Skip to main content
Skupiny tovarov

Skupiny tovarov a materiálov v ABRA Flexi

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Tovar - skupiny tovarov a materiálov

Základnou funkciou formulára je rozdelenie zásob na účely uplatnenia cien. Rozdeľuje tovar do skupín, ako sú kancelárske potreby, materiál a služby, ktoré majú spoločné účtovníctvo. Hodnoty zadané v tomto formulári sa potom ponúkajú v záhlaví položky cenníka v poli Skupina tovaru v ponuke Tovar - Cenník.

Hlavný panel

Stlačením tlačidla Alt+N alebo klávesovej skratky otvoríte formulár pre nový záznam.

Na hornej lište formulára sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je popísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

Skratka

Povinné pole, môže obsahovať maximálne 20 znakov. Hodnota musí byť jedinečná medzi záznamami.

Zkratka (tiež kód) je skrátené označenie skupiny.Odporúčame zvoliť skratku, ktorá vyjadruje vlastnosť zadanej skupiny. Potom nemusíte premýšľať o tom, čo skupina znamená.

Názov

Povinné pole, môže obsahovať až 255 znakov.

Všeobecne reprezentuje záznam v zostavách, tlačových zostavách alebo výberových zoznamoch, preto by mal byť záznam jednoznačne reprezentovaný.Ak máte nastavené cudzie jazyky v úvodných nastaveniach, potom stlačením tlačidla "+" môžete vyplniť pole "Názov" vo vybraných cudzích jazykoch.

Tieto jazykové varianty názvov sa pri tlači v cudzích jazykoch vypisujú do dokumentov. Stlačením tlačidla "-" zatvoríte pole s názvom v cudzích jazykoch.

Ďalšie plnenie je rozdelené do niekoľkých kariet.

Základné informácie

Na tejto karte nastavíte počítadlo účtov. Slúži na zjednodušenie účtovania skladových pohybov pri vystavovaní vydaných faktúr, prijatých faktúr, výdajok, výdajok a príjemiek. Účet skladu je nastavený v zozname skladov.

Hodnoty vyberáte pomocou ikon vpravo - tie vás presmerujú do ponuky Účtovníctvo - Účtový rozvrh.

Účty

pro-issued-invoice/cash-income

Umožňuje rozdeliť účtovanie v rámci výnosov na rôzne analytické účty pri predaji tovaru, materiálu, výrobkov a služieb na základe faktúr a hotovosti.

Pri vystavení faktúry v ponuke Predaj - Vydané faktúry (pokladničný doklad) sa v závislosti od zvoleného Typu faktúry (pokladničný doklad) uloží do záložky Účtovný doklad a riadok DPH (zvyčajne 311/211) hlavičky dokladu Účtovný doklad MD.

Ak vyplníte pole Špecifikácia dokladu na záložke Špecifikácia dokladu, potom sa na záložke Účtovanie a riadok DPH spresnia aj ostatné účty (účet Dal a účty DPH). Tieto účty sa potom prenesú do položky dokladu.

Ak vyberiete ako Typ položky Cenníková položka a potom Kód, potom sa toto zaúčtovanie položky v záložke Účtovníctvo/upresnenie => Dal základ: opraví podľa nastavenej protiúčetnej skupiny, ktorá je vybraná k vybranému cenníkovému kódu. Zároveň sa zruší začiarknutie príznaku Kopírovať hodnotu zo záhlavia dokumentu.

Príklad:
V predpise účtovania máte nastavený predpis "Predaj predaného tovaru" => Účet príjemky Dal 604000. V účtovnom rozvrhu máte rozdelené tržby za predaj tovaru napr. na 604001 Tržby za predané drevo, 604002 Tržby za predané laty, 604003 Tržby za predané palubovky. Toto rozdelenie však nechcete riešiť prostredníctvom predpisu účtovania, máte tri skupiny tovarov (hranoly, laty, palubovky), v každej skupine vyplníte príslušný protiúčet pre vystavené faktúry, čím zabezpečíte automatické zaúčtovanie tržieb za tieto skupiny tovarov na správne účty.

pre-prijatie-faktúry/platby-platby

Umožňuje rozdeliť účtovanie v rámci výnosov na rôzne analytické účty pri predaji tovaru, materiálu, výrobkov a služieb z cenníkových cien na faktúry a za hotovosť.

Pri vystavení faktúry v ponuke Predaj - Prijaté faktúry (pokladničný doklad) sa v závislosti od zvoleného Typu faktúry (pokladničný doklad) uloží do záložky Účtovný doklad a riadok DPH (zvyčajne 321/211) v hlavičke dokladu Účtovný doklad MD.

