Skip to main content
Príjemky/výdajky

Skladové pohyby v ABRA Flexi

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Tovar - príjemky/výdajky

Jedná sa o zoznam všetkých vytvorených skladových dokladov. Možno ho použiť na automatické vytváranie predajných dokladov (faktúr a pokladničných dokladov) a na priradenie vedľajších nákladov na obstaranie zásob.

Zoznam môžete spustiť v module "Tovar" v rámci možnosti Príjemky/odbery.

Na hornej lište tabuľky sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

.

Pod hornou lištou sa nachádza ďalšia filtrovacia lišta, kde si môžete vytvoriť užší zoznam

 • podľa účtovného obdobia

 • za obdobie vystavenia dokladu

 • doba skladovania

 • podľa typu pohybu (príjem, odoslanie), vrátane ďalšej špecifikácie ("holý" príjem/odoslanie, príjem/odoslanie po faktúre, po objednávke, na fakturáciu, na prevod, na výrobok)

 • podľa stavu dokladu (fakturovaný, hromadne fakturovaný, vygenerovaný z faktúry, zaplatený pokladňou, vygenerovaný z pokladnice, prevod, výroba)

 • podľa používateľa.

Služby

Funkcie

Pomocou tejto funkcie môžete najprv vytvoriť skladové doklady - príjemky/výdajky a potom z nich môžete automaticky vytvoriť príjemky/výdajky.

Najprv sa zobrazí výzva na výber typu dokumentu. Potom sa zobrazí vybraný formulár faktúry, skladové položky sa prenesú do položiek faktúry, prenesie sa aj firma. Údaje môžete skontrolovať, doplniť a uložiť.

Funkcie

Ak potrebujete najprv vytvoriť skladové doklady - príjemky/výdajky, nechcete vystaviť faktúru, ale platba bude v hotovosti. Najprv sa zobrazí výzva na výber typu dokumentu.

Potom sa zobrazí príslušný formulár fakturačného dokladu, položky skladového dokladu sa prenesú do položiek faktúry, prenesie sa aj firma. Údaje môžete skontrolovať, doplniť a uložiť.

Funkcie

Táto možnosť umožňuje jednoduchým spôsobom vytvoriť prenos medzi skladmi. V prvom kroku vytvoríte odoslanie klasickým spôsobom. Potom sa po potvrdení tejto ponuky zobrazí výzva na výber typu dokumentu.

Týmto spôsobom sa vlastne zadá sklad, do ktorého chcete tovar preniesť. Potom sa zobrazí formulár príjemky, do ktorého sa prenesú položky z expedičného listu. Údaje môžete skontrolovať, doplniť a uložiť.

Funkcie

Táto možnosť súvisí s nastaveniami firmy v záložke "Moduly" -> "Tovar", kde máte možnosť zaškrtnúť políčko Zapnúť generovanie požiadaviek na odoslanie. Ak ste fakturovali a vyložili tovar, použite túto možnosť na vymazanie požiadavky na odoslanie s nulovým množstvom - tovar sa vyloží a stav dokladu (požiadavky na odoslanie) sa zmení na "Vygenerované z faktúry". V položkách skladového dokladu sa stĺpec "Množstvo/Vydanie MJ" vyplní skutočne vyskladneným množstvom. Hodnota polí "Požiadavka na MJ" a "Množstvo MJ/odovzdané" bude rovnaká.

Filter Blinds

Pomocou rolovacieho filtra môžete rýchlo a jednoducho filtrovať zobrazené dokumenty. Filtrovanie môžete nastaviť podľa aktuálnych potrieb; naposledy použité filtrovanie sa použije pri ďalšom otvorení zoznamu.

Filtrovať podľa parametrov:

Kalendárny rok (vydanie dokumentu)

Rok je k dispozícii v zostupnom poradí od nasledujúceho kalendárneho roka (podľa počítačového dátumu) do roku 1990.

Dátum (vystavenia dokladu)

Pouze za aktuálne účtovné obdobie: posledných 7 dní, posledných 35 dní, aktuálny deň, aktuálny týždeň, aktuálny mesiac

Vždy: 12x kalendárny mesiac, 4x štvrťrok (v roku vybraného účtovného obdobia alebo v roku vybranom vo filtri)

Zásoby

Ponúkajú sa vytvorené individuálne sklady.

Typ dokumentu

Ponúka sa jeden typ dokumentu.

Typ pohybu

Príjemka, Príjemka po odoslaní "Holá" príjemka, Príjemka po faktúre, Príjemka po objednávke, Príjemka na fakturáciu, Príjemka na prevod, Príjemka výrobku, Príjemka (dobropis, vrátenie) "Holá" príjemka, Výplata po faktúre, Výplata po objednávke, Výplata za fakturáciu (cenníkové ceny), Výplata za fakturáciu (manuálne ceny), Výplata za prevod, Výplata produktu, Výplata (dobropis, vrátenie)

Stav dokumentu

Stav dokladu nevyplnený, Fakturované, Hromadne fakturované, Vygenerované z faktúry, Zaplatené z pokladne, Vygenerované z pokladne, Transfer, Výroba

Užívateľ

Filtrovanie dokumentov, ktoré vytvoril konkrétny používateľ.

Rozbalenie filtrov ponúka neobmedzené zobrazenie položky podľa parametra na prvom mieste. V každej roletke môžete vybrať len jednu položku; pre pokročilé nastavenia použite funkciu globálneho filtrovania.

Karta Receipts/subscription

Potvrdením tlačidla Nový otvoríte formulár pre nový dokument.
Ak použijete iba pravú stranu dvojitého rozbaľovacieho zoznamu, budete mať už prednastavený "Typ dokumentu".

Na hornej lište formulára sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu."

Pre lepšiu orientáciu je rozdelená do piatich častí. Záhlavie má 4 časti, piata časť sú položky.

 • nadpis "Ľavý horný panel"

 • nadpis "Pravý horný panel"

 • nadpis "Panel vľavo dole"

 • nadpis "Panel vpravo dole"

 • položky dokumentu

 • Automatické generovanie skladových dokladov je predmetom poslednej samostatnej kapitoly.

