Skip to main content
Aktualizácia miezd

Ako vypočítať mzdy

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Aktualizácia miezd

Zamestnanci - aktualizácia miezd

Tento formulár sa používa na pravidelný výpočet a aktualizáciu miezd. Základ pre výpočet sa preberá z karty Parametre mzdy v ponuke Zamestnanci - Personalistika alebo ho môžete zadať priamo v tabuľke Aktualizácia mzdy.

V tejto možnosti sa pre každého zamestnanca automaticky vytvorí jeden riadok tabuľky s nulovými hodnotami, ktorý sa vyplní aktuálnymi hodnotami až po stlačení tlačidla "Vypočítať mzdy".

Na hornej lište formulára sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je popísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

V nasledujúcich kapitolách sa dočítate o funkcii

 • Tlačidlá pre výpočet/výpočet miezd

 • Tlačidlá na generovanie záväzkov

 • Tlačidlo Zoznam platieb

Filtračné rolky

Pod hornou lištou sa stále nachádza filtrovacia lišta.

kde môžete pomocou rolovacieho panela otvoriť príslušné zoznamy a nastaviť potrebné obmedzenia, napr. pre mesiac, pre zamestnancov atď. Ďalšie informácie o používaní panela filtrov nájdete v kapitole "Ovládanie programu" -> "Práca s dátovými oknami".

Aktualizačná karta platu

Potvrdením tlačidla "Zmeniť" otvoríte formulár pre mzdy vybraného zamestnanca.

Osoba

Zadajú sa tu údaje zamestnanca, ktoré sú uvedené v hlavnom paneli možnosti Osobnosť, t. j. osobné číslo, meno a priezvisko.

Zamestnanie

Nápoveda zobrazí tie pracovné pomery, ktoré má vybraný zamestnanec. V závislosti od vybraného pracovného pomeru sa zobrazia údaje na kartách na tejto karte.

Rok

Kalendárny rok, za ktorý sa spracúvajú mzdy

Mesiac

Mesiac, za ktorý sa spracúvajú mzdy

Vypočítajte mzdy

Tlačidlom "Prepočítať mzdu" prepočítate mzdu vybraného zamestnanca. Používa sa na rýchlejší výpočet, ak vykonáte opravu a chcete hneď vidieť prepočítaný plat.

Aktualizácia absencií

Tlačidlo "Aktualizovať neprítomnosť" použite, ak potrebujete aktualizovať neprítomnosť (dovolenka, choroba atď.) zamestnanca.

Na tejto karte je niekoľko kariet, ktoré sa kvôli prehľadnosti vypĺňajú automaticky. Informácie je možné vyplniť aj podľa potreby. Viac informácií nájdete na:

 • karta Fond pracovného času

 • Karta Prípady

 • Základná karta mzdy

 • "Odmeny"

 • "Daň"

 • "Zdravotné poistenie"

 • "Sociálne poistenie"

 • "Odpočty"

 • Karta Súhrn

 • "Hrubé mzdy"

"Fond pracovného času"

Tu sa nastavujú všetky bežne používané zložky časového fondu a automaticky sa vypĺňajú podľa údajov nastavených v možnosti "Osobné štatistiky". Vyplnia sa hodnoty, ktoré zodpovedajú pracovnému pomeru nastavenému v hlavičke aktualizačnej karty miezd.

Na hornej lište formulára sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

.

Stlačením tlačidla "Nový" alebo klávesovej skratky Alt+N otvoríte formulár pre nový záznam.

Na hornej lište formulára sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je popísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

Mzdy

Pomocou "lupy" vyberte priečinok z pripraveného zoznamu priečinkov výplat. Tento číselník je pevne nastavený, nemožno ho meniť. Po zmene právnych predpisov sa automaticky zmení. Zobrazí sa tu len tá časť zložiek mzdy, ktorá sa týka fondu pracovného času.

