Skip to main content
All CollectionsDokumentácia a nápovedaTovar
Rozpustenie vedľajších nákladov do ceny tovaru
Rozpustenie vedľajších nákladov do ceny tovaru

Dodatočné zvýšenie nákupnej ceny tovaru

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Systém umožňuje dodatočné zvýšenie nákupnej ceny nakupovaného tovaru.

Zvýšenie kúpnej ceny za MJ o určitú sumu

Túto metódu použite, ak poznáte presnú sumu, o ktorú potrebujete zvýšiť nákupnú cenu za MJ.

V položkách už vytvorenej účtenky na karte "Hlavné" môžete túto sumu zadať do poľa "Vedľajšie náklady". Táto zmena sa premietne aj do zaúčtovania skladového dokladu.

Zvýšenie ceny celej dodávky

Túto metódu použite, ak potrebujete zvýšiť cenu celej dodávky, t. j. všetkých položiek už vytvorenej príjemky, napr. pridaním dopravného atď. Pre zobrazenú účtenku pod tlačidlom je možnosť .

"Skladové položky spolu" je celková suma za všetky položky skladovej príjemky, t. j. suma za celú príjemku.

  • V položke "Náklady, ktoré sa majú účtovať" zadajte sumu, o ktorú potrebujete zvýšiť náklady na skladovú položku.

  • "Celková cena položiek" sa vypočíta podľa predchádzajúcich položiek.

  • V spodnej časti dialógového okna vyberte spôsob alokácie nákladov.Ak vyberiete možnosť podľa počtu jednotiek, náklady, ktoré sa majú alokovať, sa vydelia počtom jednotiek v zásielke a nákupná cena za MJ sa zvýši o stanovené náklady. napr. Ak vyberiete možnosť podľa ceny, náklady, ktoré sa majú účtovať, sa priradia v rovnakom pomere ku všetkým cenám za MJ. Napr. cena dodávky je 20 000,- Sk, vedľajšie náklady sú 10 000,- Sk, teda tvoria 50 % z kúpnej ceny. Preto sa aj každá nákupná cena za MJ zvyšuje o 50 %.

A táto zmena sa premietne do zaúčtovania skladového dokladu.

Zvýšenie celkovej ceny jednej skladovej položky

Takto môžete zvýšiť celkovú cenu jednej skladovej položky. Napríklad máte na sklade 10 stolov v celkovej cene 100 000,- Sk. Túto celkovú cenu chcete zvýšiť o 10 000,- Kč.

  • Vytvárate novú položku príjemky alebo novú položku pre existujúcu položku príjemky, ktorá bola prijatá na sklad. Vždy vyberiete konkrétnu položku, v našom prípade tabuľku, zadáte nulové množstvo a do sumy vložíte cenu 10 000,- Kč.

  • Pri zostávajúcich 10 stoloch na sklade sa cena zvýši zo 100 000,- Kč na 110 000,- Kč.

O túto cenu sa zvýši celková cena zásoby, prepočíta sa cena za jednotku na skladovej karte a zmena sa samozrejme premietne do stavu zásoby k danému dátumu. Táto zmena sa nepremietne do zaúčtovania skladového dokladu. Buď sa musí pôvodný doklad zaúčtovať priamo do zásoby, alebo sa musí zaúčtovanie vykonať ručne pomocou interného dokladu.

Did this answer your question?