Skip to main content
Merné jednotky

Používateľsky definovateľný číselník. Merné jednotky sa používajú v cenníku a pri vytváraní položiek dokladu.

Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Zoznam "Merné jednotky"

Všeobecné informácie o číselníkoch nájdete v kapitole Nastavenie základných parametrov, časť Číselníky.

Toto je zoznam merných jednotiek, ktorý je predvyplnený tromi základnými mernými jednotkami (kilogram, kus, meter). Môžete ho rozšíriť podľa svojich potrieb. ABRA Flexi nedokáže prevádzať medzi mernými jednotkami. Merné jednotky sa používajú v cenách a pri vytváraní položiek dokumentu.

Zoznam môžete spustiť v ponuke "Nástroje" v rámci možnosti "Vytočiť -> Merné jednotky".

Na hornej lište tabuľky sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

.

__________________________________________________________________

Hlavný panel

Stlačením tlačidla "Nový" alebo klávesovej skratky Alt+N otvoríte formulár pre nový záznam.

Na hornej lište formulára sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je popísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

  • Skratka: Povinné pole, môže obsahovať maximálne 20 znakov. Hodnota musí byť medzi záznamami jedinečná. Skratka (tiež kód) je skrátené vyjadrenie záznamu. Zadaním skratky je možné vybrať konkrétny záznam a vyhnúť sa jeho hľadaniu napríklad medzi stovkami záznamov. Odporúča sa vybrať skratku tak, aby ste podľa nej vedeli rozpoznať názov záznamu (a naopak, aby ste vedeli odhadnúť skratku podľa názvu záznamu). Skratky sa zobrazujú v jednotlivých riadkoch zostáv, preto je vhodné zvoliť kratšie skratky. Zvyčajne sa vyberá bežne používaná skratka zadanej mernej jednotky.

  • Skratka pre výtlačky: Ak ste v prvotných nastaveniach nastavili cudzie jazyky, po stlačení tlačidla

môžete vyplniť pole "Tlač skratky" vo vybraných cudzích jazykoch. Tieto jazykové verzie skratky sa tlačia na dokumenty pri tlači v cudzích jazykoch. Stlačte tlačidlo

zatvorte pole skratky cudzieho jazyka

.

  • Názov: Povinné pole, môže obsahovať maximálne 255 znakov. Všeobecne reprezentuje záznam v zostavách, tlačových zostavách alebo výberových zoznamoch, takže záznam by mal byť jednoznačne reprezentovaný. Ak ste nastavili cudzie jazyky v úvodných nastaveniach, po stlačení tlačidla

môžete vyplniť pole "Názov" vo vybraných cudzích jazykoch. Tieto jazykové varianty názvu sa tlačia na dokumenty pri tlači v cudzích jazykoch. Stlačte tlačidlo

zatvorte pole s názvom cudzieho jazyka.

__________________________________________________________________

Základné informácie

Typ: Povinné pole - Definuje typ mernej jednotky z hľadiska fyziky. Slúži na lepšiu orientáciu pri výbere jednotiek. To je dôležité najmä pri práci so zahraničnými jednotkami. Použite tlačidlo

môžete si vybrať z nasledujúcich hodnôt: dĺžka, plocha, objem, hmotnosť, čas. Tieto hodnoty sú v programe pevne stanovené a nemožno ich meniť.

Normálna jednotka

Používa sa na výpočet hmotnosti tovaru na doklade. Pomocou definície nastavte, či sa má hmotnosť zadávať v gramoch, kilogramoch alebo tonách.

__________________________________________________________________

Záložka Texty

Karta "Texty" obsahuje všetky číselníky, všetky zoznamy. Existujú dve polia, do ktorých môžete vyplniť údaje podľa svojich potrieb. Ich vyplnenie nie je povinné.

  • Opis: Môžete uviesť podrobnejší opis.

  • Poznámka: Poznámka sa používa na upozornenie operátora na zvláštnosť záznamu alebo na čo by si mali dať ostatní používatelia pozor pri "manipulácii" so záznamom.

__________________________________________________________________

Správa karty

Záložka "Správa" obsahuje údaj o časovej platnosti a tiež viditeľnosti daného záznamu v číselníku (zozname). Platnosť záznamu je daná rozsahom kalendárnych rokov. V rozsahu zadaných rokov je záznam platný, v ostatných rokoch je záznam neplatný a záznam sa v číselníku vôbec nezobrazí. Obmedzením platnosti zabezpečíte, aby používateľ nebol zdržovaný pri bežnom používaní kódovníka prezeraním záznamov, ktoré sa už nepoužívajú.

Vzhľadom na to, že doba platnosti je založená na kalendárnych rokoch, nezodpovedá fiškálnym účtovným obdobiam.

  • účinnosť od: Kalendárny rok začiatok záznamu.

  • platné do: Kalendárny rok od skončenia platnosti záznamu.

Ak požadujete neobmedzenú platnosť záznamu, nemeňte predvolenú hodnotu "0" v poli platné od a hodnotu "9999" v poli platné do. Záznam bude potom použiteľný vo všetkých kalendárnych rokoch a v zozname sa objaví v každom kalendárnom roku.

Ak vyplníte polia Platí od a Platí do údajom "2016", záznam bude použiteľný len v roku 2016, t. j. bude viditeľný v zozname len v tomto roku (pozri účtovné obdobie bočné navigačné záhlavie)

__________________________________________________________________

Súvisiace

Did this answer your question?