Panel top-left

Toto je ľavá horná časť záhlavia. Tu sa nachádzajú údaje, ktoré väčšinou súvisia so samotným dokumentom. Pre lepšiu orientáciu sú rozdelené do niekoľkých ďalších kariet.

záložka "Header"

Táto karta obsahuje všetky dokumenty. Obsahuje hlavné informácie, ktoré je potrebné vo väčšine prípadov vyplniť.

Typ dokumentu

Určí základné vlastnosti dokladu a rozdelí doklady do skupín; ponúkajú sa hodnoty evidované v ponuke Typy skladových dokladov: Prevodný pohyb - medzi skladmi (tovar, služby),Štandardný skladový pohyb - v rámci jedného skladu (tovar, služby),Výroba

Typ pohybu

Pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte, či ide o

 • Príjem - tovar na sklad,

 • Príjem - tovar nie je na sklade.

Ak ste na otvorenie formulára použili druhú polovicu rozbaľovacieho zoznamu s dvojitým tlačidlom, mali ste možnosť priamo vybrať, či chcete vytvoriť novú príjemku, novú expedíciu alebo nový prevod. V závislosti od potvrdeného výberu bude toto pole už nastavené. Stále je však možné vybrať inú možnosť.

Určenie typu pohybu

Pre Typ pohybu "Prijať" sú k dispozícii tieto možnosti:

 • "Holá" príjemka - takýto doklad nebude mať väzby na iné doklady, napr. ide o príjemku pri zadávaní počiatočných stavov, príjemku z vyrovnania inventarizačných rozdielov,

 • Príjmový doklad pre fakturáciu - vzťahuje sa na príjemku na sklad, ktorá predchádza faktúre,

 • Príjemka výrobku - používa sa na odlíšenie príjemky tovaru od príjemky výrobku; ak používate kusovník, príjemka výrobku vytvorí položkovú príjemku výrobku,

 • Potvrdenie (dobropis, vrátenie),

 • Potvrdenie (dobropis, potvrdenie o vrátení tovaru).

Pre Typ pohybu "Výplata" sú k dispozícii tieto možnosti:

 • "Bare" Dispense

 • Fakturačná expedícia (cenník) - ide o expedíciu zo skladu, ktorá sa následne fakturuje; na fakturáciu sa použije predajná cena stanovená v cenníku,

 • Výstup pre fakturáciu (ocenený ručne) - ak chcete pri fakturácii použiť inú cenu, ako je cena nastavená v cenníku (alebo nemáte v cenníku nastavenú cenu), musíte vybrať tento pohyb; v tomto prípade sa pri nákupe skladovej položky zobrazí pole Predajná cena, ktoré môžete vyplniť; pri ukladaní sa skontroluje výška predajnej ceny (ak ju nastavíte nižšiu ako nákupnú cenu, budete upozornení),

 • Prevodná expedícia - ide o expedíciu na prevod do iného skladu.

Ak sa príjmy/výdavky vytvárajú automaticky, toto pole nadobúda ďalšie hodnoty, aby ste z textu mohli ľahko rozpoznať spôsob vytvorenia dokladu.

Cena

Určí základné nastavenia dokladu (rad dokladu, skladový účet, prípadne aj protiúčetné číslo, stredisko, činnosť, mena); z rozbaľovacieho zoznamu vyberie sklad - ponúknu sa sklady evidované v ponuke Tovar - Zoznam skladov.

Interné číslo

Hodnota sa automaticky vyplní po výbere radu dokladov alebo v závislosti od Typu pohybu a Skladu. Ak nemáte nastavený riadok príjemky/výdajky pre určený sklad, budete pri vypĺňaní dokladu vyzvaní na výber príslušného zoznamu riadkov dokladov.

Premenný symbol

Desaťmiestny číselný identifikátor pre platby.

Popis

Automaticky sa vyplní podľa hodnôt v poliach Typ pohybu a Popis umiestnenia, hodnotu možno prepísať.

Dátum vydania

Ak sa zvolené účtovné obdobie zhoduje s aktuálnym kalendárnym rokom, pri otvorení prvého dokladu v rade (t. j. po spustení tejto voľby) sa dátum nastaví na aktuálny dátum podľa dátumu počítača (možno prepísať).Poznámka: ak potrebujete zaúčtovať do predchádzajúceho účtovného obdobia, pri otvorení prvého dokladu v rade sa dátum nastaví na posledný deň zvoleného účtovného obdobia; pri ostatných dokladoch v rade sa dátum prevezme z predchádzajúceho dokladu.

Určenie typu pohybu

Táto položka je nepovinná. Môžete si vybrať z nasledujúcich možností:

 • Jedinečná príjemka/výdajka - tento pohyb umožňuje označiť, že doklad nebude prepojený s inými dokladmi. Môže to byť príjemka pri zadávaní počiatočných stavov, príjemka/výdajka z vyrovnania inventarizačných rozdielov atď.

 • Príjemka pre fakturáciu - týmto pohybom môžete označiť, že ide o príjemku na sklad, ktorá predchádza faktúre,

 • Výstup na fakturáciu (cenník) - týmto pohybom môžete označiť, že ide o výstup zo skladu, ktorý bude následne fakturovaný. Pri fakturácii sa použije predajná cena, ktorú ste nastavili v cenníku,

 • Výstup pre fakturáciu (oceňované ručne) - ak chcete pri fakturácii použiť inú cenu, ako ste nastavili v cenníku (alebo nemáte v cenníku nastavenú cenu), potom musíte vybrať tento pohyb. V takom prípade sa pri nákupe skladovej položky zobrazí pole "Predajná cena", ktoré môžete vyplniť. Pri ukladaní sa skontroluje predajná cena - ak ju nastavíte nižšie ako nákupnú cenu, budete o tom informovaní,

 • Transfer Output - tento krok umožňuje označiť, že ide o výstup na prenos do iného skladu,

 • Príjem tovaru - týmto krokom môžete odlíšiť príjem tovaru od príjmu výrobku. Na základe príjmu výrobku, ak používate dielnu tabuľku, sa vytvorí expedícia jednotlivých častí výrobku,

Ak sa účtenky/výdavky vytvárajú automaticky, toto pole nadobúda ďalšie hodnoty, aby ste mohli z textu ľahko rozpoznať spôsob vytvorenia dokladu.