Ak vyplníte pole Špecifikácia dokladu na záložke Špecifikácia dokladu, potom sa na záložke Účty DPH a DPH spresnia aj ostatné účty (Účty DPH a DPH). Tieto účty sa potom prenesú do položky dokladu. Ak ako Typ položky vyberiete Cenníková položka a potom Kód, potom sa toto zaúčtovanie položky v záložke Účtovníctvo/Upresnenie => Má dátumy základne: opraví podľa nastavenej protiúčetnej skupiny, ktorá je vybraná k vybranému cenníkovému kódu. Zároveň sa zruší začiarknutie príznaku Kopírovať hodnotu zo záhlavia dokumentu.

Príklad:
V predpise účtovania máte nastavený predpis "Nákup tovaru (spôsob A)" => Výdavkový účet MD 131000. Nákupy tovaru od jedného dodávateľa však sledujete osobitne na samostatnom účte 131001. Toto rozdelenie nechcete riešiť prostredníctvom predpisu na odoslanie. Preto pre jeho tovar určíte samostatnú skupinu (v závislosti od predaja tohto tovaru môže existovať viac skupín), kde vyplníte protiúčet 131001, čím zabezpečíte, že nákup tejto skupiny tovaru sa automaticky zaúčtuje na správny účet.

Počítačový účet nastavený tu pre prijaté faktúry a pokladničné doklady sa automaticky vyplní aj ako počítadlo v automaticky generovanej príjemke, ak je v type Prijaté faktúry a Pokladničnom doklade zaškrtnutá voľba "Automaticky generovať skladové doklady". Účet skladu sa vyplní z nastavení v zozname skladov.

pro-skladova-príjemka

.

Informácia o tom, na ktorý protiúčet sa má účtovať príjemka na sklad pri ručnom vytváraní príjemky, ale aj pri automatickom vytváraní príjemky pri nákupe zoznamového tovaru na faktúru alebo za hotovosť. V tomto prípade musí byť vo formulári Typ príjemky faktúry a vo formulári Seznam výdajok začiarknutý príznak Automaticky generovať skladové príjemky. Účet skladu je nastavený v zozname skladov.

Pri ručnom generovaní príjemky sa v závislosti od zvoleného skladu na záložke Špecifikácia dokladu do hlavičky príjemky uloží Predpis príjemky a následne sa na záložke Účtovníctvo do poľa Účtovníctvo uloží účet z tohto predpisu. Skladový účet sa pridáva z formulára Skladový zoznam (pre tovar zvyčajne 132). Tieto účty sa potom prenesú do položky Príjemky na karte Účtovníctvo/Úpravy.

Ak vyberiete v záložke Hlavný kód z cenníka komoditu, ktorú ste priradili do skupiny, potom sa toto zaúčtovanie položky v záložke Účtovníctvo/Upresnenie => Základná suma: opraví podľa protiúčtu skupiny vybranej komodity nastavenej tu - v poli Skladový príjem.

Príznak Kopírovať hodnotu zo záhlavia dokumentu nebude začiarknutý.

Účtovníctvo sa bude správať podobne pri automatickom generovaní pokladničného dokladu pre nákupy na faktúru a v hotovosti.

na vyradenie zo skladu

Táto voľba určuje protiúčet, na ktorý sa účtuje vyskladnená účtenka, a to tak pri ručnom vytváraní účtenky, ako aj pri automatickom vytváraní účtenky pri predaji položky zoznamu na faktúru alebo v hotovosti. V takom prípade musí byť v type vystavenia faktúry a v zozname pokladničných dokladov zaškrtnuté "Automaticky generovať skladové doklady". Účet skladu je nastavený v zozname skladov.

Keď ručne vygenerujete príjemku, v závislosti od vybraného skladu sa uloží do do záložky "Špecifikácia dokladu" predpis zaúčtovania a následne do záložky účtovníctvo" v poli "Protiúčet" účet z tohto predpisu. Skladový účet sa uloží zo zoznamu skladov (zvyčajne 132 pre tovar). Tieto účty sa potom prenesú na kartu účtovníctvo/refinements. Ak v záložke "Hlavné" vyberiete kód z cenníka tovaru, ktorý ste priradili do skupiny, opraví sa toto zaúčtovanie položky v záložke "Účtovanie/upresnenie" => "Má sa dať základ:" podľa protiúčtu skupiny vybraného tovaru nastaveného tu - v poli "Na výdaj zo skladu". Zároveň sa zruší začiarknutie políčka "Kopírovať hodnotu z hlavičky dokumentu".

