Skip to main content
Graf pre používateľský dotaz

Vytvorenie grafu pre používateľský dotaz

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

1. Ako príklad uvedieme dotaz, ktorý sa pýta na spoločnosti, ktorým bolo vystavených najviac faktúr za určité obdobie, počet týchto faktúr a počet už zaplatených faktúr:

select nazfirmy, count(*) as pocet, count(CASE WHEN datahr is not null THEN 1 ELSE null END) as pocetUhrazenych from ddoklfak where module = 'FAV' and datvyst >= '2016-01-01' and datvyst <= '2016-12-31' group by nazfirmy order by pocet desc limit 10;

2. Z jazyka SQL pripravte požiadavku používateľa.

select nazfirmy, count(*) as pocet, count(CASE WHEN datuhr is not null THEN 1 ELSE null END) as pocetUhrazenych from ddoklfak where module = 'FAV' and datvyst >= '<>' and datvyst <= '<>' group by nazfirmy order by pocet desc limit <>

Nezabudnite vytvoriť "Parametre" a "Vlastnosti" pre dotaz. Parameter max môže byť voliteľný, ale potom ho nastavte na predvolenú hodnotu, napr. "5". Ďalej budeme potrebovať id práve vytvoreného používateľského dotazu, napr. "11".

3. Dotaz by sa mal dať vyvolať pomocou rozhrania API:

https://localhost:5434/c/firma/uzivatelsky-dotaz/11/call.json?fromDate=2016-01-01&toDate=2016-12-31"

4. Na prehľade kliknite na tlačidlo na pridanie komponentu (žltý kruh s bielym plusom v pravom dolnom rohu), vyberte možnosť "Výsledky dopytov používateľa" v stĺpci "Grafy" a kliknite na tlačidlo "Pridať".

5. Pre graf, ktorý ste práve pridali (mal by byť posledný, úplne dole), kliknite na tri bodky vpravo hore, vyberte "Nastavenia" a vyplňte polia:

  • Názov ľubovoľný, môže byť prázdny.

  • Typ grafu Vyberte skupinový stĺpcový graf.

  • Identifikátor dotazu používateľa 11

  • Parametre používateľského dotazu Každý parameter je uvedený na samostatnom riadku a v tvare "parameter=hodnota". Parametre sa použijú pri volaní dotazu.

Parametre fromDate (dátum začiatku) a toDate (dátum konca) sa pridávajú automaticky pri volaní, ich hodnoty sú aktuálne "From" a "To" správy. Tieto parametre sú použité aj tu vo vzorovom dotaze a sú uzavreté v jednoduchých úvodzovkách (datvyst >= '<<fromDate>>').

Nastavte parameter max na hodnotu 10, t. j. vyplňte: max=10

Názvy sérií

Tu je potrebné vypísať stĺpce z výsledku dotazu, ktoré sa majú zobraziť v grafe (nemusia to byť všetky), a nastaviť názov, pod ktorým sa budú zobrazovať v grafe. Rovnako ako v prípade predchádzajúcich parametrov, každý stĺpec je opísaný na samostatnom riadku a v tvare slúpec=názov.

Chceme stĺpec celkom zobraziť ako "celkom" a stĺpec počítadlo preplatených ako "počítadlo preplatených", preto vyplňte nasledujúce údaje:

Počet=Súčet
Počet zaplatených=Počet zaplatených

Všimnite si, že názov stĺpca je napísaný malými písmenami, rovnako ako v odpovedi na dopyt API. V jazyku SQL sa stĺpec nazýva pocetUhrazenych (veľké "U"), ale tento názov nepoužívajte.

Hodnota na osi x

Tu zadajte názov stĺpca, ktorý chcete použiť pre hodnoty osi X, v tomto prípade firma.

Typ údajov v sérii

Umožňuje nastaviť, či sa v grafe zobrazujú celé alebo desatinné čísla. V našom prípade sú to celé čísla.

6. Uložte nastavenia a graf by sa mal zobraziť.

== Výsečový diagram ==

V tomto grafe sa zobrazí len jedna séria, a to tá, ktorú zadáte ako prvú v poli "Názvy sérií". Ostatné série, ak existujú, sa ignorujú.

Viac informácií nájdete aj v našom výukovom článku - Zobrazenie vlastných výstupov v grafe

.

Did this answer your question?