Skip to main content
Prístupové práva

Ako pracovať s prístupovými právami

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Webové rozhranie automaticky spracúva prístupové práva. V zozname položiek, v exportoch XML a na webovej stránke sa zobrazujú len záznamy a stĺpce, ku ktorým má používateľ prístupové práva.


V importe je možné upravovať iba položky, na ktoré má používateľ práva.

Práva možno obmedziť takto:

  • používateľ nemá k záznamu prístup vôbec alebo má k nemu prístup len na čítanie

  • používateľ môže vidieť len niektoré záznamy (napr. z môjho centra) alebo môže upravovať len niektoré záznamy

  • používateľ môže vidieť len niektoré stĺpce (napr. nemôže vidieť nákupné ceny) a môže upravovať len niektoré stĺpce

  • licencia na aplikáciu neumožňuje používanie položky

V zozname položiek vidí používateľ vždy len tie položky, na ktoré má práva, vrátane toho, či ich môže zmeniť. Je tiež možné, že má povolené upravovať položku všeobecne, ale nie konkrétny riadok (napr. je zamknutý). Ak sú riadky, ktoré môžu vidieť, obmedzené, vyzerá to, akoby údaje v aplikácii vôbec neboli.

Ak používateľ upravuje aj položky, ktoré nemá povolené upravovať, táto skutočnosť sa ignoruje a upravujú sa len položky, ktoré má povolené upravovať. Ak chce používateľ upraviť celé záznamy a nemá na to právo, zobrazí sa chyba a celá operácia sa zamietne.

Did this answer your question?