ktoré možno nastaviť pre každého používateľa. Roly sú prednastavené systémom alebo si môžete podľa potreby zaregistrovať vlastné roly. Hlavnou funkciou rolí je obmedziť prístup do systému, napr. pre skladníkov, predajcov, účtovníkov.

Každému používateľovi je priradená používateľská rola. Určuje, čo môže používateľ robiť po prihlásení do systému. Tu je zoznam všetkých používateľských rolí. Nájdete ju v module "Nástroje" v samostatnej možnosti "Používateľské roly".

Na hornej lište zobrazenej tabuľky sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je popísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu".
Predvolené roly sú roly nastavené programátorom, ktoré nie je možné meniť, ale je možné z nich vytvoriť nové používateľské roly, ktoré si môžete upraviť podľa svojich predstáv.

__________________________________________________________________

Štandardné roly

Tieto roly sú označené začiarknutím v stĺpci "Štandardné roly" tabuľky. To znamená, že ide o roly, ktoré sú pevne stanovené a nemožno ich meniť ani odstraňovať. Pokiaľ si sami nevytvoríte novú používateľskú rolu, nebudete mať v hornej lište ani tlačidlo "Zmeniť". Prostredníctvom tlačidla "Otvoriť" môžete vidieť, čo používateľská rola umožňuje alebo zakazuje.

V ľavej časti sú zobrazené všetky možnosti všetkých modulov celého systému ABRA Flexi pomocou stromovej štruktúry. V pravej časti vidíte, čo môže používateľ s touto používateľskou rolou robiť. V základnom zobrazení sú štyri možnosti:

 • Plný prístup: Používateľ má povolené všetko v danej možnosti.

 • Použitie len na čítanie: Užívateľ môže záznamy len prezerať.

 • Nedostupné: Užívateľ vôbec nevidí označené záznamy

 • Pokročilý prístup: Ak má používateľ plný prístup, tento prístup možno ďalej obmedziť. V závislosti od konkrétneho modulu môže byť povolená konkrétna možnosť

alebo vypnúť

napr. zmena, vymazanie atď. Keďže toto objasnenie sa týka skôr nových prístupových práv, venujeme sa mu v ďalšej kapitole.

Typ prístupu môžete určiť už pri pohľade na ľavú časť.

 • Ak je názov možnosti tučný, je povolený úplný prístup.

 • Ak názov možnosti nie je tučný, je povolený prístup len na čítanie alebo je ďalej špecifikovaný.

 • Ak je názov možnosti napísaný kurzívou, prístup je zakázaný.

Žiadna z rolí používateľov nemá automaticky povolenú správu spoločnosti a právo uzamykať dokumenty alebo obdobia. Toto je uvedené osobitne pre každého používateľa v jeho prihlasovacích údajoch.

__________________________________________________________________

Administrátor

Administrátor má v rámci aplikácie všetky oprávnenia.

Toto prístupové právo sa automaticky udelí tomu, kto prvýkrát spustí aplikáciu (pri jej inštalácii), vyplní svoje prihlasovacie meno a heslo v dialógovom okne "Prvé spustenie" a zadá tak prístupové údaje pre prvého používateľa účtovníctva. Automaticky sa však zaškrtne len tento prvý používateľ

Zapnite správu spoločnosti. Všetky ostatné práva má teda správca. Môže vytvárať nové spoločnosti, premenovávať ich, odpojovať ich, vymazávať, obnovovať ich zo zoznamu odpojených spoločností a zo zálohy.

__________________________________________________________________

Super používateľ

Superužívateľ má v rámci aplikácie takmer všetky oprávnenia okrem správy používateľských účtov, čo znamená, že nemôže pridávať nových používateľov ani meniť ich prístupové práva, t. j. nemá prístup k možnosti "Osoby a používatelia". Nemá tiež prístup k možnosti "Prehľady používateľov". Môže pridávať účtovné obdobia a meniť nastavenia existujúcej spoločnosti, číselníky a všetky ostatné práce používateľa vrátane zálohovania údajov.

__________________________________________________________________

Štandardný používateľ

Štandardný používateľ má nižšie oprávnenia ako superpoužívateľ. S aplikáciou môže normálne pracovať, ale má zakázaný prístup k "Sprievodcovi nastavením firmy" a k samostatnému "Nastaveniu firmy", nemôže zálohovať údaje. Nemá prístup k modulu "Zamestnanci". Má obmedzené možnosti v ponuke "Nástroje", kde môže pracovať s číselníkmi, meniť heslo, pristupovať k osobným certifikátom a online obchodu. Nemá možnosť aktualizovať svoj preukaz.