Názov

Názov sa automaticky vyplní podľa vybranej zložky mzdy

Podľa vybranej zložky mzdy je možné vyplniť len tie položky, ktoré sú závislé od vybranej zložky mzdy. Platia tieto podmienky:

Suma za hodinu

Hodiny

Základ

Percento/konštanta

Čiastka

Odmena/bonus je od [mesiac]

Pracovné dni

Zmena sumy

Je pripravený na budúce použitie

Zmena času používateľa

Je pripravený na budúce použitie

Poznámka

Používa sa na vaše poznámky

Tagy

Tu môžete pripojiť Známky podľa svojich potrieb.

Kartačka Prítomnosť

Tu sa zobrazia všetky typy neprítomností, ktoré ste nastavili v možnosti "Osobnosť" na karte "Neprítomnosť" a ktoré zodpovedajú pracovnému pomeru nastavenému v záhlaví karty aktualizácie miezd.

Na hornej lište formulára sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

.

Ak potrebujete aktualizovať neprítomnosť, slúži na to tlačidlo "Aktualizovať neprítomnosť" v záhlaví karty Aktualizácia miezd. Potvrdením tlačidla sa otvorí dialógové okno, v ktorom sa zobrazí neprítomnosť zamestnanca.

Potvrdením tlačidla "Nový" sa otvorí formulár pre nový záznam, ktorý je totožný s formulárom otvoreným v možnosti "Personál" na karte "Neprítomnosť".

V tejto karte je jedna zmena oproti ostatným kartám. Ak je zamestnanec chorý, nemocenské sa mu vypláca len po prinesení potvrdenia o ukončení práceneschopnosti alebo po prinesení "peňažného poukazu". Preto ak ste vybrali zložku mzdy "Nemoc", v spodnej časti tohto formulára sa nachádzajú dve ďalšie polia.

"Správanie" týchto polí môžete nastaviť v nastaveniach spoločnosti -> záložka "Moduly" -> záložka "Zamestnanci" -> "Mzdy". Ak ste tam nezaškrtli, že požadujete automatické nastavenie obdobia vyplácania nemocenskej dávky, budete musieť tieto informácie vyplniť ručne. V opačnom prípade zamestnanec nedostane náhradu mzdy za práceneschopnosť.

Základná platová karta"

Tu sa zobrazia všetky typy základných miezd nastavené v možnosti "Osobnosť", ktoré zodpovedajú pomeru zamestnanosti nastavenému v záhlaví karty aktualizácie miezd.

Na hornej lište formulára sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je opísaný v samostatnej časti "Ovládacie prvky programu."

Ak je všetko dobre nastavené v zázname "Osobnosť", nie je potrebné na tejto karte nič opravovať, ale možnosť úprav samozrejme zostáva. Stlačením tlačidla "Nový" alebo "Zmeniť" otvoríte formulár pre nový záznam alebo opravíte existujúci záznam. Tento formulár a jeho vyplnenie je rovnaké ako vyplnenie nového formulára na karte "Fond pracovného času".

Karta "Kompenzácie"

Vyplnia sa hodnoty, ktoré zodpovedajú pracovnému pomeru nastavenému v záhlaví záložky Aktualizácia miezd.
Túto záložku je potrebné vyplniť ručne, ak chcete zamestnancovi vyplatiť nejakú odmenu.

Na hornej lište formulára sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu."

Stlačením tlačidla "Nový" alebo klávesovej skratky Alt+N otvorte formulár pre nový záznam. Tento formulár a spôsob jeho vyplnenia je rovnaký ako vyplnenie nového formulára na karte "Časový fond".

Tax Tab"

Tu sa nastavujú všetky bežne používané zložky miezd, ktoré patria do skupiny "Daň" alebo "Daňovo-ľavý".
Hodnoty sa automaticky vyplnia v závislosti od nastavení v možnosti "Personalistika".
Vyplnia sa hodnoty, ktoré zodpovedajú pracovnému pomeru nastavenému v záhlaví karty aktualizácie miezd.