Stav dokumentu

Hodnota sa nastavuje automaticky; pole môže nadobúdať tieto hodnoty:

 • faktúrované,

 • fakturuje sa hromadne,

 • generované z faktúry,

 • generované z faktúry - neúplné - ak je nastavené, že umožňuje generovanie žiadostí o odoslanie,

 • preplatené pokladňou,

 • generuje pokladňa,

 • nie je možné fakturovať - ak je nastavené na fakturovať súhrnne,

 • transfer,

 • výroba.

Poznámka: ak je toto pole prázdne, doklad ešte čaká na ďalšie spracovanie, alebo ide o Typ pohybu Bezodplatný Príjem/výdaj.

Popis

Môžete tu uviesť text, ktorý vám pomôže pri navigácii v tabuľke dokumentu. Pole je nepovinné. Ak máte popis dokladu vyplnený v zozname zásob na karte "Text na doklad", potom sa tento popis prenesie sem.

Záložka Dodatok

Hodnoty na tejto karte nie je potrebné vyplniť. Obsahuje len doplnkové údaje.

Číslo objednávky

Povinné pole.

Vytlačené na dodacom liste.

Dodací list

Povinné pole.

Prijatie dodávky a prevzatie tovaru. Hodnota je vytlačená na skladovom doklade (príjemka/výdajka).

Forma dopravy

Povinné pole.

Ponúkajú sa hodnoty zaregistrované v ponuke Nástroje - Číselníky - Formy dopravy, napríklad Česká pošta, PPL, Osobná. Pomocou klávesu F2 otvorte zoznam na pokročilejší výber, úpravu alebo pridanie spôsobu dopravy.

Doprava a vyzdvihnutie.

Povinné pole.

Toto je miesto pre dodatočný text týkajúci sa spôsobu dopravy; zadaná hodnota sa vytlačí na dodacom liste.Text môžete zadať ručne alebo použiť rozbaľovací zoznam a vybrať z predefinovaných textov. Pomocou tlačidla s tromi bodkami za poľom otvorte viacriadkové editačné pole pre väčšiu prehľadnosť. Pri ručnom zadávaní možno použiť tzv. našepkávač - postupným vypĺňaním začiatočných písmen sa ponuka zúži z existujúcich textov. Pri úprave textu sa nad poľom zobrazia tlačidlá "+" a skrolovať.

Ak aktuálne zadaný text nie je medzi preddefinovanými textami, môžete ho pridať stlačením tlačidla "+". Po stlačení tlačidla list sa otvorí číselník preddefinovaných textov, kde môžete vybrať ďalší z existujúcich textov alebo pridávať, upravovať a odstraňovať texty.

Záložka Poznámka

Poznámka

Pole pre všetky informácie, ktoré nie sú vytlačené v dokumente; ak sa poznámky v dokumente opakujú, môžete opäť použiť dvojité tlačidlo na uloženie textu do zoznamu preddefinovaných textov.

Uvodná karta

Úvodný text

Vytlačené na faktúre.

Záložka Záver

Záverečný text

Povinné pole. Žiadny znakový limit.

Text, ktorý sa zobrazí v tlačenej podobe za položkami dokladu a pred rekapituláciou DPH. Ovládacie prvky sú popísané pre pole Úvodný text.

Priečinok "Prílohy"

Údaje z tejto karty sa na dokumente netlačia. Slúži vám, ak potrebujete uložiť akékoľvek prílohy (dokumentáciu, záručný list, vyhlásenie o zhode atď.)

Na hornej lište tabuľky sa nachádza množstvo tlačidiel, význam niektorých z nich je popísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

Pomocou tohto tlačidla môžete pridať novú prílohu. Pri pridávaní si môžete vybrať z nasledujúcich možností:

 • Súbor - do databázy sa načíta súbor z vášho lokálneho počítača,

 • Internetový odkaz - aplikácia zaznamená odkaz (URL), údaje odkazovaného zdroja sa do aplikácie nenačítajú,

 • Odkaz na súbor - aplikácia zaznamená odkaz na súbor na lokálnom disku počítača, údaje o súbore sa do aplikácie nenačítajú (odkazovaný súbor nepremenujte, nepresúvajte ani neodstraňujte).

Prílohy, ktoré vložíte, obsahuje ikonu, ktorá vám umožní kedykoľvek si prílohu zobraziť. Pomocou ikony uložte prílohu na iné miesto. Tlačidlo slúži na nasnímanie dokumentu, druhá možnosť umožňuje vybrať skener a parametre skenovania.

Panel-top-right

is-top-right "Header" panel. Tu uvedené informácie sa týkajú obchodného partnera.

Karta dodávateľa/brokera

.

Tu nájdete základné informácie o obchodnom partnerovi.

Firma

Môžete vybrať obchodného partnera z Adresára (nasledujúce polia sa vyplnia automaticky) alebo môžete vyplniť údaje o partnerovi ručne (potom toto pole nechajte prázdne).

Môžete zadať skratku alebo názov spoločnosti (alebo zadať len časť skratky alebo názvu) a vybrať požadovanú spoločnosť z dostupných záznamov. Môžete tiež otvoriť zoznam firiem (pomocou ikony vpravo alebo klávesu F2) a vyhľadať firmu pomocou filtrov, upraviť firmu obchodného partnera pred jej výberom alebo pridať úplne nový záznam; ak chcete vybrať firmu zo zoznamu, stačí dvakrát kliknúť na jej záznam.

Prevádzkujú sa len firmy zaregistrované v Katalógu obchodných partnerov, ktoré majú v poli Typ vzťahu nastavenú hodnotu Zákazník, Dodávateľ alebo Dodávateľ

Názov

Zadajte presný názov spoločnosti. Pole sa vyplní automaticky po výbere spoločnosti z adresára, v opačnom prípade ho vyplňte ručne.Poznámka: Ak po vyplnení názvu spoločnosti kliknete na modro podčiarknuté označenie poľa Názov, webový prehliadač otvorí stránku s výsledkami vyhľadávania v ARES (Administratívny register ekonomických subjektov) s údajmi z obchodného registra, živnostenského registra, zoznamu platiteľov DPH atď.