__________________________________________________________________

Účtovníci

Accountant má ešte nižšie oprávnenia ako štandardný používateľ. Možnosti tohto používateľa sú založené na funkcii účtovníka. Preto môže vykonávať všetky účtovnícke práce. Má obmedzený prístup do modulu "Tovar" - nemôže meniť skupiny tovarov a cenové úrovne. Nemá prístup k tzv. obchodnému modulu (dopyt, objednávky, ponuky), nemôže vystavovať platobné príkazy. Nemá prístup k modulu "Zamestnanci". Má obmedzené možnosti v ponuke "Nástroje", kde môže pracovať s číselníkmi, meniť heslo, pristupovať k osobným certifikátom. Nemá možnosť aktualizovať licenciu.

__________________________________________________________________

Mzdový účtovník

Má rovnaké oprávnenia ako účtovník. Ako už názov napovedá - má tiež prístup k modulu "Zamestnanci".

__________________________________________________________________

Úradník

Obchodník má oprávnenia, ktoré mu umožňujú obchodovať. Z tohto titulu sú prístupné len niektoré moduly, niekedy s obmedzeniami.

V module "Firma" má zakázaný prístup k "Sprievodcovi nastavením firmy" a samostatnému "Nastaveniu firmy", nemôže zálohovať údaje. V moduloch má neprístupné možnosti, ktoré sa týkajú účtovníctva, t. j. "Zaúčtovanie predpisov" a "Prehľady položiek". V module "Peniaze" sú neprístupné možnosti, ktoré sa týkajú časti "Pokladňa". Sekcia "Banka" je vypnutá. Prístup k položkám "Majetok", "Zamestnanci", "Účtovníctvo" a "Výkazy" nie je povolený. Má obmedzené možnosti v ponuke "Nástroje", kde môže pracovať s číselníkmi (okrem častí týkajúcich sa účtovníctva), vykonávať importy, meniť heslo, pristupovať k osobným certifikátom a, samozrejme, k online obchodu. Nemá možnosť aktualizovať svoj preukaz.

__________________________________________________________________

Sklad

Sklad má jedno z najnižších povolení. Umožňuje mu vykonávať skladové hospodárstvo. Z tohto titulu sú prístupné len moduly "Obchodní partneri" a "Tovar". Avšak aj tu s čiastočným obmedzením - nemá prístup napríklad k cenovým hladinám, predpisom o vysielaní. Má tiež obmedzený prístup v možnosti "Nástroje" -> "Číselníky", kde má prístup len k tým číselníkom, ktoré sa týkajú správy zásob.

__________________________________________________________________

Sklad s pokladňou

Sklad s pokladňou má rovnaké oprávnenia ako sklad, ale stále má prístup k modulu "Peniaze" - ale len k častiam, ktoré sa týkajú časti "Pokladňa". Časť "Banka" je vypnutá.

__________________________________________________________________

Pouze na čítanie

Užívateľ s týmto oprávnením má prístup ku všetkým modulom, ale je zablokovaný pri vytváraní nových záznamov a ich opravovaní. Môže si prezerať položky, vykonávať výbery, tlačiť zostavy.

__________________________________________________________________

Neaktívne konto

Toto oprávnenie môžete nastaviť pre používateľa, ktorý mal prístup do aplikácie na základe predchádzajúcich oprávnení (neplatí pre používateľa s oprávnením "Len na čítanie"), ale stratil tento prístup a nechcete, aby sa mohol prihlásiť do aplikácie. Takého používateľa nemôžete vymazať, pretože dokumenty vytvorené týmto používateľom sú k nemu viazané. Zmena oprávnení na "Neaktívne konto" mu zabráni prihlásiť sa do aplikácie. Ak sa o to pokúsi, bude upozornený, že sa nemôže prihlásiť.

__________________________________________________________________

Nové role

Ak vám niektorá z ponúkaných rolí nevyhovuje, potrebujete niečo povoliť alebo zakázať, môžete si vytvoriť novú - vlastnú rolu používateľa, ktorá je vlastne založená na existujúcich štandardných rolách. Potvrdením tlačidla "Nový" sa zobrazí zoznam už vytvorených používateľských rolí.

