Skip to main content
Cenové úrovne

Cenové úrovne v ABRA Flexi

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Produkty - Cenové úrovne

Tento formulár slúži na definovanie predajných zliav pre vybrané skupiny tovaru, cenníkové položky, jednotlivé firmy, cenové skupiny a cenníkové položky. Súčasne je možné nastaviť až štyri úrovne množstevných zliav, ako aj dočasné zľavy, napr. pre jarné a jesenné výpredaje.

Highlights

Tento zoznam patrí k službe, ktorá rozširuje cenník. Je možné ho použiť len vo verzii Business, Premium.

Všeobecné informácie o číselníkoch nájdete v Nastavenie základných parametrov, časť Dialery.

Pomocou cenovej úrovne program umožňuje poskytovať zľavy pre vybrané skupiny zákazníkov, pre vybrané skupiny tovaru. Súčasne je možné nastaviť až štyri úrovne množstevných zliav. Táto možnosť umožňuje nastaviť dočasné zľavy, napr. počas jarných a jesenných výpredajov atď.


Cenové úrovne sa používajú pri vystavovaní dokladov na predaj tovaru zo skladu, a to na faktúru aj na hotové.

Zoznam môžete spustiť v module "Položky" v rámci možnosti "Cenové úrovne".

Na hornej lište tabuľky sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

Hlavný panel

Stlačením tlačidla Alt+N alebo klávesovej skratky otvoríte formulár pre nový záznam.

Horná lišta formulára obsahuje sériu tlačidiel, ktorých význam je popísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

.

Skratka

Povinné pole, môže obsahovať maximálne 20 znakov. Hodnota musí byť jedinečná medzi záznamami.

Vyberte ho, ak chcete vyjadriť vlastnosť zadanej úrovne. Potom nemusíte premýšľať o tom, čo úroveň znamená.

Názov

Povinné pole, môže obsahovať až 255 znakov.

Všeobecne reprezentuje záznam v zostavách, tlačových zostavách alebo výberových zoznamoch, takže by mal jednoznačne reprezentovať záznam.

Ak ste nastavili cudzie jazyky v úvodných nastaveniach, potom môžete vyplniť pole "Názov" vo vybraných cudzích jazykoch stlačením tlačidla "+". Tieto jazykové varianty názvu sa tlačia na dokumenty pri tlači v cudzích jazykoch. Stlačením tlačidla "-" zatvorte pole s cudzojazyčným názvom.

Cenová úroveň je dočasná

Používa sa na zadanie zliav pre určité obdobie, napr. sezónnych cien; po jeho zaškrtnutí sa otvoria dve polia platné od dátumu: a platné do dátumu:, do ktorých vyplníte od kedy do kedy je táto úroveň platná.

platné od dátumu

Dátum, od ktorého sa uplatňuje dočasná zľava; pole je prístupné po začiarknutí príznaku cenová úroveň je dočasná.

Platnosť do dátumu

Dátum, do ktorého je dočasná zľava platná; pole je prístupné po skontrolovaní príznaku cenová úroveň je dočasná.

Ďalšie plnenie je rozdelené do niekoľkých kariet.

Cenová karta

Zaokrúhľovanie cien

Rieši zaokrúhľovanie predajnej ceny pre danú cenovú úroveň. Typ ceny (bez DPH, presne s DPH, s koeficientom DPH) je riešený na hlavnom paneli každej karty cenníka, kde je riešené aj zaokrúhľovanie aktuálnych predajných cien. V závislosti od typu ceny na karte a tu nastaveného zaokrúhľovania sa predajná cena pre danú cenovú úroveň zaokrúhľuje.
Vďaka týmto dvom spôsobom zaokrúhľovania je možné zaokrúhliť bežnú predajnú cenu na desiatky, ale nie zaokrúhliť predajnú cenu pre vybrané skupiny zákazníkov a tovaru.

Metóda

Vyberte si z nasledujúcich možností: hore, dole, matematické.