Ulice

Vyplňte ulicu sídla spoločnosti vrátane čísla popisného alebo orientačného čísla, prípadne kombináciu oboch.Poznámka: Ak po vyplnení polí Mesto a Ulica kliknete na modro podčiarknutý štítok poľa Ulica, otvorí sa vo vašom webovom prehliadači portál Mapy.cz s mapou sídla spoločnosti.

Mesto

Vyplňte názov mesta alebo obce, v ktorej sa spoločnosť nachádza.Pri zadávaní názvu mesta môžete použiť takzvaný šepkár: začnite písať názov mesta, obce alebo časti obce do poľa a aplikácia vám podľa začiatočných písmen poradí názov celého mesta a jeho časti a doplní aj príslušnú hodnotu do poľa ZIP kód.

Písomné označenie

Zadajte poštové smerovacie číslo sídla spoločnosti (miestny ekvivalent poštového smerovacieho čísla pre zahraničné spoločnosti).Keď vyplníte platné poštové smerovacie číslo, automaticky sa vyplní hodnota v poli Mesto. Pri vypĺňaní poštového smerovacieho čísla môžete opäť použiť takzvaný písací znak: do poľa začnite písať prvé číslice poštového smerovacieho čísla alebo začiatok názvu mesta a aplikácia vám ponúkne možné mestá, obce alebo časti miest.

Stát

V rozbaľovacom zozname vyberte štát, v ktorom sa spoločnosť nachádza. Ak ste vo vyhľadávacom poli vybrali mesto alebo poštové smerovacie číslo, automaticky sa vyplní Česká republika alebo Slovensko. Ak chcete urýchliť vyhľadávanie, môžete zadať prvé písmená názvu krajiny a aplikácia vás presunie na prvú zodpovedajúcu krajinu.

Číslo

Toto pole sa vyplní automaticky, ak ste vybrali firmu z adresára, inak ho môžete vyplniť ručne; poznámka: ak po vyplnení tohto poľa kliknete na názov poľa ČÍSLO, vo webovom prehliadači sa spustí ARES (prehľad vybraných ekonomických subjektov) s údajmi z obchodného alebo živnostenského registra, zo zoznamu platiteľov DPH atď.

Číslo DPH

Toto pole sa vyplní automaticky, ak ste vybrali spoločnosť z adresára, inak ho môžete vyplniť ručne; poznámka: ak po vyplnení tohto poľa kliknete na názov poľa Číslo DPH, spustí sa vo webovom prehliadači ARES (prehľad vybraných ekonomických subjektov), kde môžete skontrolovať údaje priamo zo zoznamu platiteľov DPH.

EAN

Medzinárodné jedinečné číslo spoločnosti pridelené príslušným orgánom, ktoré sa vyžaduje v rámci elektronickej komunikácie EDI, alebo ak požadujete, aby bol tento kód vytlačený na faktúre pre možnosť použitia čítačky.

Záložka Poštová adresa

.

Umožňuje zadať adresu na odosielanie. Túto záložku je potrebné vyplniť len v prípade spoločnosti s iným miestom podnikania, ako je sídlo uvedené vo verejnom registri. Poštovú adresu môžete vyplniť pre každú firmu v Adresári, po výbere firmy sa automaticky pridá do dokumentu. Poštová adresa bude na dokumentoch vytlačená tak, aby bola viditeľná v štandardnej obálke s okienkom po zložení dokumentov.

Poštová adresa je rovnaká ako sídlo

Pri zaškrtnutí tohto políčka nie sú k dispozícii nasledujúce polia a používa sa adresa sídla uvedená na karte Dodávateľ/Odberateľ. Ak sa zruší začiarknutie, sprístupnia sa ostatné polia karty.

Ulice

Mesto

Kód

Stát

Spoločnosť

Záložka Cieľ

Údaje na tejto karte sa tlačia na dodacích listoch a preberajú sa z ponuky Obchodní partneri - Adresy firiem na karte Destinácia, takže ich nemožno vyplniť ručne. Uvádza, na ktoré miesto sa má tovar/výrobok doručiť.

Túto kartu nemožno vyplniť ručne. Údaje sú prevzaté z adresára adresára, z karty Destinácie.

Destinácia

Ak máte pre spoločnosť zaznamenaných viacero cieľov, automaticky sa predvyplní ten, pre ktorý máte začiarknutý príznak Primárny cieľ; pomocou rozbaľovacieho zoznamu môžete vybrať iný cieľ.

Názov

Ulica

Mesto

Kód

Stát

Panel vľavo dole

Toto je ľavá spodná časť záhlavia. Tu sa nachádzajú údaje, ktoré ovplyvňujú najmä účtovníctvo, ale aj správu strediska, sledovanie zmlúv, činností atď.

karta Špecifikácie

Popis vysielania

Povinné pole. K dispozícii len pre účtovné doklady.

Uľahčuje zaúčtovanie jednotlivých dokladov automatickým vyplnením popisu dokladu, účtov účtovania a riadku DPH podľa zvoleného predpisu účtovania. Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte pravidlo účtovania.

Stlačením klávesy F2 otvoríte tabuľkové zobrazenie zoznamu pre pokročilejší výber, úpravu alebo vytvorenie nového pravidla účtovania.

Aby ste mohli zaúčtovať doklad, musíte mať vyplnený účet na karte Zaúčtovanie alebo v spodnej časti formulára na Položky.

Poznámka: ak ste v zozname zásob na karte Fakturácia vyplnili pole Posting Prescription, hodnota sa automaticky prednastaví (v prípade potreby môžete z rozbaľovacieho zoznamu vybrať iný predpis).