Na hornej lište formulára sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu."

Ak je všetko dobre nastavené v zázname "Osobnosť", nie je potrebné na tejto karte nič opravovať, ale možnosť úprav samozrejme zostáva. Stlačením tlačidla "Nový" alebo "Zmeniť" otvoríte formulár pre nový záznam alebo opravíte existujúci záznam. Tento formulár a jeho vyplnenie je rovnaké ako vyplnenie nového formulára na karte "Fond pracovného času".

Zdravotné poistenie Tab"

Tu sa nastavujú všetky bežne používané zložky miezd, ktoré patria do skupiny "Zdravotné poistenie".
Hodnoty sa automaticky vyplnia v závislosti od údajov nastavených v možnosti "Personál".
Vyplnia sa hodnoty, ktoré zodpovedajú pomeru zamestnanosti nastavenému v záhlaví karty Aktualizácia miezd.

Na hornej lište formulára sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu."

Ak je všetko dobre nastavené v zázname "Osobnosť", nie je potrebné na tejto karte nič opravovať, ale možnosť úprav samozrejme zostáva. Stlačením tlačidla "Nový" alebo "Zmeniť" otvoríte formulár pre nový záznam alebo opravíte existujúci záznam. Tento formulár a jeho vyplnenie je rovnaké ako vyplnenie nového formulára na karte "Pracovné hodiny".

Záložka Sociálne zabezpečenie"

Všetky bežne používané zložky mzdy, ktoré patria do skupiny "Sociálne poistenie", sa nastavujú tu.
Hodnoty sa automaticky vyplnia v závislosti od údajov nastavených v "Personalistika".
Vyplnia sa hodnoty, ktoré zodpovedajú koeficientu zamestnanosti nastavenému v hlavičke aktualizačnej karty miezd.

Na hornej lište formulára sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu."

Ak je všetko dobre nastavené v zázname "Osobnosť", nie je potrebné na tejto karte nič opravovať, ale možnosť úprav samozrejme zostáva. Stlačením tlačidla "Nový" alebo "Zmeniť" otvoríte formulár pre nový záznam alebo opravíte existujúci záznam. Tento formulár a jeho vyplnenie je rovnaké ako vyplnenie nového formulára na karte "Fond pracovného času".

Záložka Odpočty"

Táto karta zobrazuje všetky typy zrážok, ktoré ste nastavili v možnosti "Osobné štatistiky" na karte "Zrážky" a ktoré sa zhodujú s pracovným pomerom nastaveným v záhlaví karty aktualizácie miezd.

Na hornej lište formulára sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je opísaný v samostatnej časti "Ovládacie prvky programu."

Ak je všetko dobre nastavené v možnosti "Osobnosť", nemusíte na tejto karte nič iné opravovať. Možnosť spravovať odpočty na tejto karte však zostala zachovaná: výberom tlačidla "Nový" alebo "Zmeniť" sa otvorí formulár pre nový záznam alebo pre opravu existujúceho záznamu. Tento formulár a jeho vyplnenie je rovnaké ako vyplnenie nového formulára na karte "Fond pracovného času".

Záložka Súhrn"

Tu sa zobrazí prehľad miezd, ktoré majú byť vyplatené z pohľadu zamestnanca, vypočítaný z údajov v predchádzajúcich záložkách.

Ak je všetko dobre nastavené v zázname "Osobné štatistiky", nie je potrebné na tejto karte nič opravovať, ale možnosť úprav samozrejme zostáva. Stlačením tlačidla "Nový" alebo "Zmeniť" otvoríte formulár pre nový záznam alebo opravíte existujúci záznam. Tento formulár a jeho vyplnenie je rovnaké ako vyplnenie nového formulára na karte "Fond pracovného času".