Účtovníctvo sa správa rovnako pri automatickom generovaní expedičného listu pre predaj na faktúru a v hotovosti.

Poznámka

Niektoré účty v tomto nastavení sú predvyplnené. Odporúčame vám, aby ste si tieto nastavenia pozorne prezreli a podľa potreby ich upravili.

Základná karta Cenová úroveň

Highlights

Táto karta patrí službe, ktorá rozširuje cenník.

Minimálna marža (%)Minimálny rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou v %.

Typ ceny

Určuje, na aký typ predajnej ceny sa zaokrúhľovanie vzťahuje; vyberte jednu z nasledujúcich možností:

 • .

  bez DPH

podľa metódy predajných cien sa z nákupnej ceny vypočíta predajná cena bez DPH; podľa metódy zaokrúhľovania cien sa zaokrúhli cena a pripočíta sa presná DPH. Tým sa vypočíta konečná predajná cena vrátane DPH, ktorá sa už nezaokrúhľuje.

 • vrátane DPH (presne)

podľa zvoleného nastavenia spôsobu tvorby predajnej ceny sa z nákupnej ceny vypočíta presná predajná cena bez DPH plus presne vypočítaná DPH. Uvádza sa tu presná predajná cena vrátane DPH, ktorá sa zaokrúhľuje podľa metódy zaokrúhľovania cien. DPH sa vypočíta spätne z tejto zaokrúhlenej predajnej ceny presným spôsobom.

Zaokrúhľovanie cien

Rieši zaokrúhľovanie predajnej ceny pre danú skupinu tovaru. Ktorá cena je zaokrúhlená, rieši Typ ceny (bez DPH, presne vrátane DPH, s koeficientom DPH).

Metóda - Vyberte si z možností: hore, dole, matematická.

Zaokrúhľovanie - Vyberte z možností: nezaokrúhľovať alebo zaokrúhľovať na tisícky, stotiny, desatiny, jednotky, desiatky, stovky, tisícky.

Presunúť do cenníka - Ak vykonáte zmenu v skupine tovarov, použite túto možnosť, aby sa vykonané zmeny premietli do všetkých položiek cenníka tejto skupiny.

Metóda tvorby predajných cien (PC)

Pre každú skupinu tovarov a materiálov možno definovať samostatnú metódu výpočtu predajnej ceny.

Predvolená cena

Toto je počiatočná cena použitá na výpočet základnej predajnej ceny pre skupinu tovaru; vyberte si z nasledujúcich možností:

 • nákupná cena - metóda výpočtu je založená na nákupnej cene bez DPH,

 • žiadna cena - nezodpovedá jej žiadna metóda výpočtu; predajná cena sa nevypočítava automaticky pre tovar zaradený do tejto skupiny, ale priamo pre každý tovar zvlášť; táto metóda sa používa pri službách, poplatkoch atď.

Metóda výpočtu

Toto pole je prístupné, ak ste v poli Nákupná cena vybrali možnosť Predvolená cena, pričom môžete vybrať jednu z nasledujúcich možností:

 • Margin - Obchodný cenový rozsah. Stanovuje ho maloobchodník a svoje predajné ceny vypočítava podľa nákupných cien. Percento marže udáva, o koľko percent bude jeho predajná cena vyššia ako nákupná cena. Môže dosiahnuť aj záporné hodnoty (predaj so stratou), ktoré môžu byť maximálne -100 %.
  Výpočet = NC *(%margin+100)/100

Príklad: Kúpim niečo za 50,- Sk a predám to za 100,- Sk, t. j. so ziskom rovnajúcim sa tomu, čo ma to stálo. Marža je teda 100 %

 • Rebate - možnosť vypočítať predajnú cenu z nákupnej ceny pripočítaním rabatu.
  Výpočet = NC/(100-%rebate)*100

% (percento) - Určuje percento v závislosti od metódy výpočtu. Môže to byť percento marže alebo percento zľavy.

Metóda vytvorenia PC (2-5) s množstevnými zľavami

Predajné ceny s množstevnými zľavami môžete nastaviť pre každú skupinu tovaru a materiálu. Môžete postupovať rovnakým spôsobom výpočtu ako v predchádzajúcom prípade tvorby predajnej ceny nastavením nižšej zľavy alebo nižšej marže.