Centrum

Vyplnenie tohto poľa uľahčuje zaúčtovanie; na zaúčtovanie dokladu je potrebné mať vyplnené stredisko priamo na položkách; poznámka: ak ste vyplnili pole Stredisko v zozname zásob na karte Účtovníctvo, hodnota je automaticky prednastavená (v prípade potreby je možné vybrať inú hodnotu z rozbaľovacieho zoznamu).

Aktivita

Toto pole sa automaticky vyplní, ak je v ponuke Zoznam produktov - sklad na karte Účtovníctvo vyplnené pole Činnosť (v prípade potreby možno z rozbaľovacieho zoznamu vybrať inú činnosť).

Objednávka

Povinné pole.

Z objednávok evidovaných v číselníku Predaj - Objednávky môžete vybrať tú, ktorej sa doklad týka. Môžete zadať skratku alebo názov zmluvy (alebo zadať len časť skratky alebo názvu) a vybrať požadovanú zmluvu z dostupných záznamov. Môžete tiež otvoriť číselník objednávok (pomocou tlačidla sheet alebo klávesu F2) a vyhľadať objednávku pomocou filtrov, prípadne ju upraviť alebo pridať úplne nový záznam.

Tagy

Povinné pole.

Používa sa na označenie dokumentu štítkami značky, ktoré sa potom zobrazia v poli a môžu sa použiť predovšetkým na filtrovanie.Stlačením tlačidla Pripojiť sa otvorí formulár na výber štítkov. V ľavom poli sa zobrazujú Dostupné štítky, v pravom poli sa zobrazujú štítky priradené k aktuálnemu dokumentu.

Tlačidlami so šípkami medzi poliami môžete priradiť alebo odstrániť štítky. Ak štítky používate vo veľkej miere, môžete použiť rozbaľovací zoznam Skupiny na zobrazenie štítkov len vybranej skupiny. Po nastavení štítkov potvrďte tlačidlom OK .Ak potrebujete pridať štítok, ktorý ešte nemáte v poli Dostupné štítky, použite tlačidlo Správa štítkov. Tým sa otvorí číselník štítkov (menu Nástroje - Číselníky - Štítky), kde môžete pridať požadovaný štítok.

Záložka Vyúčtovanie

Dátum nástupu

Tento dátum zdaniteľného plnenia sa získava z poľa Dátum vystavenia uvedeného na karte Hlavné a nemožno ho zmeniť.

Skladový účet

Pole sa automaticky vyplní hodnotou zadanou v ponuke Tovar - Skladový zoznam (záložka Účtovníctvo a pole Skladový účet), v opačnom prípade ho vyberte pomocou ikony vpravo; upozornenie: ak toto pole nie je vyplnené, a to ani v jednotlivých položkách, doklad nebude zaúčtovaný.

Účtovníctvo

Toto pole sa automaticky vyplní hodnotou zadanou na karte Špecifikácia dokladu v poli Predpis zaúčtovania, v opačnom prípade ho vyberte pomocou ikony vpravo; upozornenie: ak toto pole nie je vyplnené, a to ani v jednotlivých položkách, doklad nebude zaúčtovaný.

Stav príspevku

Ak ste na doklade vyplnili polia Skladový účet, Účtovníctvo a Stredisko vo všetkých položkách a následne ho uložili, bude tento príznak zaškrtnutý v detaile dokladu a v tabuľke v stĺpci Zúčtované.Upozornenie: Príznak nie je možné zrušiť.

Intrastat karta

Intrastat je elektronický systém zberu údajov povinný pre všetky členské štáty Európskej únie. Táto karta umožňuje zaznamenávať všetky potrebné údaje.

Krajina odoslania

Krajina, z ktorej bol výrobok odoslaný.

Krajina určenia

Krajina, do ktorej sa má výrobok dodať. Vyplňte, ak účtenka obsahuje položky, ktoré ste odoslali vy, účtovaná spoločnosť. V prípade, že sa tovar vyváža do tretej krajiny a pri opustení územia Českej republiky (v prípade slovenskej legislatívy) ešte nie je prepustený do niektorého z vývozných colných režimov, pretože toto prepustenie vykonajú colné orgány v inom členskom štáte Európskej únie, vyplňte v tomto členskom štáte.

Štát pôvodu

Štát pôvodu výrobku. Vyplňte, ak doklad obsahuje položky, ktorých ste príjemcom. V prípade obchodu s treťou krajinou, keď bol tovar prepustený do voľného obehu v inom členskom štáte Európskej únie pred prijatím v Českej republike (na Slovensku v prípade slovenskej legislatívy), vyplňte v tomto členskom štáte.

Krajina pôvodu

Krajina pôvodu výrobku.

Transakcia

Vyberte príslušnú transakciu z rozbaľovacieho zoznamu; hodnoty sa ponúkajú z ponuky Nástroje - Slovníky - Intrastat - Obchodné transakcie.

Dodacie podmienky

Vyberte podmienku doručenia z rozbaľovacieho zoznamu; hodnoty sa ponúkajú v ponuke Nástroje - Číselníky - Intrastat - Podmienky doručenia.

Typ dopravy

Vyberte spôsob dopravy z rozbaľovacieho zoznamu; hodnoty sa ponúkajú v ponuke Nástroje - Slovníky - Intrastat - Spôsob dopravy.

Špeciálne pohyby

Podmienky sa ponúkajú v ponuke Nástroje - Slovníky - Intrastat - Špeciálne pohyby.

Karta zodpovednej osoby

Zodpovedná osoba

Užívateľ zodpovedný za danú príjemku/výdaj; ponúkajú sa osoby z ponuky Nástroje - Osoby a používatelia.

Kontaktná osoba

Meno používateľa, ktorého treba kontaktovať v súvislosti s dokumentom.

Názov

Telefón

E-mail

Panel vpravo dole

Toto je pravá spodná časť "Hlavičky". Tu sú na jednej karte uvedené informácie týkajúce sa finančnej časti dokumentu.

Záložka Zásoby

Celkom [Kč]

Celková suma skladového dokladu v Kč; automaticky sa načíta celkovo z položiek.