Štandardné roly - programovo nastavené sú označené v stĺpci "Štandardné roly".

Vyberte jednu z týchto rolí, ktorú chcete upraviť, zmeniť. Potvrďte tlačidlo

otvorí dialógové okno pre nový záznam alebo pre úpravu existujúceho záznamu a jeho následné uloženie.

Upozornenie! Pri vytváraní kópie roly používateľa je vždy potrebné vybrať rolu s vyššími oprávneniami, ako má rola, ktorej budeme definovať a odoberať oprávnenia. Ak vyberiete nižšiu rolu a pridáte práva, systém túto zmenu neakceptuje.

 • Zkratka: Tu sa skopíruje skratka vybranej roly používateľa - pre uloženie novej roly ju treba upraviť. Ak tak neurobíte, pri pokuse o zmenu záznamu na karte "Základný list" budete upozornení, že existujúca skratka sa už používa pri inom zázname.

 • Názov: Tu sa skopíruje názov vybranej používateľskej roly - je lepšie ho tiež upraviť tak, aby názov rozlišoval aj neštandardnú rolu.

Ak ste nastavili cudzie jazyky v úvodných nastaveniach, po stlačení tlačidla

môžete vyplniť pole "Názov" vo vybraných cudzích jazykoch. Tieto jazykové varianty názvu sa tlačia na dokumenty pri tlači v cudzích jazykoch. Stlačte tlačidlo

zatvorenie polí pre názov v cudzích jazykoch.

 • Štandardná úloha:Toto pole je neprístupné. Nová rola nie je štandardnou rolou.

__________________________________________________________________

Záložka Basic-list

V ľavej časti sú zobrazené všetky možnosti všetkých modulov celého systému ABRA Flexi pomocou stromovej štruktúry. Základný typ prístupu môžete určiť už pri pohľade naň - podľa typu písma. V pravej časti je uvedený tento typ prístupu. Výberom modulu alebo možnosti modulu v ľavej časti a následným výberom príslušného prístupu v pravej časti môžete upravovať prístupy role.

 • Plný prístup - tučné písmo: Používateľ má povolené všetko v danej možnosti.

 • Použitie len na čítanie - normálne písmo: Používateľ môže záznamy len prezerať.

 • Neprístupné - kurzíva: Užívateľ vôbec nevidí označené záznamy

 • Pokročilý prístup - normálne písmo: Ak má používateľ plný prístup, môže tento prístup ďalej obmedziť. V závislosti od konkrétneho modulu môže byť povolená konkrétna možnosť

alebo vypnúť

napr. zmena, vymazanie atď.

 • Pridanie nového
  - pridanie novej položky/nového dokumentu

 • Zmeniť existujúce
  - zmena existujúcej položky/dokumentu

 • Odstrániť
  - vymazať existujúcu položku/dokument

 • Storn
  - zrušiť existujúcu položku/dokument

 • Povolenie zľavy a zmeny ceny
  - aj keď povolíte zmenu existujúcej položky/dokumentu, môžete pomocou tohto obmedzenia zakázať povolenie zľavy alebo zmeny ceny na existujúcich položkách alebo na nových položkách, kde je nastavená cenníková cena.

 • Súhrn
  - tlačidlo je prístupné

 • Zobraziť nákupnú cenu
  - ak nechcete, aby používateľ videl nákupnú cenu tovaru pri predaji tohto tovaru zo skladu (vystavené faktúry, pokladničný blok), musíte túto možnosť v položkách týchto dokladov vypnúť.

 • Zmeniť odoslanie
  - ak nechcete, aby používateľ mohol zmeniť sadu odoslania

Vždy by ste mali vopred vedieť, na čo presne sa bude prístup alebo obmedzenie vzťahovať. Napríklad či ide o dokumenty alebo ich položky.

__________________________________________________________________

Záložka Texty

Karta "Texty" obsahuje všetky číselníky, všetky zoznamy. Existujú dve polia, do ktorých môžete vyplniť údaje podľa svojich potrieb. Ich vyplnenie nie je povinné.

 • Opis:Môžete uviesť podrobnejší opis.

 • Poznámka: Poznámka sa používa na upozornenie operátora na zvláštnosť záznamu alebo na čo by si mali dať ostatní používatelia pozor pri "manipulácii" so záznamom.

Did this answer your question?