Tu je ďalšia možnosť:
- založiť predajnú cenu na aktuálnej predajnej cene poskytnutím obchodnej zľavy (rabatu). Táto možnosť sa týka najmä rokovaní veľkoobchodníka s predajcom, keď dodávateľ stanovuje predajnú cenu a predajca rokuje o nákupnej cene. Keďže jedinou východiskovou cenou je predajná cena, predajná cena sa musí brať ako základ (100 %) pre výpočet nákupnej ceny predajcu. Percento zľavy udáva, o koľko bude kúpna cena u predajcu nižšia ako bežná predajná cena.

výpočet = PC-(PC/100*% poplatok)

Príklad: ponúknete predajcovi to, čo predávate za 100,- Sk, za 50,- Sk. Dáte mu teda 50 % zľavu.

Východisková cena

Východisková cena použitá na výpočet základnej predajnej ceny pre danú skupinu tovaru; vyberte si z nasledujúcich možností:

Metóda výpočtu

"nákupná cena" - metóda výpočtu vyberá z dvoch možností: marža alebo zľava,

"predajná cena" - pre spôsob výpočtu je jedinou možnosťou použiť zľavu.

Z množstva

Možno nastaviť až 4 úrovne množstva, čím sa vytvoria 4 úrovne množstevných zliav. Ak zadáte množstevnú zľavu z množstva napr. 10, 50, 100 MJ (MJ = kg, ks, litre = ako je MJ uvedené v cenách), potom sa pri predaji 1-9 MJ automaticky ponúkne základná cena (1.), pri predaji 10-49 MJ bude automaticky ponúknutá 2. cena, pri predaji 50-99 MJ bude automaticky ponúknutá 3. cena, pri predaji 100 a viac MJ bude automaticky ponúknutá 4. cena.

%(percento) - Uvádza percento v závislosti od metódy výpočtu. Môže to byť percento marže, percento zľavy alebo percento zľavy.

Propagácia do cenníka

Ak vykonáte zmenu v skupine položiek, použite túto možnosť, aby ste zabezpečili, že sa vykonané zmeny prejavia vo všetkých cenových položkách tejto skupiny.

Záložka Texty

Popis - Údaje zadané v tomto poli sa vytlačia v tlačovej zostave skupín tovaru.

Poznámka - Tu môžete zadať akékoľvek ďalšie informácie, ktoré potrebujete mať uložené pre danú skupinu komodít.

Záložka Kľúče výberu

Štítky - k určitej skupine tovaru alebo materiálov môžete priradiť rôzne štítky; pomocou tlačidla Pripojiť zobrazte tabuľku výberu štítkov; z ľavej tabuľky Dostupné štítky pomocou šípky presuňte štítky, ktoré chcete priradiť k zákazke, do pravej tabuľky Vybrané štítky a výber potvrďte tlačidlom OK; ak potrebujete pridať štítok, ktorý ešte nemáte v ľavej tabuľke Dostupné štítky, použite tlačidlo Správa štítkov; otvorí sa číselník štítkov (menu Nástroje - Číselníky - Štítky), kde môžete pridať požadovaný štítok.

Správa karty

Záložka "Administrácia" obsahuje údaj o časovej platnosti a tiež viditeľnosti daného záznamu v číselníku (zozname). Platnosť záznamu je daná rozsahom kalendárnych rokov. V rozsahu zadaných rokov je záznam platný, v ostatných rokoch je záznam neplatný a záznam sa v číselníku vôbec nezobrazí. Obmedzením platnosti zabezpečíte, aby používateľ nebol zdržovaný pri bežnom používaní kódovníka prezeraním záznamov, ktoré sa už nepoužívajú.

Keďže dátum skončenia platnosti je založený na kalendárnych rokoch, nezodpovedá fiškálnym účtovným obdobiam.

Valid from - Kalendárny rok začiatku záznamu.

Platnosť do - Kalendárny rok ukončenia platnosti záznamu. Ak požadujete neobmedzenú platnosť záznamu, nemeňte predvolenú hodnotu "0" v poli platné od a hodnotu "9999" v poli platné do. Záznam bude potom použiteľný vo všetkých kalendárnych rokoch a v zozname sa objaví v každom kalendárnom roku.

Ak vyplníte polia Platí od a Platí do hodnotou "2016", záznam bude použiteľný len v roku 2016, t. j. bude viditeľný v zozname len v tomto roku (pozri účtovné obdobie bočné navigačné záhlavie)

Súvisiace

Did this answer your question?