Objednávka

Vyberte si z možností: nezaokrúhľovať alebo zaokrúhľovať na tisíciny, stotiny, desatiny, jednotky, desiatky, stovky, tisícky.

Metóda tvorby predajných cien (PC)

Pre vybrané skupiny zákazníkov a skupiny tovarov možno nastaviť samostatné predajné ceny, ktoré sa môžu úplne líšiť od bežných predajných cien.

  • Môžu vychádzať z aktuálnych predajných cien poskytovaním obchodných zliav (rabatov). Táto možnosť je určená najmä pre rokovania veľkoobchodníka s predajcom, keď dodávateľ určuje predajnú cenu a dohaduje sa nákupná cena pre predajcu. Keďže jedinou východiskovou cenou je predajná cena, predajná cena sa musí brať ako základ (100 %) pre výpočet nákupnej ceny predajcu. Percentuálny rabat udáva, o koľko bude kúpna cena u predajcu nižšia ako bežná predajná cena.
    Výpočet = PC-(PC/100*%rebate)

Príklad: ponúkate predajcovi to, čo predávate za 100,- Sk, za 50,- Sk. Dáte mu teda 50 % zľavu.

  • Ten, kto je zvyknutý pracovať so zľavou na základe nákupných cien, má možnosť založiť predajnú cenu na nákupnej cene pridaním zľavy. Je to vlastne iný spôsob, ako sa pozrieť na rovnakú štruktúru ceny.
    Výpočet = NC/(100-% zrážka)*100

  • Ďalší spôsob je výpočet, pri ktorom je východiskovou cenou nákupná cena plus marža (obchodná cena). Tú si interne stanovuje maloobchodný predajca a na základe nákupných cien vypočítava svoje predajné ceny. Percento marže udáva, o koľko percent bude jeho predajná cena vyššia ako jeho nákupná cena. Môže mať aj záporné hodnoty (predaj so stratou), ktoré môžu byť maximálne -100 %.
    Výpočet = NC *(%margin+100)/100

Príklad: Kúpim niečo za 50,- Sk a predám to za 100,- Sk, t. j. so ziskom rovnajúcim sa tomu, čo ma to stálo. Marža je teda 100 %

Východisková cena

Toto je východisková cena pre výpočet základnej predajnej ceny pre vybranú skupinu tovaru a vybranú skupinu spoločností. Je možné si vybrať medzi nákupnou alebo predajnou cenou.

Metóda výpočtu

Ak je predvolená cena "nákupná cena", metóda výpočtu vyberá z dvoch možností: marža alebo zľava. Ak je predvolená cena "predajná cena", potom jedinou možnosťou metódy výpočtu je použitie zľavy

% (percento) udáva percento v závislosti od metódy výpočtu. Môže to byť percento marže, percento zľavy, percento zľavy

Metóda vytvorenia PC (2-5) s množstevnými zľavami

Pre vybrané skupiny zákazníkov je možné nastaviť samostatné predajné ceny s množstevnými zľavami pre vybrané skupiny tovaru, ktoré môžu byť úplne odlišné od bežných predajných cien s množstevnými zľavami.

Metóda výpočtu je rovnaká ako v predchádzajúcom odseku. A je na každom používateľovi, či pre danú skupinu tovarov a firiem a pre predaj s množstevnými zľavami ponechá rovnaké predvolené nastavenia cien a spôsobu výpočtu, alebo si nastaví iný spôsob výpočtu

Predvolená cena

Toto je predvolená cena pre výpočet predajnej ceny s množstevnými zľavami pre vybranú skupinu tovaru a vybranú skupinu firiem. Je možné si vybrať medzi nákupnou alebo predajnou cenou.

