Skip to main content
Rezervácia

Ako rezervovať tovar v ABRA Flexi

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Tovar - Rezervácia

Systém vám umožňuje vykonať rezerváciu konkrétneho tovaru pre konkrétneho zákazníka. Záznam o rezervácii sa automaticky vymaže, keď sa rezervovaný tovar vyfakturuje.

Rezervácia sa zobrazí na karte Rezervácie v ponuke Produkty - Cenník a Obchodní partneri - Adresy firiem.

Ak nemáte v ponuke Automaticky vytvoriť rezerváciu pri vytvorení objednávky zaškrtnutú voľbu Firma - Nastavenia - Moduly - Predaj, rezervácie sa nevytvoria. Formulár je prepojený s formulárom Cenník a kartou Rezervácie v module Produkty.

Rezervácia pri prijatí objednávky

Rezerváciu je možné vykonať priamo pri prijatí objednávky v záložke "Rozšírené", kde je možné označiť rezerváciu a určiť množstvo rezervovaného tovaru.

Ak chcete, aby sa tovar rezervoval automaticky po prijatí objednávky, musíte to nastaviť v možnosti "Nastavenia firmy" na karte "Moduly" - "Predaj", kde môžete nastaviť aj zapnutie rezervácie.

Poznámka: Oba tu nastavené rezervačné údaje sa vzťahujú len na rezervácie vykonané po prijatí objednávky.

Dodatočná rezervácia pri prijatí objednávky

V tabuľke Prijaté objednávky sa na tento účel používa tlačidlo Služby, v ktorom vyberiete možnosť "Zaúčtovať". Potvrdením sa zobrazí dialógové okno:

Môžete si v ňom prečítať, aký tovar bol objednaný, koľko položiek bolo objednaných a koľko položiek máte na sklade. Ak zaškrtnete možnosť Rezervovať, sprístupní sa pole "Množstvo" - vyplňte množstvo tovaru, ktoré chcete rezervovať. Po potvrdení bude tovar rezervovaný.

Rezervácia na karte zákazníka

Tovar môžete rezervovať v module "Obchodní partneri" v možnosti "Adresy firiem" priamo na karte zákazníka v samostatnej karte "Rezervácie".

Stlačením tlačidla Pridať alebo klávesovou skratkou Alt+N otvoríte formulár pre nový záznam.

Na hornej lište formulára sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je popísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

Firma Pomocou ikony vpravo vyberte požadovanú firmu; ponúkajú sa firmy uvedené v ponuke Obchodní partneri - Adresy firiem.

Cenník

Pomocou ikony vpravo vyberte požadovaný cenník; ponúkajú sa cenníkové položky zaregistrované v ponuke Produkty - Cenník.

Zásoby

V rozbaľovacom zozname vyberte sklad, ktorý sa má rezervovať; ponúkajú sa hodnoty zaznamenané v ponuke Tovar - Zoznam skladov.

Počet rezervovaných tovarov, výrobkov...

Na sklade

Reálny počet tovaru, výrobkov... na sklade.

Dátum vytvorenia

Dátum rezervácie.

Dátum zrušenia

Dátum ukončenia rezervácie.

Poznámka

Akákoľvek informácia.

Rezervácia na kartách

Tovar môžete rezervovať v module "Tovar" v rámci možnosti "Cenník" priamo na karte tovaru v samostatnej karte "Rezervácia".

Stlačením tlačidla Pridať alebo klávesovou skratkou Alt+N otvoríte formulár pre nový záznam.

Na hornej lište formulára sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je popísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

Spoločnosť

Pomocou kliknutia vyberte požadovanú položku z firemných adries.

Cenník

Ak rezervujete priamo na karte produktu, táto položka je predvyplnená.

Sklad

Ak vytvárate rezerváciu priamo na karte tovaru, táto položka je predvyplnená.

Kvantita

Zadajte rezervované množstvo.

Dátum pôvodu

Uveďte dátum uskutočnenia rezervácie.

Dátum skončenia platnosti

Pole sa vypĺňa po zaúčtovaní tovaru. Ak je rezervácia zrušená, pole je možné vyplniť ručne.

Poznámka

Môžete vyplniť akúkoľvek poznámku.

Rezervácia v module "Tovar"

Tu nájdete prehľad všetkých rezervácií, kde si ich samozrejme môžete aj rezervovať. Na tento účel existuje samostatná možnosť "Rezervácie".

Stlačením klávesovej skratky Add alebo Alt+N otvoríte formulár pre nový záznam.

Na hornej lište formulára sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je popísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

Spoločnosť

Pomocou kliknutia vyberte požadovanú spoločnosť.

Cenník

Pomocou obálky vyberte požadovanú položku z cenníka.

Zásoby

Pomocou položky vyberte požadovaný sklad. Sklady sa ponúkajú podľa dátumu rezervácie.

Kvantita

Uveďte rezervované množstvo.

Dátum pôvodu

Zadajte dátum rezervácie.

Dátum skončenia platnosti

Pole sa vyplní po vyfakturovaní rezervovaného tovaru. Dátum je možné vyplniť ručne, ak je rezervácia zrušená.

Poznámka

Môžete vložiť akúkoľvek poznámku.

Rezervácia pri naskladnení tovaru

Keď v Nastavení firmy vyberiete Automatický režim rezervácie pri vytváraní objednávky a skladového tovaru, rezervácie sa môžu vytvárať aj pri prijatí tovaru, na ktorý je prijatá čakajúca objednávka. Uspokojenie objednávok sa uskutočňuje postupne podľa dátumu vytvorenia existujúcich rezervácií a podľa dátumu vystavenia v prípade prijatých objednávok. Ak existuje rezervácia objednávky na časť objednaného tovaru, rezervované množstvo sa zvýši podľa možností tovaru, ktorý je k dispozícii na rezerváciu na sklade. Ak pre objednávku neexistuje rezervácia, vytvorí sa záznam pre dostupné množstvo až do výšky požadovanej v objednávke.

Did this answer your question?