Skip to main content
Strediská

Výpočet, ktorý umožňuje rozdeliť dokumenty vo vašej spoločnosti podľa stredísk

Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Strediská

Všeobecné informácie o číselníkoch nájdete v časti Číselníky.

Centrá je veľmi jednoduchý číselník, ktorý nevyžaduje ďalšie doplnenia, pokiaľ nepožadujete členenie strediska vašej spoločnosti. Keďže ABRA Flexi ponúka správu na základe strediska, musíte mať nastavené jedno stredisko. Preto sa pri inštalácii do číselníka vloží jedno stredisko s názvom "Centrála" a toto stredisko sa automaticky ponúkne pri práci s programom.

Zoznam môžete spustiť v ponuke "Nástroje" v rámci možnosti "Číselníky -> Centrá".

Na hornej lište tabuľky sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

.

__________________________________________________________________

Hlavný panel

Stlačením tlačidla "Nový" alebo klávesovej skratky Alt+N otvoríte formulár pre nový záznam.

Na hornej lište formulára sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je popísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

  • Zkratka:Povinné pole, môže obsahovať maximálne 20 znakov. Hodnota musí byť medzi záznamami jedinečná. Skratka (tiež kód) je skrátené vyjadrenie záznamu. Zadaním skratky je možné vybrať konkrétny záznam a vyhnúť sa jeho hľadaniu napríklad medzi stovkami záznamov. Odporúča sa vybrať skratku tak, aby ste podľa nej vedeli rozpoznať názov záznamu (a naopak, aby ste vedeli odhadnúť skratku podľa názvu záznamu). Skratky sa zobrazujú v jednotlivých riadkoch zostáv, preto je vhodné zvoliť kratšie skratky.

  • Názov: Povinné pole, môže obsahovať maximálne 255 znakov. Všeobecne reprezentuje záznam v zostavách, tlačových zostavách alebo výberových zoznamoch, takže záznam by mal byť jednoznačne reprezentovaný. Ak ste nastavili cudzie jazyky v úvodných nastaveniach, po stlačení tlačidla

môžete vyplniť pole "Názov" vo vybraných cudzích jazykoch. Tieto jazykové varianty názvu sa tlačia na dokumenty pri tlači v cudzích jazykoch. Stlačte tlačidlo

zatvorenie polí pre názov v cudzích jazykoch.

  • Druhý riadok názvu:Pole "Druhý riadok názvu" môže obsahovať maximálne 255 znakov. Ak ste nastavili cudzie jazyky v úvodných nastaveniach, po stlačení tlačidla

môžete vyplniť pole "Názov - druhý riadok" v týchto cudzích jazykoch. Tieto názvy sa potom vytlačia na dokumenty pri tlači v cudzích jazykoch. Stlačením tlačidla

zatvorenie polí pre názov v cudzích jazykoch.

__________________________________________________________________

Záložka EET

Umožňuje nastaviť predvolené parametre pre elektronickú registráciu predaja.

  • Označenie prevádzkarne: Ide o číselné označenie prevádzkarne, ktoré bolo daňovníkovi pridelené na portáli EET. Pole je nepovinné a malo by sa používať najmä vtedy, ak máte pre každú prevádzku vyhradené stredisko. Ak máte len 1 prevádzkareň, je lepšie definovať označenie prevádzkarne len v zriadení podniku. Ak máte väčší počet prevádzkarní bez jednoznačného prepojenia na strediská, môžete definovať označenie prevádzkarne na typoch dokladov s podporou EET. Pri vytváraní dokumentu vyhľadajte Označenie prevádzky postupne v type dokumentu → stredisko → nastavenia firmy.

  • Response timeout [s]: Čas odozvy medzi odoslaním tržby do EET registračnej pokladnice a prijatím prideleného FIK kódu. Hodnoty je možné nastaviť v rozmedzí od 2 do 60 s, pričom zadaný limit by sa mal prispôsobiť rýchlosti pripojenia tak, aby sa väčšina predajov zaznamenala online. Pole je nepovinné a môžete ho zadať aj v nastaveniach podnikania alebo na typoch dokladov s podporou EET. Pri odosielaní dokladu do EET sa limit odpovede načíta postupne z typu dokladu → strediská → nastavenia firmy.

__________________________________________________________________

Záložka Texty

Karta "Texty" obsahuje všetky číselníky, všetky zoznamy. Existujú dve polia, do ktorých môžete vyplniť údaje podľa svojich potrieb. Ich vyplnenie nie je povinné.

  • Opis:Môžete uviesť podrobnejší opis.

  • Poznámka: Poznámka sa používa na upozornenie operátora na zvláštnosť záznamu alebo na čo by si mali dať ostatní používatelia pozor pri "manipulácii" so záznamom.

__________________________________________________________________

Správa karty

Záložka "Správa" obsahuje údaj o časovej platnosti a tiež viditeľnosti daného záznamu v číselníku (zozname). Platnosť záznamu je daná rozsahom kalendárnych rokov. V rozsahu zadaných rokov je záznam platný, v ostatných rokoch je záznam neplatný a záznam sa v číselníku vôbec nezobrazí. Obmedzením platnosti zabezpečíte, aby používateľ nebol zdržovaný pri bežnom používaní kódovníka prezeraním záznamov, ktoré sa už nepoužívajú.

Keďže dátum skončenia platnosti je založený na kalendárnych rokoch, nezodpovedá fiškálnym účtovným obdobiam.

  • Účinnosť od:Kalendárny rok začiatku záznamu.

  • platné do: Kalendárny rok od skončenia platnosti záznamu.

Ak požadujete neobmedzenú platnosť záznamu, nemeňte predvolenú hodnotu "0" v poli Platnosť od a hodnotu "9999" v poli Platnosť do. Záznam bude potom použiteľný vo všetkých kalendárnych rokoch a v zozname sa objaví v každom kalendárnom roku.

Ak vyplníte polia Platí od a Platí do hodnotou "2016", záznam bude použiteľný len v roku 2016, t. j. bude viditeľný v zozname len v tomto roku (pozri účtovné obdobie bočné navigačné záhlavie)

__________________________________________________________________

Súvisiace

Did this answer your question?