Skip to main content
Cenové skupiny

Cenové skupiny zákazníkov

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Tovar - Cenové skupiny

Zákazníkov priradíte do cenových skupín v závislosti od spôsobu nastavenia zliav k štandardným predajným cenám. Ponúkajú sa v ponuke Produkty - Cenník - záložka Cenové úrovne - tlačidlo Pridať/Odobrať - tlačidlo Nový - záložka Cenové skupiny.

Upozornenie!

"Cenníkové skupiny" je možnosť, ktorá patrí k službe, ktorá rozširuje cenník. Je možné ho použiť len vo verzii Business, Premium.


Svojich zákazníkov môžete zaradiť do skupín cenníkov a rozdeliť ich tak do skupín podľa nastavených predajných cien.

Zoznam môžete spustiť v module "Merchandise" v rámci možnosti "Cenové skupiny".

Na hornej lište tabuľky sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

Hlavný panel

Stlačením tlačidla Alt+N alebo klávesovej skratky otvoríte formulár pre nový záznam.

Na hornej lište formulára sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu."

Skratka

Povinné pole, môže obsahovať maximálne 20 znakov. Hodnota musí byť jedinečná medzi záznamami.

Zkratka (tiež kód) je skrátené označenie skupiny.Odporúčame zvoliť skratku, ktorá vyjadruje vlastnosť zadanej skupiny. Potom nemusíte premýšľať o tom, čo skupina znamená.

Názov

Povinné pole, môže obsahovať až 255 znakov.

Všeobecne reprezentuje záznam v zostavách, tlačových zostavách alebo výberových zoznamoch, preto by mal byť záznam jednoznačne reprezentovaný.Ak máte nastavené cudzie jazyky v úvodných nastaveniach, potom stlačením tlačidla "+" môžete vyplniť pole "Názov" vo vybraných cudzích jazykoch. Tieto jazykové varianty názvu sa tlačia na dokumenty pri tlači v cudzích jazykoch. Stlačením tlačidla "-" zatvorte pole s cudzojazyčným názvom.

Záložka Texty

Karta "Texty" obsahuje všetky číselníky a zoznamy. Ide o dve polia, ktorých vyplnenie nie je povinné.

Opis - Môžete uviesť podrobnejší opis.

Poznámka - Ďalšia poznámka k cenovej skupine.

Správa karty

Záložka "Správa" obsahuje údaj o časovej platnosti a tiež viditeľnosti daného záznamu v číselníku (zozname). Platnosť záznamu je daná rozsahom kalendárnych rokov. V rozsahu zadaných rokov je záznam platný, v ostatných rokoch je záznam neplatný a záznam sa v číselníku vôbec nezobrazí. Obmedzením platnosti zabezpečíte, aby používateľ nebol zdržovaný pri bežnom používaní kódovníka prezeraním záznamov, ktoré sa už nepoužívajú.

Keďže dátum skončenia platnosti je založený na kalendárnych rokoch, nezodpovedá fiškálnym účtovným obdobiam.

Valid from - Kalendárny rok začiatku záznamu.

platnosť do - Kalendárny rok ukončenia platnosti záznamu.

Ak požadujete neobmedzenú platnosť záznamu, nemeňte predvolenú hodnotu "0" v poli platné od a hodnotu "9999" v poli platné do. Záznam bude potom použiteľný vo všetkých kalendárnych rokoch a v zozname sa objaví v každom kalendárnom roku.

Ak vyplníte polia Platí od a Platí do hodnotou "2016", záznam bude použiteľný len v roku 2016, t. j. bude viditeľný v zozname len v tomto roku (pozri účtovné obdobie bočné navigačné záhlavie)

Kabica Cenové úrovne

Karta sa vyplní pomocou tlačidla . Zobrazí sa dialógové okno na výber cenových úrovní.

Pomocou zaškrtávacieho políčka vyberte požadovanú cenovú úroveň pre cenovú skupinu. Pomocou tlačidla ju prenesiete do cenovej skupiny. Tu nastavené predajné ceny sa budú vzťahovať na všetkých zákazníkov, ktorí budú zaradení do cenovej skupiny, t. j. ktorí budú mať cenovú skupinu vyplnenú v adresári na karte "Rozšírené".

Zkratka - Zkratka názvu danej cenovej úrovne.

Názov - Názov cenovej úrovne.

Cenová úroveň je dočasná - Používa sa na zadanie zliav na určité obdobie, napr. sezónnych cien; jej začiarknutím sa otvoria dve polia platí od dátumu: a platí do dátumu:, do ktorých vyplníte, od kedy do kedy táto úroveň platí,

  • Dátum platnosti od - Dátum, od ktorého platí dočasná zľava; pole je prístupné po začiarknutí príznaku Cenová úroveň je dočasná.

  • Dátum platnosti - Dátum, do ktorého platí dočasná zľava; pole sa sprístupní začiarknutím príznaku Cenová úroveň je dočasná.

Stredisko - K dispozícii sú strediská zaznamenané v ponuke Nástroje - Číselníky - Strediská; bez nich sa žiadny doklad nezaúčtuje.

Cenová karta

Zaokrúhľovanie cien

Táto časť sa používa na zaokrúhlenie predajnej ceny pre danú cenovú úroveň. V závislosti od typu ceny na karte a tu nastaveného zaokrúhľovania sa predajná cena pre danú cenovú úroveň zaokrúhľuje. Bežnú predajnú cenu je možné zaokrúhliť nahor na najbližšiu desiatku, ale predajnú cenu pre vybrané skupiny zákazníkov a tovaru už zaokrúhľovať nemožno.

