Skip to main content
Upomienka

Služba umožňujúca odosielať upomienky z omeškaných dokumentov. Obsahuje štyri preddefinované pripomienky

Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Pripomienka

Softvér ABRA Flexi dokáže vytlačiť upomienky z nezaplatených faktúr. Na tento účel nájdete v číselníku možnosť "Pripomienky", kde sú k dispozícii formuláre pre 1. a 2. pripomienku, pre Pokus o odsúhlasenie a pre Inventarizáciu pohľadávok.

________________________________________________________________

typy pripomienok

Môžete si samozrejme vytvoriť vlastné typy pripomienok, na otvorenie formulára použite tlačidlo "Nový":

Potvrdiť vyplnený formulár pomocou "Uložiť a zavrieť"

Formulár je prístupný aj v časti "Nastavenia spoločnosti" -> "Moduly" -> "Predaj" -> "Predaj" v samostatnej časti "Pripomienky"

________________________________________________________________

Nová pripomienka

Pripomienky sa vytvárajú v module "Predaj" -> "Vydané faktúry". Pod tlačidlom "Služby" nájdete možnosť "Pripomienka". Pomocou tohto tlačidla spustíte "Sprievodcu generovaním pripomienok".

V prvom okne vyplňte požadované filtre na obmedzenie vydaných faktúr, pre ktoré chcete vytvárať upomienky.
Potvrdite tlačidlom "Ďalej"

Ak vybraným obmedzeniam vyhovuje viac ako jedna faktúra, zobrazí sa dotaz:

  • Ak potvrdíte možnosť "Zapísať", dátum vystavenia upomienky sa uloží do samostatného stĺpca v tabuľke a vybranú upomienku (napr. 1. upomienku) pre faktúru nemôžete znovu vytvoriť.

  • Ak potvrdíte možnosť "Nepísať", dátum sa nezapíše do samostatného stĺpca v tabuľke a budete môcť znovu vytvoriť vybranú pripomienku k faktúre.

Ak chcete odoslať upomienku len pre jednu konkrétnu faktúru, možnosť "Upomienka" nájdete aj v otvorenom formulári danej faktúry pod tlačidlom "Služby", postup je podobný.

V druhom okne sa zobrazia všetky vystavené faktúry, ktoré zodpovedajú zadaným filtrom. Z týchto faktúr vyberte krížikom tie, pre ktoré chcete vytvoriť "Pripomienku".
Tlačidlom "Dokončiť" potvrďte svoj výber.

Did this answer your question?