Mena

Ak má byť doklad v cudzej mene, vyberte ju z rozbaľovacieho zoznamu - otvoria sa polia Mena a Mena; poznámka: ak máte v poli Mena v ponuke Položky - Zoznam skladov na karte Účtovníctvo hodnotu, potom sa do tohto poľa prenesie mena podľa vybraného skladu.

Mena

Pole je prístupné po výbere akejkoľvek inej hodnoty ako Česká koruna v poli Mena; hodnota v ňom sa načíta, ak ste vyplnili formulár Kurzový lístok z ponuky Nástroje - Číselníky; kurz môžete vyplniť aj ručne.

Súčet [mena]

Toto pole sa automaticky vyplní výpočtom z predchádzajúcich hodnôt, ak je doklad vystavený v cudzej mene.

Záložka Položky

Ak chcete pridať položku k príjemcovi/výdavcovi, kliknite na tlačidlo Pridať.

Na hornej lište formulára sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je popísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

Potvrdením tlačidla otvoríte kartu na vytvorenie nového záznamu. Vytvoríte ich na dvoch kartách:

 • Hlavná karta

 • "Účtovníctvo/pokročilý"

Hlavná karta

Táto karta slúži na výber skladových položiek z cenníka a určenie množstva MJ, nákupných cien pre príjmové doklady a predajných cien pre výdajové doklady.

Cenníkový kód

Povinné pole. K dispozícii len pre vybraný sklad.

Položka dokumentu musí byť vybraná z Cenníka, po výbere sa automaticky vyplnia nasledujúce polia.

Môžete zadať skratku alebo názov cenníkovej položky (alebo zadať len časť skratky alebo názvu) a vybrať požadovanú položku zo záznamov ponúkaných našepkávačom. Môžete tiež otvoriť cenník (pomocou tlačidla sheet alebo klávesu F2) a vyhľadať položku pomocou filtrov, upraviť vyhľadanú položku alebo pridať úplne nový záznam; ak chcete vybrať položku zo zoznamu, stačí dvakrát kliknúť na jej záznam.

Ak vyberiete položku cenníka z iného skladu, ako je prednastavený sklad, pole Sklad sa nastaví na sklad vybranej položky.

Ak v sklade používate skener čiarových kódov, môžete ho použiť - pri nájdení cenníkovej položky sa automaticky pridá kód cenníkovej položky.

Zásoby

Povinné pole.

Predvolená hodnota poľa sa preberá z poľa Cost v hlavičke dokumentu. Pomocou rozbaľovacieho zoznamu môžete vybrať iný sklad. Ak nie je vybraný sklad, nie je možné pokračovať v pridávaní položky dokladu, pretože pole Kód tovaru nebude prístupné.Ak vyberiete položku cenníka z iného ako prednastaveného skladu, pole sa nastaví na sklad vybranej položky.

Názov

Automaticky sa vyplní podľa hodnoty v poli Kód cenníka.

EAN

Medzinárodný čiarový kód, ktorý sa zadáva, ak komunikujete so spoločnosťou elektronicky alebo potrebujete tento kód vytlačiť na faktúre, aby ste mohli použiť skener. Ak používate čítačku čiarových kódov, kód EAN sa prenesie automaticky. Alebo ho môžete zadať ručne pomocou kombinácie klávesov, ktorú ste nastavili v úvodných nastaveniach.

Kvantita

Počet merných jednotiek. Počet desatinných miest, ktoré sa majú zadať, sa nastavuje v hodnotení. Predvolená hodnota je 1.

Stav skladu [MJ]

Stav skladu v merných jednotkách. Ide o informačné pole, ktoré sa vyplní na základe vybraného kódu z cenníka. Používateľ môže okamžite zistiť, koľko vybranej položky je na sklade. Pokiaľ nie je povolený negatívny stav zásob, program nepovolí predaj väčšieho množstva, ako je tu uvedené.

MJ

Hodnota je prevzatá z ceny. Ak tam nie je uvedená, môžete ju vybrať tu z merných jednotiek.

Cena za MJ

 • Cena za MJ pre účtenku - do tohto poľa sa automaticky vyplní nákupná cena z poslednej účtenky. Používateľ tak získa informácie o tom, či nakupuje nový tovar za vyššie alebo nižšie ceny, a upraví predajnú cenu. Ak tovar ešte nebol prijatý na sklad, doplní sa tu cena, ktorú ste zadali do cena ako nákupnú cenu. Ak ste v cenníku nevyplnili cenu, toto pole zostane prázdne.

Ak je účtenka v domácej mene, zadáva sa tu cena v domácej mene.

Ak je príjemka v cudzej mene a sklad je vedený v rovnakej mene, zadáva sa tu cena v cudzej mene.

Ak je príjemka v cudzej mene, ale sklad je v domácej mene, odporúča sa použiť cenové ponuky. Potom sa uvedená cena v domácej mene prepočíta na cudziu menu.

V oboch týchto prípadoch je možné uvedenú cenu prepísať.

 • Cena za MJ pri výdaji - do tohto poľa sa automaticky zadáva priemerná nákupná cena. Je to informatívny údaj, ktorý nemožno prepísať.

Ak je výdavkový doklad v domácej mene, program zadá aktuálnu priemernú cenu v domácej mene.

Ak je výdavkový doklad v cudzej mene a sklad je vedený v rovnakej mene, program zadá aktuálnu priemernú cenu v cudzej mene.

Ak je výdavkový doklad v cudzej mene, ale sklad je v domácej mene, je vhodné použiť ceny kurzov. Potom sa uvedená cena v domácej mene prepočíta na cudziu menu.

Priemerná cena sa zobrazuje aj vtedy, ak oceňujete zásoby pomocou metódy FIFO. Ak však túto položku uložíte, táto informatívna cena sa prepíše presne podľa požadovanej metódy FIFO.

 • Cena za MJ za prevod - prevod je vlastne príjemka, ktorá sa automaticky vytvorí z expedície. Preto je cena v tomto poli rovnaká ako cena v prepojenej zásielke, ktorú nemožno prepísať.

