Skip to main content
Používateľské reporty

Tools - Používateľské reporty

Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Používateľské reporty

Nástroje - Správy používateľov

Metóda vytvárania používateľských zostáv (výtlačkov) je zložitá a je určená skôr pre správcov IT.

Ak túto funkciu nevidíte, požiadajte technickú podporu, aby ju sprístupnila (bezplatne, nie je dostupná vo variantoch Mini a One).

Na hornej lište tabuľky sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je popísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu".

Poznámka: Neposkytujeme podporu na úpravu používateľských správ. Ako bolo uvedené vyššie, nástroj a práca v ňom je určená skôr pre správcov IT.

__________________________________________________________________

Hlavný panel

Potvrdením tlačidla "Nový" otvoríte formulár pre nový záznam.

Zkratka:Pole "Skratka" môže obsahovať maximálne 20 znakov. Vyberte jedinečný názov stroja pre novú správu (napr. "modifiedInvoice"). Užívateľské zostavy sú v ponuke tlače nadradené štandardným tlačiam. Ak existuje viacero užívateľských správ, poradie možno určiť podľa skratky, podľa ktorej sú užívateľské správy zoradené.

Názov:Pole "Názov" môže obsahovať maximálne 255 znakov. Je to text, ktorý sa zobrazí používateľovi.

Kód formulára: Odkazuje na formulár, z ktorého bola správa prevzatá (napr. favAkt). Existujú tieto formulárové kódy:

 • tradeObvDocl - vydané objednávky

 • tradeObpDokl - prijaté objednávky

 • tradeNapDokl - prijaté objednávky

 • tradeNavDokl - vydané ponuky

 • tradePppDokl - prijaté otázky

 • tradePpvDokl - vydané dopyty

 • favAkt - vydané faktúry

 • fapAkt - prijaté faktúry

 • sklAkt - účtenky/príjmy

 • pokAkt - pokladňa

 • banAkt - banka

Hlavná správa: Vyberte si z vami vytvorených správ.

__________________________________________________________________

Tvorba správy

Základom pre tvorbu zostáv je nástroj Jaspersoft Studio vo verzii 6.11.

Verzia iná ako 6.11 nie je v súčasnosti podporovaná.

Inštalácia aplikácie Jaspersoft Studio

 1. Stiahnite si Jaspersoft Studio z https://community.jaspersoft.com/project/jaspersoft-studio/ (vyžaduje sa registrácia).Vyberte príslušný inštalačný balík (alebo archív) podľa vášho operačného systému.

 2. Po spustení aplikácie Studio aktivujte zobrazenie Project Explorer a cez kontextovú ponuku projektu MyReports vyberte položku Build Path / Configure Build Path...

  .

 3. Pomocou tlačidla Add External JARs... pridajte do projektu všetky súbory .jar z FlexiBee začínajúce na winstrom-, ako aj binding-1.1.1b-modified.jar.Súbory nájdete v adresári vyrovnávacej pamäte verzie (alebo priamo v inštalácii):WindowsC:\Documents and Settings\${užívateľ}\.winstrom\cache/${version}/ alebo C:\Program Files\WinStrom\lib/Linux$HOME/.winstrom/cache/${version}/ alebo /usr/share/flexibee/lib/macOS/Users/${user}/.winstrom/cache/${version}/ alebo /Applications/FlexiBee.app/Contents/Resources/Java/ Adresár cache sa vytvorí pri automatickej aktualizácii servera. Ak ho nemáte (napr. pri lokálnej inštalácii), použite inštalačné súbory zo systému.

__________________________________________________________________

Upraviť správy

 1. Otvorte požadovanú zostavu v štúdiu (napr. Vydaná faktúra - favAkt/invoiceKB.jrxml).

 2. Upravte a uložte.

 3. Skompilujte zostavu pomocou tlačidla Skompilovať zostavu na paneli nástrojov upravovanej zostavy. Tým sa vytvorí súbor s príponou .jasper na rovnakom mieste.

 4. Spustite FlexiBee, prihláste sa do spoločnosti a spustite Nástroje - Používateľské prehľady. Ak položka nie je viditeľná, požiadajte naše obchodné oddelenie o úpravu licencie.

 5. Vytvorte novú používateľskú správu a na karte Prílohy vložte súbory .jasper, ktoré tvoria správu.

 6. Všetko uložte a znovu otvorte správu.

 7. Nynie nastavte hlavnú správu (napr. na invoice.jasper).

Poznámka: Ak chcete prispôsobiť pokročilejšie zostavy, napríklad značky pre Geis Parcel CZ, musíte do projektu pridať ďalšie súbory .jar: xstream a softeu-svninfo.

__________________________________________________________________

Karta Nastavenia správy

Povolenie rozšírenej verzie: Vyberte

kde je možné toto pole skontrolovať aj v aplikácii, napríklad v zostave Prehľad skladových kariet. Na zistenie výberu rozšírenej verzie v správe možno použiť volanie $P{_LOADER}.isRozsireny()

.

Povolenie súhrnných riadkov:Toto sa používa pri niektorých obchodných výkazoch. Toto nastavenie určuje, či sa majú tlačiť súčty, napr. peňazí, pretože pre niektoré záznamy súčty v rôznych fázach obchodného kolobehu bezvýznamné (napr. dopyty klientov nemusia obsahovať ceny). Volanie $P{_LOADER}.isSummed()

možno použiť na zistenie zapnutých súčtových riadkov v zostave.

Predvolený počet záznamov: Môžete si vybrať:

 • Aktuálny záznam - používa sa len pre výtlačky, ktoré majú ako predvolenú hodnotu "Aktuálny záznam".

 • Všetky záznamy - nastavené pre súhrnné správy, napríklad súhrny dokumentov

__________________________________________________________________

karta Priečinky

Nahrajte upravenú správu do príloh, ako aj všetko z podadresára subreports.
Po uložení bude správa už prístupná v tejto sekcii. Ak chcete zmeniť túto zostavu na predvolenú, môžete ju upraviť v type dokumentu (na karte Tlač, zmeniť existujúci riadok).

Ak chcete vytvorenú správu preniesť do klienta, použite exporty XML a importy.

__________________________________________________________________

Poznámky

 • Ak upravujete správu obsahujúcu čiastkové správy, uložte tieto čiastkové správy ako prílohy. Použite tieto uloženia namiesto našich, pretože nie sme schopní zaručiť úplnú spätnú kompatibilitu.

 • Aby ste mohli načítať čiastkové správy z db, musíte vo volaní čiastkovej správy uviesť ich názvy. Napríklad vo faktúre je použitý súbor invoiceKBpolozky.jasper, ale ak má upravená zostava používať na výpis položiek podsprávu, je potrebné nahradiť volanie $P{_LOADER}.getSubreport( "invoiceKBpolozky.jasper" ) volaním $P{_LOADER}.getSubreport( "db:invoiceKBpolozky" ) - pokiaľ sa počas načítania nezmenil názov súboru jasper podsprávy.

Did this answer your question?