Metóda - Vyberte z nasledujúcich možností: hore, dole, matematická.

Zaokrúhľovanie - Vyberte z možností: nezaokrúhľovať alebo zaokrúhľovať na tisícky, stotiny, desatiny, jednotky, desiatky, stovky, tisícky.

Metóda tvorby predajných cien (PC)

Pre vybrané skupiny zákazníkov a skupiny tovaru môžete nastaviť samostatné predajné ceny, ktoré sa môžu úplne líšiť od bežných predajných cien.

Môžu vychádzať z aktuálnych predajných cien poskytovaním obchodných zliav (rabatov). Táto možnosť je určená najmä na rokovania veľkoobchodníka s predajcom, keď dodávateľ určuje predajnú cenu a dohaduje sa nákupná cena pre predajcu. Keďže jedinou východiskovou cenou je predajná cena, predajná cena sa musí brať ako základ (100 %) pre výpočet nákupnej ceny pre obchodníkov. Percentuálny rabat udáva, o koľko bude kúpna cena u predajcu nižšia ako bežná predajná cena.

Výpočet = PC-(PC/100*%rebate)

Príklad: ponúknete predajcovi, že mu predáte výrobok, ktorý predávate za 100 Kč, za 50 Kč. Dáte mu teda 50 % zľavu.

Užívateľ, ktorý pracuje so zľavou na základe nákupných cien, má možnosť založiť predajnú cenu na nákupnej cene pripočítaním zľavy. Toto je iný pohľad na rovnakú cenovú štruktúru.


Výpočet = NC/(100-% zrážka)*100

Ďalším variantom je výpočet, pri ktorom sa východisková cena stáva nákupnou cenou pripočítaním marže (obchodnej ceny). Predajca si ju stanovuje interne a svoje predajné ceny vypočítava podľa nákupných cien. Percento marže udáva, o koľko percent bude jeho predajná cena vyššia ako nákupná cena. Môže mať aj záporné hodnoty (predaj so stratou), maximálne do výšky -100 %.

Výpočet = NC *(%margin+100)/100

Príklad: nakúpite výrobok za 50 Kč a predáte ho za 100 Kč, t. j. so ziskom rovnajúcim sa nákupnej cene, takže marža je 100 %.

Základná cena - výpočet základnej predajnej ceny pre vybranú skupinu tovarov a skupinu spoločností; vyberte si z nasledujúcich možností:

nákupná cena - metóda výpočtu vychádza z nákupnej ceny bez DPH; ako metódu výpočtu si potom môžete vybrať z možností marža a rabat,

predajná cena - nevypočítava sa automaticky pre tovar zaradený do tejto skupiny, ale priamo pre každú položku zvlášť; táto metóda sa používa pri službách, poplatkoch atď.

Metóda výpočtu - Ak je pole Predvolená cena nastavené na hodnotu Nákupná cena, potom toto pole ponúka 2 možnosti: maržu alebo zľavu; ak je pole Predvolená cena nastavené na hodnotu Predajná cena, potom toto pole ponúka hodnotu zľavy,

% Uvádza percentuálny podiel v závislosti od metódy výpočtu, napr. percento marže, rabatu, zľavy.

Karta Vybrané skupiny

Pre všetky skupiny tovaru - Cenová úroveň sa vzťahuje na všetky skupiny tovaru.

Neuplatňujte zľavu z účtenky

Týka sa všetkých spoločností

Záložka Texty

Opis - Opis cenovej úrovne.

Poznámka - Ďalšia poznámka k cenovej úrovni.

Správa karty

Záložka "Správa" obsahuje údaj o časovej platnosti a tiež viditeľnosti daného záznamu v číselníku (zozname). Platnosť záznamu je daná rozsahom kalendárnych rokov. V rozsahu zadaných rokov je záznam platný, v ostatných rokoch je záznam neplatný a záznam sa v číselníku vôbec nezobrazí. Obmedzením platnosti zabezpečíte, aby používateľ nebol zdržovaný pri bežnom používaní kódovníka prezeraním záznamov, ktoré sa už nepoužívajú.

Keďže dátum skončenia platnosti je založený na kalendárnych rokoch, nezodpovedá fiškálnym účtovným obdobiam.

Valid from - Kalendárny rok začiatku záznamu.

platnosť do - Kalendárny rok ukončenia platnosti záznamu.

Ak požadujete neobmedzenú platnosť záznamu, nemeňte predvolenú hodnotu "0" v poli platné od a hodnotu "9999" v poli platné do. Záznam bude potom použiteľný vo všetkých kalendárnych rokoch a v zozname sa objaví v každom kalendárnom roku.

Ak vyplníte polia Platí od a Platí do hodnotou "2016", záznam bude použiteľný len v roku 2016, t. j. bude viditeľný v zozname len v tomto roku (pozri účtovné obdobie bočné navigačné záhlavie)

Cenová karta

.

Záložka Skupiny produktov

Kliknutím na tlačidlo Pridať/Odobrať sa dostanete do ponuky Tovar - Skupiny tovarov a materiálov. Vyberte skupinu produktov a potvrďte výber tlačidlom OK.

Záložka Adresár

Kliknutím na tlačidlo Pridať/Odobrať sa dostanete do ponuky Obchodní partneri - Adresy firiem. Vyberte spoločnosť a potvrďte výber kliknutím na OK.

Karta Cenové skupiny

Kliknutím na tlačidlo Pridať/Odobrať sa dostanete do ponuky Produkty - Cenníkové skupiny. Vyberte cenovú skupinu a potvrďte výber tlačidlom OK.

Did this answer your question?