Čísla výrobkov

Ak je pridaná cenníková položka, pre ktorú sú zaznamenané výrobné čísla, vo formulári sa zobrazí tlačidlo "Výrobné čísla". Po jeho stlačení sa zobrazí dialóg pri zadávaní výrobných čísel.Poznámka: zadávané výrobné čísla sú automaticky zbavené neviditeľných znakov (medzera, tabulátor, ...) na začiatku a na konci.

Predajná cena

Toto pole sa zobrazí len pri odoslaní, ak ste na karte "Hlavné" v poli "Špecifikácia typu pohybu" vybrali možnosť "Odoslanie na fakturáciu (manuálne oceňovanie)".

Tu zadáte cenu, za ktorú chcete tovar fakturovať. Pri ukladaní sa skontroluje predajná cena - ak ju nastavíte nižšie ako nákupnú cenu, budete o tom informovaní.

Celkom [Kč]

Toto pole zobrazuje celkovú cenu položky v domácej mene.

 • Ak je doklad v domácej mene, je to súčin poľa "Množstvo" a poľa "Cena za MJ". V tomto prípade je sekundárne pole "Spolu [mena]" prázdne.

 • Ak je doklad v cudzej mene, t. j. cena za MJ je tiež v cudzej mene, do tohto poľa sa vloží vypočítaná cena. Vychádza z ceny "Celkom [mena]" v susednom poli, ktorá sa vynásobí aktuálnym výmenným kurzom, ktorý ste uviedli na karte "Sklad". sadzba použitá na stanovenie ceny, ak existuje, nemá na tento prevod žiadny vplyv.

Celková cena [mena]

Ak je doklad v cudzej mene, t. j. cena za MJ je tiež v cudzej mene, v tomto poli sa zobrazí cena za celú položku v cudzej mene.

Poznámka

Povinné

V tomto poli môžete zadať akúkoľvek poznámku k položke. Poznámka slúži len pre vašu informáciu, netlačí sa na žiadny dokument.Poznámku môžete do poľa napísať ručne. Pomocou tlačidla s tromi bodkami za poľom otvorte viacriadkové editačné pole. Pri úprave poznámky sa nad poľom zobrazia tlačidlá "+" a stĺpec.

Ak sa aktuálne zadaná poznámka nenachádza medzi preddefinovanými textami, môžete ju pridať stlačením tlačidla "+". Stlačením tlačidla sheet otvoríte číselník preddefinovaných textov, kde môžete vybrať jeden z existujúcich textov alebo pridávať, upravovať a odstraňovať texty.

Tagy

Povinné pole.

Používa sa na označenie položiek štítkami, ktoré sa potom zobrazia v poli a môžu sa použiť predovšetkým na filtrovanie.Stlačením tlačidla Pripojiť sa otvorí formulár na výber štítkov. V ľavom poli vidíte Dostupné štítky, v pravom poli vidíte štítky priradené k aktuálnej položke dokumentu. Pomocou tlačidiel so šípkami medzi týmito dvoma poľami môžete pridávať alebo odstraňovať štítky. Ak štítky používate intenzívne, môžete pomocou rozbaľovacieho zoznamu Skupiny zobraziť len štítky vybranej skupiny.

Po nastavení štítkov potvrďte tlačidlom OK. Ak potrebujete pridať štítok, ktorý sa ešte nenachádza v poli Dostupné štítky, použite tlačidlo Správa štítkov. Tým sa otvorí číselník štítkov (menu Nástroje - Číselníky - Štítky), kde môžete pridať požadovaný štítok.

Učtovníctvo/záložka Rozšírené

Táto karta je dôležitá na zaúčtovanie skladových položiek alebo na ich bližšie špecifikovanie, pokiaľ ide o šaržu, dátum exspirácie atď.

Za položkami v hornej časti obrazovky (odoslanie predpisu, účet, stredisko, činnosť, objednávka) sú zvýraznené polia. Takto je systém nastavený a znamená to, že takto označené údaje sa kopírujú z hlavičky dokladu, t. j. zo záložiek "Špecifikácie dokladu" a "Účtovanie". Preto sú v tomto stave sivé - nedostupné. Ak sa vykoná oprava v hlavičke dokladu, zmena sa premietne aj do týchto označených položiek.
Ak vyberiete položku cenníka v položke dokladu, ktorá je zaradená do špecifickej skupiny, účtovanie sa riadi nastaveniami v tejto skupine.

Ak potrebujete zverejniť niektorý z takto označených záznamov inak, stačí zrušiť začiarknutie políčka, čím sa pole sprístupní a vy môžete zmeniť jeho hodnotu. Ak sa v záhlaví dokumentu vykoná oprava, zmena sa v týchto neoznačených položkách neprejaví.

Opis pracovného miesta

Uľahčuje odosielanie jednotlivých dokladov; na odoslanie dokladu je potrebné vyplniť nižšie uvedené polia účtu.

Ak ho zmeníte, automaticky sa zmení aj súvisiaci účet a zruší sa začiarknutie súvisiaceho účtu.

Konto

 • Moje základné termíny

 • Základná dividenda

Skladový účet; prenáša sa z dokladu z poľa Opis účtovania zo záložky Špecifikácia dokladu alebo z poľa Účtovanie zo záložky Účtovanie; ak máte položku z formulára Cenník priradenú k určitej skupine, zaúčtovanie sa upraví podľa nastavení v skupine; je možné ho zmeniť aj samostatne bez zmeny poľa Popis zaúčtovania.

Jeden z týchto dvoch účtov je sivý, t. j. nie je možné ho upravovať; ide o skladový účet, ktorý sa preberá z nastavení skladu, je uvedený v doklade na záložke Hlavný, resp. v položke dokladu na záložke Hlavný. Pre príjemky je to účet Mal dať základ, pre predajky je to účet Dal základ. Ak ho potrebujete zmeniť, musíte upraviť sklad v položke dokumentu na karte Hlavný.

Centrum

Povinné pole.

Informačné pole, ktoré sa nikde inde nepoužíva. Rozbaľovací zoznam obsahuje hodnoty z Nástroje - Číselníky - Centrá.

Aktivita

Povinné pole.