Metóda výpočtu

Ak je predvolená cena "nákupná cena", metóda výpočtu vyberá z dvoch možností: marža alebo zľava.Ak je predvolená cena "predajná cena", jedinou možnosťou metódy výpočtu je použitie zľavy

Z množstva

Možno nastaviť až 4 úrovne množstva, čím sa vytvoria až 4 úrovne množstevných zliav. Je na každom používateľovi, ako túto možnosť využije. Ak zadáte množstevnú zľavu z množstva napr. 10, 50, 100 MJ (MJ = kg, ks, litre = ako je MJ uvedené v cenách), potom sa pri predaji 1-9 MJ automaticky ponúkne základná cena (1.), pri predaji 10-49 MJ sa automaticky ponúkne 2. cena, pri predaji 50-99 MJ sa automaticky ponúkne 3. cena, pri predaji 100 a viac MJ sa automaticky ponúkne 4. cena.% (percento) Udáva percento v závislosti od metódy výpočtu. Môže to byť percento marže, percento zľavy alebo percento zľavy.

Karta Vybrané skupiny

Táto karta slúži na výber skupín tovaru, pre ktoré sa použije nastavená cenová úroveň. Zároveň vám umožní označiť, či sa cenová úroveň bude vzťahovať na všetky spoločnosti. Ak chcete, aby sa úroveň vzťahovala len na určité spoločnosti alebo skupiny spoločností, môžete spoločnosti rozdeliť do cenových skupín.

Ak chcete používať cenovú úroveň jednej spoločnosti pre všetky tovary, musíte vybrať všetky skupiny tovarov a vytvoriť vlastnú cenovú skupinu pre túto spoločnosť, ktorej priradíte túto cenovú úroveň.

A naopak - ak chcete napríklad zľavniť jednu skupinu tovaru pre všetkých zákazníkov, vyberiete jednu skupinu tovaru a skontrolujete platnosť pre všetky spoločnosti.

Záložka Texty

Vyplnenie karty je voliteľné.

Popis

Podrobnejší popis cenovej úrovne.

Poznámka

Ďalšia poznámka k cenovej úrovni.

Správa karty

Záložka "Administrácia" obsahuje údaj o časovej platnosti a tiež viditeľnosti daného záznamu v číselníku (zozname). Platnosť záznamu je daná rozsahom kalendárnych rokov. V rozsahu zadaných rokov je záznam platný, v ostatných rokoch je záznam neplatný a záznam sa v číselníku vôbec nezobrazí. Obmedzením platnosti zabezpečíte, aby používateľ nebol zdržovaný pri bežnom používaní kódovníka prezeraním záznamov, ktoré sa už nepoužívajú.

Keďže dátum skončenia platnosti je založený na kalendárnych rokoch, nezodpovedá fiškálnym účtovným obdobiam.

platné od

Kalendárny rok začiatku záznamu.

platné do

Kalendárny rok ukončenia platnosti záznamu.

Ak požadujete neobmedzenú platnosť záznamu, nemeňte predvolenú hodnotu "0" v poli platné od a hodnotu "9999" v poli platné do. Záznam bude potom použiteľný vo všetkých kalendárnych rokoch a v zozname sa objaví v každom kalendárnom roku.

Ak vyplníte polia Platí od a Platí do hodnotou "2016", záznam bude použiteľný len v roku 2016, t. j. bude viditeľný v zozname len v tomto roku (pozri účtovné obdobie bočné navigačné záhlavie)

Cenová karta

.

Kliknutím na tlačidlo Pridať/Odobrať sa dostanete do ponuky Produkty - Cenník. Vyberte položku cenníka a potvrďte výber kliknutím na OK.

Záložka Skupiny tovaru

Kliknutím na tlačidlo Pridať/Odobrať sa dostanete do ponuky Tovar - Skupiny tovarov a materiálov. Vyberte skupinu tovaru a potvrďte výber tlačidlom OK.

Záložka Adresár

Kliknite na tlačidlo Pridať/Odobrať a budete prepnutí do ponuky Obchodní partneri - Adresy firiem. Vyberte spoločnosť a potvrďte výber kliknutím na OK.

Karta Cenové skupiny

Kliknutím na tlačidlo Pridať/Odobrať sa dostanete do ponuky Produkt - Cenové skupiny. Vyberte cenovú skupinu a potvrďte výber kliknutím na OK.

Súvisiace

Did this answer your question?