Skip to main content
Zobrazenie vlastných výstupov v grafe

Ako zobraziť výstup používateľského dotazu v grafe v aplikácii na počítači?

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Vitajte v návode na zobrazenie výsledku používateľského dotazu v grafe.

Najskôr si musíte overiť, či vaša licencia zahŕňa možnosť používať modul Reporty a užívateľské dotazy. Reporty (dashboardy) sú k dispozícii už v základnom variante, t. j. vo variante Basic. Používateľské dotazy a ich vytváranie sú k dispozícii len vo variante Premium. Ak máte tento variant, používateľské dotazy nájdete v module Nástroje.

Vytvorenie používateľských dotazov si môžete objednať priamo u nás ako platenú akciu. Výstupom pre vás je vždy tabuľka, ktorej výstup môžete zobraziť v grafe. V tomto prípade je možné dotaz použiť aj v nižšom variante.

Prejdime k prvému kroku - vytvoreniu používateľského dotazu. Nebudeme sa podrobne zaoberať samotným vytváraním kódu používateľského dotazu - vyžaduje si to pokročilejšie znalosti jazyka SQL (PostgreSQL) a databázy Flexi.

V prvom kroku otvoríme modul Nástroje -> Používateľské dotazy. Ako vždy použijeme tlačidlo Nový. Zobrazí sa okno na úpravu používateľského dotazu.

Budeme pracovať s používateľským dotazom zobrazujúcim náklady, výnosy a obchodné marže za vami definované obdobie. Vstupnými parametrami sú preto dátumy od a do.

Pre inšpiráciu a testovacie účely môžete skopírovať a použiť kód dotazu uvedený vyššie. Pri vytváraní dotazu vám pomôže dokumentácia k databáze PostgreSQL a štruktúra databázy Flexi.

select date_part('Month', f.datvyst) as month, sum(f.sum total) as yield, sum(f.sumnaklady) * (-1) as cost, (sum(f.sum total) - sum(f.sumnaklady)) as difference,ROUND((sum(f.sum total) - sum(f.sumnaklady)) / sum(f.sumcelkem),2) * 100 as percentofrom ddoklfak as fleft join aaddressar a on a.idfirmy = f.idfirmywhere f.module = 'FAV' and f.sumcelkem != 0 and f.datvyst between '<>' and '<>'group by date_part('Month', f.datvyst)order by date_part('Month', f.datvyst)


Po vložení kódu do modrého poľa najprv stlačte tlačidlo Vytvoriť vlastnosti. Tlačidlo vytvorí stĺpce príslušného dotazu (samozrejme, v súlade s hodnotami selektora).

Percentuálny zisk (na 3. riadku) v grafe nezobrazíme, ale v našom prípade sa môže hodiť pri tabuľkovom výstupe.

Dotaz môžeme spustiť (tlačidlo Spustiť dotaz) bez toho, aby sa zobrazil v grafe. Výstupom bude tabuľka.

Môžete zmeniť vlastnosti (stĺpce), názov, typ údajov(Type) a ďalšie. Dá sa však povedať, že tento krok za vás urobí tlačidlo Vytvoriť vlastnosti. Všetky zmeny môžete vykonať na karte Vlastnosti.


Ďalším krokom v našom prípade bude vytvorenie vstupných parametrov pre používateľský dotaz.

Môžeme ho vytvoriť na ľubovoľnom mieste v kóde (za predpokladu, že je označený) pomocou tlačidla Vytvoriť parameter. Môžeme ho však zapísať aj ručne podľa vyššie uvedeného vzoru, napr. <<datOd>> , alebo ho najprv vytvoriť v sekcii parametrov a potom ho vložiť na ľubovoľné miesto pomocou tlačidla Vložiť parameter .

Ak otvoríme editáciu parametra (tlačidlo Zmeniť), môžeme určiť jeho dátový typ podobne ako pri vlastnostiach. Môže to byť obyčajný text, číslo, dátum, aktuálne označený záznam alebo napr. už existujúci objekt v jednej z tabuliek. V neposlednom rade môžeme určiť jeho predvolenú hodnotu.

Teraz by sme mali byť vo fáze, keď je užívateľský dotaz pripravený na premietnutie svojho výstupu do grafu v module Reports.

Najprv vytvoríme nový ovládací panel v module Správy -> Správa správ. Prístrojová doska bude po tomto kroku úplne prázdna, t. j. nenájdeme v nej žiadny graf, všetko bude potrebné pridať ručne.

Po jeho vytvorení prejdeme priamo naň, t. j. ak bol vytvorený správne, nájdeme ho priamo v ponuke modulu Reporty. Po otvorení stlačte tlačidlo + v pravom dolnom rohu správy.

Z dostupných možností vyberte položku Výsledky používateľského dotazu a potvrďte. V pravom hornom rohu novo vytvoreného poľa grafu otvoríme jeho nastavenia.

V prvých troch poliach vyberte názov, typ grafu a používateľský dotaz, z ktorého sa bude graf čerpať. Môžeme si vybrať z nasledujúcich typov.

Tu uvedené parametre používateľského dotazu sa musia zhodovať so skutočnými parametrami používateľského dotazu, t. j. je potrebné presne dodržať ich kód - v našom prípade datOd, datDo.

Hodnoty v zložených zátvorkách odkazujú na kód premennej v prehľade, ktorý si ukážeme o krok nižšie.

Hodnoty pred znamienkom rovnosti sa vzťahujú na kódy parametrov používateľského dotazu.

Názvy sérií alebo ich kódy sa musia zhodovať s kódmi vlastností používateľského dotazu. Všetky by mali mať rovnaký dátový typ aj z toho dôvodu, že na osi Y je len jedna jednotková hodnota.

Hodnota na osi X môže byť vždy len 1. V našom prípade ide o mesiac, takže pre každý mesiac budú jedinečné hodnoty výnosov, nákladov a rozdielov.

Po uložení nebude graf obsahovať žiadne výsledky - z dôvodu, že vstupné parametre nie sú vyplnené.

Opäť použite tlačidlo v pravom dolnom rohu a v časti Ostatné vyberte možnosť Premenné hlásenia.

Tu postupne pridáme dve premenné, ktoré zodpovedajú vstupným parametrom používateľského dotazu. Ako bolo uvedené vyššie, hodnoty v stĺpci Premenná sa musia zhodovať s hodnotou v zložených zátvorkách v parametroch grafu.

Po uložení premenných sa zobrazí nová tabuľka, do ktorej môžete zadať hodnoty premenných.

Po zadaní hodnôt, v tomto prípade rozsahu dátumov, sa v grafe zobrazia výsledky používateľského dotazu pre dané obdobie. Na osi Y (vertikálnej) môžeme pozorovať sumy, na osi X (horizontálnej) môžeme pozorovať mesiace.

Stĺpcový graf

Čiarový graf

Did this answer your question?