Umožňuje rozdeliť položky podľa činnosti.Rozbaľovací zoznam obsahuje hodnoty z Nástroje - Číselníky - Činnosť.

Objednávka

Povinné pole.Pri zákazkách evidovaných v číselníku Predaj - Zákazka môžete vybrať tú, ktorej sa položka dokladu týka. Môžete zadať skratku alebo názov zákazky (alebo zadať len časť skratky alebo názvu) a vybrať požadovanú zákazku z dostupných záznamov. Môžete tiež otvoriť číselník objednávok (pomocou ikony vpravo alebo klávesu F2) a vyhľadať objednávku pomocou filtrov, prípadne ju upraviť alebo pridať úplne nový záznam.

Dávky a exspirácie

Pole sa musia vyplniť pri prvom prijatí; ak sa majú tieto polia vyplniť pri výdaji tovaru, zaškrtnite v ponuke Tovar - Skladové karty pole Vydávať podľa doby exspirácie, pri ukladaní položky sa potom automaticky vyplní šarža a doba exspirácie, ktorá má najkratšiu dobu exspirácie, poznámka: ak vydávate množstvo jednej položky zo skladu, ale s rôznymi šaržami a dobami exspirácie, musíte nakúpiť viac položiek.

Objem a objem MJ

Vyplnenie týchto polí je nepovinné. Je to informatívny údaj o objeme položky. Hodnota sa prenesie z cenníka z toho istého poľa na karte "Rozšírené". Samozrejme, môžete ich vyplniť aj ručne.

Dodávateľ

Hodnota sa prenesie z cenníka z rovnomenného poľa na karte "Rozšírené". Môžete ju pridať aj ručne pomocou tlačidla vyberte zo zoznamu spoločností.

Príjem/odber - doklad generovaný automaticky

V niektorých prípadoch sa dokumenty vytvárajú automaticky. Ako bol dokument vytvorený, môžete vidieť v poli "Stav dokumentu" na karte "Hlavné" v ľavom hornom paneli. Zároveň použite tlačidlo

Väzby, aby ste videli, na ktorý doklad je vybraný skladový doklad viazaný.

 • Interné číslo automaticky vytvoreného dokladu zodpovedá nastaveniam Série príjemiek a Série výdajok v zozname zásob. Ak tieto informácie nemáte nastavené, program vás vyzve na ich doplnenie.

Ak potvrdíte odpoveď Ano, otvorí sa dialógové okno vybraného skladu na vyplnenie skladového riadku. Ak odpoviete Nie, položku nemožno uložiť.

 • Zaúčtovanie automaticky generovaných skladových dokladov sa riadi pravidlom zaúčtovania, ktoré je nastavené pre vybraný sklad. Ak je položka cenníka priradená k špecifickej skupine, účtovanie sa riadi nastaveniami v tejto skupine. Zaúčtovanie je samozrejme možné zmeniť rovnakým spôsobom ako pri ručne vytvorených dokumentoch.

 • V typoch Prijaté faktúry v module Nákup, v typoch Vydané faktúry v module Predaj a v typoch Kasa v module Pokladňa môžete označiť možnosť Automaticky generovať skladové príjemky. Potom sa pri ukladaní týchto dokladov, ak obsahujú skladové položky, vytvorí aj skladový doklad - expedícia alebo príjemka. V ľavom hornom paneli, v záložke Hlavné sa automaticky nastaví špecifikácia typu pohybu "Výdajka príjemky/faktúry". Pole "Stav dokladu" sa automaticky nastaví na "Vygenerované z faktúry/pokladne".

 • Automaticky sa vytvoria skladové príjemky - výdaj vo výrobe, ak použijete zákazníka. Ak uložíte skladový doklad - príjemku k výrobku, t. j. k položke cenníka, kde máte vyplnenú záložku bin, okamžite sa vytvorí skladová príjemka k položkám podľa vašich nastavení. V príjme môžete v ľavom hornom paneli v záložke "Hlavný" ručne vybrať špecifikáciu typu pohybu "Príjem výrobku". Pole "Stav dokumentu" sa automaticky nastaví na "Výroba". Pre výslednú expedíciu sa automaticky nastaví špecifikácia typu pohybu "Expedícia výrobku", stav dokladu "Výroba" sa nastaví identicky ako na príjemke. Medzitým musíte zmeniť zaúčtovanie oboch dokladov ručne.

 • Automaticky sa vytvorí príjem/prenos. Najprv ručne vystavíte doklad o odoslaní. V poli "Špecifikácia typu presunu" vyberte možnosť "Transmittal Disbursement". Ak použijete pravú časť dvojtlačidla, môžete vybrať možnosť "New Transmittal" (Nový prenos) priamo za ponukou. V tomto prípade sa "Špecifikácia typu pohybu" nastaví na "Dávkovanie pre prevodovku". Po uložení prenosu sa systém opýta, či chcete prenos vytvoriť okamžite.

Ak odpoviete Ano, okamžite sa vytvorí príjemka pre vybraný sklad.

Ak odpoviete Nie, môžete prevod vytvoriť neskôr ručne prostredníctvom tlačidla Služby.

V oboch prípadoch musíte potom vybrať sklad, do ktorého chcete tovar preniesť, zo zoznamu skladov.

Po výbere a potvrdení sa automaticky vygeneruje potvrdenie. V poli "Špecifikácia typu pohybu" sa vyplní "Príjem na prevod". Pole "Stav dokumentu" je nastavené na "Prenos". Po uložení sa tento stav nastaví aj pre prepojené odoslanie. Nákupné ceny oboch dokumentov budú vždy rovnaké.

Ak nemáte položky zoskupené, môžete vytvoriť jeden výpis účtovania pre prevodky pre príjem aj výdaj skladových dokladov. Potom sa podľa neho zaúčtujú oba takto vytvorené doklady a nastavený účet vyrovná oba doklady.

Ak máte tovar zaradený do skupín, účet zo skupiny sa prenesie do expedície, použije sa pre príjemku a dôjde aj k vyrovnaniu tohto účtu. Prevod nebude mať vplyv na zostatok na účte.

Súvisiace

Did this answer your question?