Karta hrubých miezd

Toto zobrazuje hrubú mzdu vypočítanú z údajov v predchádzajúcich záložkách.

Ak je všetko dobre nastavené v zázname "Osobné štatistiky", nie je potrebné na tejto karte nič opravovať, ale možnosť úprav samozrejme zostáva. Stlačením tlačidla "Nový" alebo "Zmeniť" otvoríte formulár pre nový záznam alebo opravíte existujúci záznam. Tento formulár a jeho vyplnenie je rovnaké ako vyplnenie nového formulára na karte "Fond pracovného času".

Práca pre záložku Centrá"

Práca pre strediská sa zobrazuje tu. Potvrdením tlačidla "Nový" alebo "Zmeniť" otvoríte formulár pre nový záznam alebo opravíte existujúci záznam. V zázname je možné vyplniť tieto údaje:

 • Centrum - vyberte zo zoznamu centier

 • Objednávka - pomocou tlačidla "lupa" môžete pridať objednávku zo zoznamu

 • Aktivita - pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte Nástroje -> Číselníky -> Aktivita

 • Hours - počet odpracovaných hodín

 • Poznámka - akákoľvek poznámka

Vypočítajte mzdy

Ak ste vykonali opravu zamestnanca na jednej z kariet, môžete pomocou tlačidla "Prepočítať mzdu" prepočítať mzdu na karte konkrétneho zamestnanca.

Ak ste vykonali zmeny u viacerých zamestnancov (a samozrejme vždy, keď chcete vypočítať mzdy za daný mesiac), nemusíte mzdy prepočítavať jednotlivo, ale môžete vypočítať mzdy pre celú spoločnosť pomocou tlačidla "Vypočítať mzdy" na úvodnej stránke možnosti "Aktualizovať mzdy".


V tomto prípade sa zobrazí dialógové okno, v ktorom vyberiete mesiac na výpočet miezd. Potvrdením sa vypočítajú mzdy všetkých zamestnancov za vybrané obdobie.

Generovanie záväzkov

Keď ste úplne dokončili mzdy, vygenerujte mzdové doklady pre účtovný systém pomocou tlačidla "Generovať mzdy" na úvodnej stránke možnosti "Aktualizácia miezd". Najprv v zobrazenom dialógovom okne vyberte mesiac, v ktorom sa majú generovať záväzky. Jeho potvrdením sa budú generovať záväzky a interné doklady podľa nastavenia v menu "Firma" vo voľbe "Nastavenia" v záložke "Moduly" -> "Mzdy", alebo tiež podľa nastavenia vo voľbe Personalistika v záložkách "Pracovné pomery" a "Zrážky". Ak po vygenerovaní dokladov vykonáte zmenu v mzdách, môžete tieto záväzky vygenerovať znova. Tým sa pôvodné doklady automaticky vymažú a vygenerujú sa nové doklady.
Podrobnejší popis nastavenia účtovníctva nájdete v úvodnej kapitole "Ako začať so mzdami, princípy a odkazy"

Zoznam záväzkov

Ak vyplácate zamestnancov v hotovosti, nezabudnite použiť tlačidlo "Zoznam platieb" v možnosti "Aktualizácia miezd" na úvodnej stránke. Po jeho stlačení sa zobrazí dialógové okno, v ktorom môžete vybrať parametre pre tlač výplatnej pásky.

Mesiac

Vyberte príslušný mesiac pomocou rozbaľovacej šípky.

Zdrojové pole

Vyberte si dobierku alebo pravidelnú zálohu podľa typu výplaty

Po potvrdení dialógového okna sa vytvorí zostava so zoznamom podľa jednotlivých zamestnancov, ktorí majú na svojej karte v záložke "Parametre miezd" - "Základné údaje" v poli "Spôsob úhrady" vybraný "Pokladňa". Správa sa samozrejme odpočítava v mene spoločnosti.

Did this answer your question?